Ghiduri 2014-2020

Ghiduri – Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

Prioritatea de investiţii ( PI ) 1.1 Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

 • Obiectiv Specific (OS): Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă.
    Denumire Prioritate de investiţie ( P.I )  Status     Perioada  Descarcă ghid
PI 1.1 A – Prioritate de investiții 1.1 Operațiunea A – Infrastructura de inovare și transfer tehnologic Sesiune depunere închisă Ghid 1.1 A
PI 1.1 B- Prioritate de investiții 1.1 – Operațiunea B Sesiune depunere închisă

Ghid 1.1 B

Ordin 24/10/2018

P.I.1.1.C – Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării-inovării în parteneriat cu un ITT Sesiune depunere închisă GS 1.1 C
PI 1.1 Obiectiv specific 1.2 – Cresterea inovarii in companii prin sprijinire abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii initiativei regiuni mai putin dezvoltate in Romania Apel deschis 01 Aug 2019 –  1 Dec 2019

GS 1.2 OS(PDF)

GS 1.2 (Word)

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiţii ( PI ) 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

 • Obiectiv Specific (OS): Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri.
    Denumire Prioritate de investiţie ( P.I )  Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I.2.1.A -Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – MICROÎNTREPRINDERI Sesiune de depunere închisă  27 iulie 2016 – 4.05.2017  GS 2.1A consolidat _martie2018
    Denumire Prioritate de investiţie ( P.I )  Status     Perioada  Descarcă ghid
P.I.2.1.B -Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – INCUBATOARE DE AFACERI Sesiune de depunere închisă 5.02. 2018 – 7.05.2018,  Ghidul specific PI 2.1.B – Incubatoare de afaceri

Prioritatea de investiţii ( PI ) 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 • Obiectiv Specific (OS): Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC

* Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – un nou apel de proiecte. Observațiile și propunerile pot fi transmise prin email, la info@mdrap.ro, până la data de 23.11.2018.

    Denumire Prioritate de investiţie ( P.I )  Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Sesiune de depunere închisă   Ghid specific – PI 2.2 – IMM – Consultare publica *
Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiţii ( PI ) 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

 • Obiectiv Specific (OS): Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.
    Denumire Operaţiune   Status      Perioada    Descarcă ghid 
Op.A – Clădiri rezidenţiale Sesiune de depunere închisă 28 august 2017, ora 10.00 – 28 februarie 2018, ora 10.00  Ghid specific 3.1 A
Op. B – Clădiri publice Sesiune de depunere închisă 28 februarie 2017, ora 10,00 – 4 octombrie 2017, ora 10.00 rarGhidului specific – decembrie 2017
 Op. C – Iluminat  public Sesiune de depunere închisă   8 februarie 2018, ora 10:00 – 18 octombrie 2018, ora 10:00 rarCorrigendum 3 – Operatiunea C – Iluminat Public – publicat pe 13.08.2018

Prioritatea de investiţii ( PI ) 3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.

 • Obiectiv Specific (OS): Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
    Denumire Operaţiune   Status      Perioada de depunere    Descarcă ghid 

Obiectivul specific 3.2:Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată

pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Sesiune de depunere deschisă

28 Februarie 2019, ora 12,00

– 18 Noiembrie 2019, ora 12,00

 Ghid Final Februarie 2019

 Ordinul  1107/18.02.2019

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile ; Municipii reședință de județ (39)

Document cadru de implementare – Axa Prioritară 4  Document cadru de implementare – AP 4

Prioritatea de investiţii ( PI ) 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.

 • Obiectiv Specific (OS): Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții  bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
    Denumire Operaţiune    Status      Perioada    Descarcă ghid 
POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 Sesiune de depunere închisă  Ghidul specific 4.1_martie2018
POR/2018/4/4.1/3/parteneriat Sesiune de depunere închisă  Ghidul specific 4/4.1/3

Prioritatea de investiţii ( PI ) 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

 • Obiectiv Specific (OS): Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinţă de judeţ.
    Denumire Operaţiune    Status      Perioada    Descarcă ghid 
POR/2017/4/4.2/1, Obiectivul specific 4.2 Sesiune de depunere închisă  Ghid specific 4.2.

Prioritatea de investiţii ( PI ) 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

 • Obiectiv Specific (OS): Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.
    Denumire Operaţiune    Status      Perioada    Descarcă ghid 
POR/2017/4/4.3/1, Obiectivul specific 4.3 Sesiune de depunere închisă  Ghid specific 4.3.

Prioritatea de investiţii ( PI ) 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

 • Obiectiv Specific (OS):  – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă;  –  Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.
    Denumire Operaţiune    Status      Perioada    Descarcă ghid 
POR/2017/4/4.4/1, Obiectivul specific 4.4 Sesiune de depunere închisă  Ghid specific 4.4.

Prioritate de investiţii 4.4-Investiţiile în educaţie, şi  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare

Obiectiv Specific 4.5-Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă.

