Specializare inteligentă

SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ este un concept promovat de Uniunea Europeană pentru a exprima cadrul și mecanismele de specializare a proceselor de inovare la nivelul unei țări/regiuni de dezvoltare. În exercițiul financiar 2021-2027, acest concept este susținut prin obiectivele strategice investiționale ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, în special prin Obiectivului de Politică 1 “O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente”.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a publicat Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru perioada 2021-2027.

Puteți descărca strategia și anexele aferente acesteia de pe link-urile de mai jos, pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: specializare.inteligenta@nord-vest.ro.

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru perioada 2021-2027

ANEXE – Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru perioada 2021-2027

Specializarea inteligentă pornește de la premisa că nici o regiune nu are suficiente resurse pentru a putea fi competitivă în toate domeniile, motiv pentru care este mult mai eficace să își identifice ariile în care poate face diferența în competiția globală și să își focalizeze apoi atenția pe acele arii în efortul de inovare. Conform conceptului de bază al strategiilor de specializare inteligentă, fiecare regiune are un potențial unic, ancorat în specificul local, care poate fi deblocat prin anumite măsuri, contribuind la creșterea competitivității prin inovare. Inovarea se întâmplă la nivelul companiilor din regiune prin suportul ecosistemului regional de inovare, format din universități, structuri de cercetare, fonduri de investiții, fonduri de garantare, ONG-uri catalizator, agenții de finanțare, bănci, centre de transfer tehnologic, la care se adaugă resursele umane, materiale financiare și capitalul social din regiune.

Strategia de Specializare Inteligentă identifică sectoarele prioritare de intervenție și modelele adecvate de abordare a acestei specializări pentru a susține procese specializate de inovare în rândul agenților economici prin care să obțină o transformare structurală a acestor sectoare pentru creșterea competitivității acestora în economia globală. Necesitatea unei abordări strategice și integrate a inovării a fost identificată și susținută la nivelul UE începând cu perioada de programare 2014-2020, când strategiile de specializare inteligentă au fost „condiționalități ex ante” în accesarea fondurilor europene. Prin pachetul legislativ lansat de Comisia Europeană în 2018 privind implementarea fondurilor europene aferente cadrului financiar 2021-2027, sunt prevăzute o serie de „condiții favorizante” în accesarea fondurilor europene de susținere a Politicii de Coeziune. Între acestea, îndeplinirea condiției favorizante “Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă” este condiționată de existența unor strategii de specializare inteligentă la nivel național și regional. Elaborarea și implementarea strategiilor de specializare inteligentă sunt văzute ca acțiuni ce contribuie la creșterea performanței în inovare și în același timp ca și instrumente ce pot contribui în mod eficient la o convergență economică a regiunilor.

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027 - RIS3 NV

STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a elaborat Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii cu sprijinul experților Comisiei Europene și cu asistență financiară primită în cadrul Proiectului de Asistență Tehnică POR 2014-2020 în perioada 2016-2018. Sprijinul din partea Centrului Comun de Cercetare al CE a fost finanțat printr-o acțiune pregătitoare a Parlamentului European și este parte din proiectul pilot al DG Regio și Politică Urbană pentru regiuni mai puțin dezvoltate ”Lagging regions”.

Documentul a fost actualizat în cursul anului 2020, luând în considerare noul pachet legislativ privind implementarea fondurilor europene aferente cadrului financiar 2021-2027, lansat de Comisia Europeană (CE), care prevede o serie de „condiții favorizante” care înlocuiesc condiționalitățile ex-ante aferente perioadei 2014-2020, acestea fiind mai stricte și consolidate în contextul fondului european vizat, finanțarea UE fiind restricționată de neîndeplinirea lor conform prevederilor proiectului de Regulament (CE) general. Acest regulament prevede în Anexa III, 4 condiții favorizante orizontale (CO) de îndeplinirea cărora depinde finanțarea tuturor obiectivelor specifice aferente Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondului de Coeziune (FC) și Fondului Social European Plus (FSE+) și în Anexa IV, 15 condiții favorizante sectoriale (CS) de îndeplinirea cărora depinde finanțarea unuia sau mai multor obiective specifice care vizează anumite sectoare de intervenție.

