Specializare inteligentă

Strategiile de specializare inteligentă stabilesc priorităţi în scopul de a crea un avantaj competitiv prin dezvoltarea punctelor tari proprii cercetării şi inovării şi prin corelarea acestora cu nevoile întreprinderilor în vederea abordării coerente a oportunităţilor emergente şi a evoluţiilor pieţei, evitând suprapunerea şi fragmentarea eforturilor. Aceste strategii elaborate la nivel naţional şi regional au o importanţă deosebită în ceea ce priveşte utilizarea Fondurilor Europene asigurate în legătură cu Obiectivul Tematic 1 din Cadrul Strategic European – Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării.

DOCUMENTE ELABORATE

Documentele elaborate se încadrează în două categorii:

Documentul Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă, necesar implementării Axei 1 a POR 2014 – 2020

Documentul Cadru Regional reprezintă un document de sine stătător care identifică domeniile regionale de specializare inteligentă, reprezentând lansarea procesului strategic pentru elaborarea RIS3 a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.

Documentul a fost elaborat respectând o metodologie standard pusă la dispoziție de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020, fiind necesar pregătirii implementării Axei Prioritare 1 a POR 2014-2020.
Documentul Cadru și anexele acestuia, avizate de Consorțiul Regional de Inovare și aprobate de Consiliul pentru Dezvoltare Regională pot fi descărcate de mai jos.

Documentul cadru pentru Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord – Vest 2018-2020

Anexa 1_Tabel Corelare_SNCDI_DC NV

ANEXA 2_Lista codurilor CAEN relevante

Anexa 3_Portofoliu_scrisori de intentie

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2018-2020 – RIS3 NV

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2018-2020 a fost elaborată în conformitate cu Ghidul RIS3 elaborat de DG Regio și Politică Urbană. O etapă extrem de importantă în procesul de elaborare a Strategiei a fost cuprinderea Regiunii în proiectul ”RIS3 pentru regiuni mai puțin dezvoltate” implementat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, sub coordonarea DG Regio și Politică Urbană și cu sprijinul financiar al Parlamentului European.

Strategia de Specializare Inteligentă în varianta aprobată de către Consiliul de Dezvoltare Regională precum și anexele acesteia pot fi descărcate la linkul de mai jos.

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2018-2020

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru perioada 2021-2027

Documentul supus consultării publice precum și anexele acesteia pot fi descărcate urmând link-ul de mai jos:

https://www.nord-vest.ro/wp-content/uploads/2020/09/RIS3NV-2021-2027_200902.pdf 

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2018-2020 – RIS3 NV

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest elaborează Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii cu sprijinul experţilor Comisiei Europene şi cu asistenţă financiară primită în cadrul Proiectului de Asistenţă Tehnică POR 2014-2020. Sprijinul din partea Centrului Comun de Cercetare al CE este finanţat printr-o acţiune pregătitoare a Parlamentului European şi este parte din proiectul pilot al DG Regio şi Politică Urbană pentru regiuni mai puţin dezvoltate”Lagging regions”.

De asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect experţii Comisiei Europene au oferit sprijin inclusiv pentru elaborarea Documentului Cadru Regional (DCR) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2014-2020 care oferă finanţări în domeniul transferului tehnologic.

Pe lângă elaborarea celor două documente strategice, experţii CE oferă expertiză pentru buna organizare a proceselor de descoperire antreprenorială şi pentru elaborarea portofoliului de proiecte şi a planului de acţiune, cu accent pe crearea, funcţionarea şi sustenabilitatea structurilor parteneriale.

La nivelul Regiunii Nord-Vest a fost deja elaborată o Strategie Regională de Inovare (pentru perioada 2005-2008), având ca obiectiv general creşterea atractivităţii şi competitivităţii Regiunii Nord-Vest prin crearea unui sistem suport pentru inovare şi prin promovarea unei culturi a inovării.

Conform Ghidului pentru Strategiile de Cercetare şi Inovare pentru Specializare Inteligentă S3 , publicat în mai 2012 de către Directoratul General Politică Generală, strategiile de specializare inteligentă au următoarele obiective:

 • Contribuţia la utilizarea eficientă a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, conform principiului concentrării resurselor
 • Revigorarea sectoarelor tradiţionale prin activităţi cu valoare adăugată mai mare şi identificarea de noi nişe de piaţă
 • Modernizarea economiei prin adoptarea noilor tehnologii
 • Dezvoltarea de noi activităţi economice prin intermediul unei schimbări tehnologice radicale

Elementul cheie este reprezentat de procesul de descoperire antreprenorială.