    Denumire Operaţiune    Status      Perioada    Descarcă ghid 
POR/2017/4/4.5/1, Obiectivul specific 4.5

Sesiune de depunere închisă

 Ghid specific 4.5.
Axa prioritară 5 -Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

 • Obiectiv Specific (OS): Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale;
    Denumire Prioritate de investiţie ( P.I )  Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I.5.1-Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural Sesiune de depunere închisă 14 mai 2018 – 16 iulie 2018, ora 12,00 Pachet patrimoniu proiecte nefinalizate 3mai2018 

5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

 • Obiectiv Specific (OS): Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul București.
    Denumire Prioritate de investiţie ( P.I )  Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I. 5.2- Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului Sesiune de depunere închisă  15.04.2017 – 15.10. 2017  Ghid 5.2_2_corrigendum 1
Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de investiţii ( PI ) 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;

 • Obiectiv Specific (OS): Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin  modernizarea drumurilor judeţene.
    Denumire Prioritate de investiţie ( P.I )  Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I. 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T(*), inclusiv a nodurilor multimodale Sesiune de depunere închisă   Ghidul specific PI 6.1 Infrastructura Regionala 13 Octb 2016
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiţii ( PI ) 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice;

 • Obiectiv Specific (OS): Creșterea  numărului mediu de salariați în stațiunile turistice.
    Denumire Prioritate de investitie ( P.I.)   Status      Perioada    Descarcă ghid 
Prioritatea de investiţii 7.1- Turism Sesiune de depunere închisă

21.04. 2017, ora 12 –

21.10.2017, ora 12

 GS 7.1_versiunea martie 2018
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Prioritatea de investiţii ( PI ) 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale;

 • Obiectiv Specific (O.S.1 ):  Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare  și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate;
 • Obiectiv Specific (O.S.2 ): Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență
 • Obiectiv Specific (O.S.3 ): Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale – Grup vulnerabil persoane vârstnice
Denumire Operațiune  Status  Perioada  Descarcă ghid
P.O.R/2017/8/8.1/OS 1.A/1/ – Ambulatorii Ghid final  

21.05.2018, ora 12  –

21.12.2018, ora 12

 Ghidul specific 8.1A 11mai2018
    Denumire Operaţiune    Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I 8.1/O.S3 Operaţiunea A – Grup vulnerabil persoane vârstnice Sesiune închisă 28 februarie 2017, ora 12,00 –  4 septembrie 2017 ora 12:00   Ghidul specific 8.3A versiunea consolidată_2018
    Denumire Operaţiune    Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I 8.1/O.S3 Operaţiunea B – Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi Ghid modificat

20 iulie 2017, ora 12 –

20 aprilie 2018, ora 12

GS 83B_18.01.2018
    Denumire Operaţiune    Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I 8.1/O.S3 Operaţiunea C – Grup vulnerabil copii Apel închis

 Ghidul specific 8.3C  – Apel 2

Ordinul nr 992 din 1.02.2019

    Denumire Operaţiune    Status      Perioada    Descarcă ghid 

P.O.R/2017/8/8.1/OS 2.B/1/7 regiuni

-Unitati de primire urgente

Lansat  18 octombrie 2017 – 18 aprilie 2018  GS 8.2 B corrigendum 2_29 ian. 2018
Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Prioritatea de investiţii ( PI ) 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii ( CLLD )

 • Obiectiv Specific (OS): Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate;
Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de investiţii ( PI ) 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

 • Obiectiv Specific ( O.S.1 ): Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
    Denumire Operaţiune  Status     Perioada  Descarcă ghid
P.I 10.1/10.1 Educație timpurie Sesiune depunere închisă 04.01.2018, ora 12.00 – 05.07.2018, ora 14.00  GS 10.1a_corrigendum_aprilie 2018
    Denumire Operaţiune    Status      Perioada    Descarcă ghid 
P.I 10.1/10.1 Învățământ obligatoriu Sesiune depunere închisă 04.01.2018, ora 12.00 – 09.07.2018, ora 12.00 Corrigendum la G.S10.1b – aprilie 2018
 • Obiectiv Specific ( O.S.2 ): Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii
    Denumire Operaţiune  Status     Perioada  Descarcă ghid
P.I 10.1/10.1 Învățământ profesional Sesiune depunere închisă 04.01.2018, ora 12.00 – 10.07.2018, ora 12.00  Corrigendum GS 10.2_aprilie2018
 • Obiectiv Specific ( O.S.3 ): Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive
    Denumire Operaţiune    Status      Perioada  de depunere  Descarcă ghid 
P.I 10.1/10.3 Învățământ terțiar Sesiune depunere închisă 24 noiembrie 2017, ora 12:00 – 24 iulie 2018, ora 12:00 GS PI 10.3 – Corrigendum martie 2018
Axa prioritară 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

11.1 Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă

 • Obiectiv Specific (OS): Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară;
Axa prioritară 12 - Asistență Tehnică

12.1 Asistentă tehnică

 • Obiectiv Specific (OS): Sprijinirea implementării transparente și eficiente a Programului Operațional Regional;
Axa Prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții (PI) 9b  Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Obiectivul specific (O.S.) 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

    Denumire Prioritate de investiţie ( P.I )

 Status     Perioada

 Descarcă ghid

P.I. 9b O.S 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

Ghid lansat 30.04.2018, ora 12 – 30.08.2018, ora 12

Ghidul solicitantului OS 13 – versiunea finală

Informatii generale si orientari beneficiari

Mobilitate urbană durabilă—aceasta secțiune va cuprinde urmatoarele documente:

Modele de contract pentru servicii publice de transport public urban – această secțiune va cuprinde urmatoarele documente:

Ghid de finantare_Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014-2020 – Ghid.egalitate.sanse si de tratament

Ghid de finantare_Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014-2020 – Dezvoltare durabila