Îndeplinirea criteriilor aferente condiției favorizante „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă” este esențială pentru exercițiul de programare pentru perioada 2021-2027, având în vedere finanțările aferente Obiectivului de Politică 1 (OP1) al Uniunii Europene – „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente”, cu impact asupra mai multor Programe Operaționale (Programul Operațional Regional, Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, Programul Operațional Sănătate). De asemenea elaborarea Strategiilor de Specializare Inteligentă la nivel regional constituie o condiție pentru finanțările aferente OP1 acordate în cadrul Programelor Operaționale Regionale în perioada 2021-2027.

La nivelul Regiunii Nord-Vest prima Strategie Regională de Inovare  a fost elaborată pentru perioada 2005-2008, având ca obiectiv general creșterea atractivității și competitivității Regiunii Nord-Vest prin crearea unui sistem suport pentru inovare și prin promovarea unei culturi a inovării.

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2018-2020 – RIS3 NV

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest elaborează Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii cu sprijinul experţilor Comisiei Europene şi cu asistenţă financiară primită în cadrul Proiectului de Asistenţă Tehnică POR 2014-2020. Sprijinul din partea Centrului Comun de Cercetare al CE este finanţat printr-o acţiune pregătitoare a Parlamentului European şi este parte din proiectul pilot al DG Regio şi Politică Urbană pentru regiuni mai puţin dezvoltate”Lagging regions”.

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2018-2020 – RIS3 NV

De asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect experţii Comisiei Europene au oferit sprijin inclusiv pentru elaborarea Documentului Cadru Regional (DCR) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2014-2020 care oferă finanţări în domeniul transferului tehnologic.

Pe lângă elaborarea celor două documente strategice, experţii CE oferă expertiză pentru buna organizare a proceselor de descoperire antreprenorială şi pentru elaborarea portofoliului de proiecte şi a planului de acţiune, cu accent pe crearea, funcţionarea şi sustenabilitatea structurilor parteneriale.

La nivelul Regiunii Nord-Vest a fost deja elaborată o Strategie Regională de Inovare (pentru perioada 2005-2008), având ca obiectiv general creşterea atractivităţii şi competitivităţii Regiunii Nord-Vest prin crearea unui sistem suport pentru inovare şi prin promovarea unei culturi a inovării.

Conform Ghidului pentru Strategiile de Cercetare şi Inovare pentru Specializare Inteligentă S3 , publicat în mai 2012 de către Directoratul General Politică Generală, strategiile de specializare inteligentă au următoarele obiective:

  • Contribuţia la utilizarea eficientă a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, conform principiului concentrării resurselor
  • Revigorarea sectoarelor tradiţionale prin activităţi cu valoare adăugată mai mare şi identificarea de noi nişe de piaţă
  • Modernizarea economiei prin adoptarea noilor tehnologii
  • Dezvoltarea de noi activităţi economice prin intermediul unei schimbări tehnologice radicale

Elementul cheie este reprezentat de procesul de descoperire antreprenorială.

DESCOPERIRE ANTREPRENORIALĂ

Portofoliul de proiecte al Strategiei de Specializare Inteligentă este rezultatul unui amplu proces de consultare a actorilor cheie de la nivel regional, în special prin atelierele de descoperire antreprenorială (Entrepreneurial Discovery Process/EDP), dar și prin alte metode, în special anunțuri deschise, lansate în acest sens.

Întreg procesul de EDP a avut la bază metodologia pusă la dispoziție de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, aplicată și în cadrul procesului de elaborare a Strategiei în perioada 2016-2018. Prin organizarea focus grupurilor de tip EDP, s-a asigurat un proces transparent și ascendent, cu o abordare sistematică și interactivă, cu accent principal pe nevoile de afaceri, cercetare și inovare.

Procesul de descoperire antreprenorială (EDP), a avut două obiective fundamentale:

I. Confirmarea relevanței domeniilor de specializare inteligentă ale regiunii, și aducerea eventualelor completări în cadrul nișelor, domeniilor și pilonilor din strategie

și

II. Actualizarea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027, considerat a fi elementul cheie pentru implementarea și actualizarea Strategiei.

Astfel în luna noiembrie 2019 a fost reluat procesul de descoperire antreprenorială, fiind organizate următoarele ateliere de lucru:

  • 3 ateliere în domeniile „Tehnologii avansate de producție”, „Tehnologia informației și a comunicațiilor” și „Sănătate și Cosmetice și suplimente alimentare”, în data de 26 noiembrie 2019 la Cluj-Napoca.

