Ghiduri 2014-2020

Ghiduri – Programul Operaţional Regional 2014-2020

Condiţii generale pentru accesarea fondurilor – Ghidul General POR 2014 – 2020  13Octb2016

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

Prioritatea de investiţii ( PI ) 1.1 Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

 • Obiectiv Specific (OS): Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă.
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiţii ( PI ) 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

 • Obiectiv Specific (OS): Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri.
    Denumire Prioritate de investiţie ( P.I )  Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I.2.1.A -Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – MICROÎNTREPRINDERI Sesiune de depunere activă  27 iulie 2016 – 27.04.2017, ora 12:00  2.1.A.-Micro-GS-CONSOLIDAT1_18.01.2017

Prioritatea de investiţii ( PI ) 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 • Obiectiv Specific (OS): Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC
    Denumire Prioritate de investiţie ( P.I )  Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Sesiune de depunere  23.02.2017, ora 12:00 – 23.08.2017, ora 12:00  Ghid Specific P.I. 2.2
Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiţii ( PI ) 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

 • Obiectiv Specific (OS): Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.
    Denumire Operaţiune   Status      Perioada    Descarcă ghid 
Op.A – Clădiri rezidenţiale Sesiune de depunere închisă  Ghidul specific PI 3.1.A Ef.energetica.Cladiri rezidentiale 13 octb2016
Op. B – Clădiri publice Sesiune de depunere activă 28 februarie 2017, ora 10,00 – 28 august 2017, ora 10,00 rarGhid specific 3.1.B

Prioritatea de investiţii ( PI ) 3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.

 • Obiectiv Specific (OS): Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile ; Municipii reședință de județ (39)

Document cadru de implementare – Axa Prioritară 4  Document cadru de implementare – AP 4

Prioritatea de investiţii ( PI ) 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.

 • Obiectiv Specific (OS): Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții  bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Prioritatea de investiţii ( PI ) 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

 • Obiectiv Specific (OS): Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinţă de judeţ.

Prioritatea de investiţii ( PI ) 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

 • Obiectiv Specific (OS): Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

Prioritatea de investiţii ( PI ) 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

 • Obiectiv Specific (OS):  – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă;  –  Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.
Axa prioritară 5 -Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

 • Obiectiv Specific (OS): Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale;
    Denumire Prioritate de investiţie ( P.I )  Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I.5.1-Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural Sesiune de depunere activă  25 mai 2016 – 25 noiembrie 2016  Ghidul specific PI 5.1 Patrimoniu 13 Octb 2016

5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

 • Obiectiv Specific (OS): Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul București.
    Denumire Prioritate de investiţie ( P.I )  Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I. 5.2- Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului Sesiune de depunere activă – cererea a 2a de proiecte 25 mai 2016 – 25 noiembrie 2016  Ghidul Specific P I 5.2. Imbunatatire mediul urban 13Octb 2016
Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de investiţii ( PI ) 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;

 • Obiectiv Specific (OS): Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin  modernizarea drumurilor judeţene.
    Denumire Prioritate de investiţie ( P.I )  Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I. 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T(*), inclusiv a nodurilor multimodale Sesiune de depunere închisă   Ghidul specific PI 6.1 Infrastructura Regionala 13 Octb 2016
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiţii ( PI ) 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice;

 • Obiectiv Specific (OS): Creșterea  numărului mediu de salariați în stațiunile turistice.
    Denumire Prioritate de investitie ( P.I.)   Status      Perioada    Descarcă ghid 
Prioritatea de investiţii 7.1- Turism Sesiune de depunere activă  01 iun. 2016 – 2 dec. 2016  Ghidul specific PI 7.1 Turism 13 Octb 2016
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Prioritatea de investiţii ( PI ) 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale;

 • Obiectiv Specific (O.S.1 ):  Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare  și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate;
 • Obiectiv Specific (O.S.2 ): Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență
 • Obiectiv Specific (O.S.3 ): Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale – Grup vulnerabil persoane vârstnice
    Denumire Operaţiune    Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I 8.1/O.S3 Operaţiunea A – Grup vulnerabil persoane vârstnice Sesiune de depunere activă 28 februarie 2017, ora 12,00 –  29 august 2017 ora 12:00  Ghid specifc 8.3 Op. A
    Denumire Operaţiune    Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I 8.1/O.S3 Operaţiunea B – Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi În consultare publică  4 ianuarie 2017 – februarie 2017 Ghid 83b-persoane cu dizabilitati
    Denumire Operaţiune    Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I 8.1/O.S3 Operaţiunea C – Grup vulnerabil copii În consultare publică  22 decembrie 2016 – 21 ianuarie 2017  Ghidul specific 8.3 C
Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Prioritatea de investiţii ( PI ) 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii ( CLLD )

 • Obiectiv Specific (OS): Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate;
Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de investiţii ( PI ) 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

 • Obiectiv Specific ( O.S.1 ): Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
 • Obiectiv Specific ( O.S.2 ): Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii
 • Obiectiv Specific ( O.S.3 ): Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive
Axa prioritară 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

11.1 Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă

 • Obiectiv Specific (OS): Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară;
Axa prioritară 12 - Asistență Tehnică

12.1 Asistentă tehnică

 • Obiectiv Specific (OS): Sprijinirea implementării transparente și eficiente a Programului Operațional Regional;

Informatii generale si orientari beneficiari

Mobilitate urbană durabilă—aceasta secțiune va cuprinde urmatoarele documente:

Modele de contract pentru servicii publice de transport public urban – această secțiune va cuprinde urmatoarele documente:

Ghid de finantare_Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014-2020 – Ghid.egalitate.sanse si de tratament

Ghid de finantare_Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014-2020 – Dezvoltare durabila