La atelierul dedicat domeniului „Tehnologii avansate de producție” au participat 11 reprezentanți din partea a trei companii, Universității Tehnice Cluj-Napoca, Clusterului Cluj IT și a unor firme de consultanță.

Atelierul de descoperire antreprenorială pentru „Tehnologia informației și a comunicațiilor” a prezentat interes pentru 11 reprezentanți ai actorilor cheie din sistemul quadruple helix, după cum urmează: mediul economic: 5 companii, Mediul academic și Entități de Inovare și Transfer Tehnologic: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, și Universitatea Babeș Bolyai, organizații non-guvernamentale (ONG, Cluster). Administrația publica nu a fost reprezentată. 

Atelierul dedicat unui mix de domenii “Sănătate și Cosmetice și suplimente alimentare” a adunat 29 de actori cheie din sistemul quadruple helix, după cum urmează: reprezentanți din partea a 7 firme companii regiune (domeniul medical și tic), mediul academic și entități de inovare și transfer tehnologic: 13 reprezentanți din care 3 din partea Universității Tehnice Cluj-Napoca, 4 din partea Universității Babeș Bolyai, 4 reprezentanți USAMV și 2 din Institute de cercetare (ICB și INCDTIM), precum și 8 reprezentanți ai unor ONG-uri (RoHealth Cluster, Gal Leader Cluj, alte ONG-uri).  Nu au fost prezenți reprezentanți ai Autorităților Publice.  În cadrul acestui atelier au fost propuse și dezvoltate două idei, una în domeniul Sănătate, prevenție și tratament oncologic, ce-a de-a doua în domeniul Suplimentelor alimentare.

Ca urmare a evenimentului organizat în Noiembrie 2019, pe baza feedback-ului primit de la participanți, s-a hotărât că e nevoie de organizarea unor acțiuni pregătitoare a atelierelor de descoperire antreprenorială, în toată regiunea. Astfel în lunile ianuarie și februarie au fost organizate mai multe mese rotunde sau întâlniri bilaterale cu companii, autorități publice, camere de comerț: 15-16 ianuarie Bistrița, 22 ianuarie Zalău, 29-30 ianuarie Satu-Mare, 5-6 februarie Baia Mare, 12-13 februarie Oradea, 18-19 februarie Bistrița și Lunca Ilvei (jud. Bistrița-Năsăud), 25 februarie Zalău.

În cadrul acestor întâlniri a fost promovat conceptul de Specializare Inteligentă, domeniile și nișele incluse în strategie, s-a discutat despre metodologia de organizare și scopul atelierelor de specializare inteligentă, despre nevoia de inovare și definiția inovării. S-au discutat tipurile de proiecte ce se doresc a fi identificate ca urmare a Apelului de preselecție.

În luna martie 2020, s-au organizat următoarele ateliere:

  • 2 ateliere, în domeniile „Agroalimentar” și „Sănătate”, în data de 03 martie 2020 la Cluj-Napoca

La atelierul de descoperire antreprenorială din domeniul “Agroalimentar” au participat în total 23 actori cheie din sistemul quadruple helix, din partea a șapte companii, a USAMV Cluj, Clusterul Agro Transilvania, Gal Napoca Porolissum, precum și alte tipuri de entități: firme de consultanță și bănci. Nu au fost prezenți reprezentanți ai Autorităților publice. Deși s-au discutat și prezentat peste 20 de idei în cadrul atelierului, nici una din idei nu a fost dezvoltată, deoarece marea majoritate participanților au fost cercetători. Prezența antreprenorilor la acest atelier a fost relativ scăzută, neputându-se crea sinergii între cei prezenți. 

22 de reprezentanți ai actorilor cheie din sistemul quadruple helix au participat la atelierul pe domeniul „Sănătate”. Alături de antreprenori din 7 companii, au participat și reprezentanți ai Institutului Român de Știință și Tehnologie, Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Centrului de Transfer tehnologic al UMF, precum și a Transilvania Lifestyle Cluster, Clusterul Cluj IT, a unei firme de consultanță și a unei bănci. Consiliului Județean Sălaj a fost singura autoritate publică prezentă.

  •  Alte 2 ateliere în domeniile „Tehnologii avansate de producție” și „Sănătate și Cosmetice și suplimente alimentare”, la Oradea, în data de 4 martie 2020.

Mixul de actori și numărul ideal de participanți a fost întrunit la atelierul de descoperire antreprenorială dedicat “Tehnologiilor avansate de producție”, unde cei 30 de participanți au reprezentat: 19 companii, 5 membrii ai Universității din Oradea, 3 reprezentanți ai unor ONG-uri: Cluster Zepher, Asociația Firmelor Bihorene și Asociația de Dezvoltare Locală Oradea, precum și 3 reprezentanți ai primăriei Oradea. La atelierul de tehnologii avansate de producție s-au prezentat 22 de idei, iar 6 dintre acestea au fost dezvoltate de către cei prezenți. Aceste idei de proiecte, mai mature vor participa la apelul de preselecție pentru creare portofoliului de proiecte pe specializare inteligentă a regiunii.

La atelierul pe domeniile „Sănătate și Cosmetice și suplimente alimentare” au participat doar 6 companii din domeniile medical, suplimente alimentare și cosmetice și o firmă de consultanță.

  •  2 ateliere în domeniile „Tehnologii avansate de producție” și „Tehnologia informației și a comunicațiilor”, în data de 9 martie 2020, la Cluj-Napoca.

La EDP-ul dedicat “Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor” au participat 12 persoane, reprezentanți a 8 companii, 1 reprezentant al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, 1 reprezentant al Clusterului Cluj IT și 1  reprezentant al Romanian Institute of Science and Technology. Două dintre ideile prezentate și dezvoltate pe parcursul atelierului au maturitatea necesară pentru a putea fi incluse în portofoliul de proiecte RIS3, dacă promotorii le vor depune în cadrul apelului de preselecție.

La atelierul centrat pe domeniile „Tehnologii avansate de producție” au participat în total 17 reprezentanți ai actorilor cheie din sistemul quadruple helix, după cum urmează:  8 firme din regiune, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, și Institutului Român de Știință și Tehnologie reprezentând mediul universitar și cercetarea, două firme de consultanță, Clusterul de Mobilier Transilvan, o instituție bancară, BRD SG. Nu au participat reprezentanți ai Autorităților publice.       

În data de 10 martie 2020 a fost lansat un Apel de preselecție a portofoliului de proiecte integrate pe domeniile de specializare inteligentă. Scopul apelului este de a constitui un portofoliu de idei de proiecte din domeniile de specializare inteligentă RIS3 în regiunea Nord-Vest și de a le sprijini pentru a fi implementate cu succes în perioada de programare 2021-2027. O primă etapă a acestui proces este preselecția, obiectivul fiind acela de a oferi un cadru deschis în vederea identificării acestor idei de proiecte, printr-un proces transparent, bazat pe principiul egalității de șanse/nediscriminării. Se vor finanța două tipuri de idei de proiecte: Proiecte tip A: structuri de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă și Proiecte tip B: proiecte de cercetare-inovare și investiții în domenii de specializare inteligentă.

CADRUL PARTENERIAL

Elaborarea strategiei de specializare inteligentă presupune un amplu proces partenerial cu implicarea reprezentanților actorilor cheie de la nivel regional.

Sistemul de guvernanță constituit are o abordare multi-nivel, scopul acestuia fiind atât asigurarea participării și asumării Strategiei de către toți actorii cheie din sistemul cvadruplu helix la nivel regional și implicarea lor în implementarea acesteia (inclusiv în activitățile de monitorizare și evaluare) cât și de a facilita comunicarea pe plan vertical, cu organizații și instituții la nivel național și european pe de o parte și actorii relevanți la nivel sub-regional pe de altă parte (inclusiv activități de planificare și programare). Acesta trebuie să asigure capacitatea de a absorbi, genera și schimba cunoștințe și informații, cu promptitudine și cu eficiență.

Cadrul partenerial al procesului de elaborare a Strategiei de Specializare Inteligentă este format din:

Comitetul Director

Este forul consultativ de cel mai înalt nivel al procesului de specializare inteligentă, funcționând după propriul Regulament de organizare și funcționare. În urma unificării Comitetului și al Consorțiului Regional pentru Inovare în anul 2019, noul Comitet Director are 17 membri titulari, care pot fi înlocuiți de membri supleanți, fiind prezidat de Directorul General al ADR Nord-Vest. Membrii sunt aleși prin vot direct și reprezintă la nivel înalt mediul de afaceri (asociații și federații patronale, camere de comerț și industrie), mediul academic (universități), administrația publică (consilii județene), entități de cercetare-dezvoltare și transfer tehnologic, catalizatori de creștere (clustere și infrastructuri de afaceri), sectorul bancar, ministere/agenții/consilii naționale, regionale și județene relevante (Ministerul Cercetării și Inovării, Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă, Consiliul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic), instituții relevante din domenii cu potențial de specializare inteligentă, precum și structuri relevante create la nivel național.

Comitetul Director avizează toate documentele legate de procesul de elaborare, implementare și monitorizare a Strategiei, fiind sprijinit de Echipa de management a Strategiei care îndeplinește inclusiv rolul de secretariat pentru acest Comitet. Ținând cont de prevederile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cele mai importante documente avizate de Comitetul Director sunt transmise spre aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regională.

 Comitetul Științific

Este o structură flexibilă, care angrenează specialiști din mediul universitar, academic sau din sfera de cercetare-dezvoltare-inovare, din grupuri europene de expertiză independente. Comitetul Științific asigură legătura cu rețelele de specialitate europene, având rolul de a aduce valoare adăugată procesului prin cunoștințele de specialitate deținute.

Experții din Comitetul Științific sunt selectați pe baza cunoștințelor și experienței în domeniu și colaborează strâns cu Echipa de management pentru atingerea obiectivelor asumate, în special în ceea ce privește asigurarea calității și validității Strategiei. În diverse stadii ale procesului de elaborare a Strategiei pot fi implicați și alți experți, în funcție de tematica consultării.

 Grupuri de Lucru pe domenii prioritare

Aceste Grupuri se constituie în scopul sprijinirii transformării economice prin inovare în domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategie. Acestea sunt Grupuri de Lucru bazate pe cooperarea cvadruplu helix. Din ele fac parte reprezentanții mediului de afaceri din domeniul respectiv, reprezentanții universităților și ai centrelor de cercetare-dezvoltare-inovare, ai infrastructurilor de sprijinire a afacerilor, ai administrației publice și din sfera societății civile. Toate organizațiile și instituțiile interesate pot face parte din aceste Grupuri, desemnând un reprezentant și un supleant. Grupurile sunt deschise și flexibile, iar cei interesați pot să își manifeste oricând dorința de a participa la acestea. Chiar dacă Grupurile sunt organizate pe fiecare domeniu prioritar în parte, având în vedere legăturile strânse între domeniile de specializare, ele se pot organiza inclusiv pe mai multe domenii sau pot fi organizate întâlniri comune ale Grupurilor sau ale reprezentanților acestora.

 Grupuri de Lucru pe teme orizontale

Grupurile funcționează în scopul sprijinirii implementării priorităților și acțiunilor specifice din cadrul mixului de politici. Din aceste Grupuri fac parte reprezentanții unor organizații și instituții care au aceleași obiective, atribuții, fiecare dintre ele desemnând un membru titular și un supleant. Plecând de la conținutul mixului de politici al Strategiei, aceste Grupuri pot dezvolta și implementa planuri de acțiune mai detaliate în scopul atingerii obiectivelor strategice. De regulă, din Grupurile de Lucru tematice fac parte acei membri ai Comitetului Director care reprezintă în această structură categoria respectivă de actori cheie și care raportează către acest comitet.

Tematica în jurul căreia se constituie un astfel de Grup este selectată de către Comitetul Director. Grupul este sprijinit de Echipa de management și poate avea propriul Regulament de organizare și funcționare.

 În vederea asigurării unei coordonări mai bune între nivelul regional și cel național în ceea ce privește procesul de specializare inteligentă, în baza Ordinului MCI nr. 458/31.07.2019 a fost constituit Comitetul de Coordonare pentru Strategia de Specializare Inteligentă (CCSI), cu principalul rol de a stabili mecanismului de integrare și coordonare a domeniilor de specializare inteligentă, a direcțiilor de acțiune și priorităților strategice de specializare inteligentă naționale și regionale. Președinția CCSI este asigurată de către MCI și este compus din reprezentanți ai 7 Ministere, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, precum și Agențiile de Dezvoltare Regională.

 

Informații și noutăți