DESCOPERIRE ANTREPRENORIALĂ

Procesul de descoperire antreprenorială, elementul cheie care stă la baza strategiilor de specializare inteligentă, se referă  la identificarea şi dezvoltarea unor soluţii creative la provocări comune, prin combinarea competenţelor şi a partenerilor, asumarea de riscuri, experimentare, căutarea de noi idei de-a lungul lanţului de valoare sau în vederea pătrunderii în cadrul unor noi lanţuri de valoare. Un aspect important al acestui proces constă în aducerea unor soluţii inovatoare pe piaţă şi, astfel, generarea de creştere economică şi crearea de noi locuri de muncă.

Fiecare domeniu cu potenţial de specializare inteligentă va fi supus şi aprofundat prin procesul de descoperire antreprenorială cu scopul identificării unor nişe economice, dar şi pentru colectarea unor idei de proiecte inovative

Până în prezent au fost organizate șase focus grup-uri de descoperire antreprenorială, în următoarele domenii:

 • Cosmetice şi a suplimente alimentare bazate pe resurse naturale
 • Mobilă, hârtie, ambalare și plastic
 • Agroalimentar
 • Sănătate
 • Prelucrare metal; tehnologii de producţie -maşini, echipamente, utilaje
 • Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
CADRUL PARTENERIAL

Elaborarea strategiei de specializare inteligentă presupune un amplu proces partenerial cu implicarea reprezentanţilor actorilor cheie de la nivel regional.

Cadrul partenerial al procesului de elaborare a Strategiei de Specializare Inteligentă este format din:

 1. Comitetul Director pentru elaborarea Strategiei – forul consultativ al procesului de elaborare. Acesta este alcătuit din reprezentanţi la nivel înalt ai mediului de afaceri, ai sferei academice, ai institutelor de cercetare-dezvoltare-inovare, ai entităţilor de transfer tehnologic, administraţiei publice şi ai actorilor cheie relevanţi la nivel regional pentru acest proces. Are maxim 15 membri şi este prezidat de directorul general al instituţiei care răspunde de elaborarea strategiei.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului Director.

Reuniunile Comitetului Director:

– Prima reuniune a avut loc la Cluj-Napoca pe data de 18 decembrie 2015, şedinţă la care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare şi a fost avizată Metodologia pentru etapele 1 şi 2, respectiv componenţa grupurilor de lucru.

– A doua reuniune a avut loc la Cluj-Napoca pe data de 27 mai 2016, subiectele de discuţii fiind axate pe acţiunea pilot şi rolul actorilor cheie în elaborarea şi implementarea Strategiilor de Specializare Inteligentă

2.  Echipa de management este compusă din experţi tehnici ai ADR Nord-Vest cu rol în elaborarea analizelor şi a strategiei.

3. Comitetul Ştiinţific – format din 4-5 experţi externi din mediul universitar, academic sau membri în grupuri europene de expertiză independente, având cunoştinţe de specialitate în domeniu, şi putând asigura legătura cu reţele de specialitate europene, în special cu Platforma S3.

4. Grupurile de lucru – se constituie din reprezentanţi ai actorilor cheie de la nivel regional. Grupurile sunt forul de consultare într-un cadru partenerial mai larg; pot fi organizate tematic – pe domeniul economic/mediu de afaceri şi social, respectiv pe domeniul cercetare-dezvoltare-inovare – sau sectorial.

Ţinând cont de aspectele metodologice cu privire la elaborarea Documentului cadru pentru Axa 1 a POR 2014-2020, din cadrul partenerial vor face parte grupurile de lucru mai sus amintite şi se va constitui Comitetul Regional de Inovare din care vor face parte:

 • institute de cercetare – dezvoltare care operează (sediul central sau filiala cu personalitate juridică) în regiunea respectivă
 • instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora,
 • institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură,
 • alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept public,
 • alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite,
 • institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică;
 • alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial
 • clustere,
 • entităţi de transfer tehnologic, etc.,
 • companii care au activitate de CDI
 • asociaţii şi federaţii patronale ale domeniilor identificate în regiunea respectivă ca fiind competitive
 • ONGuri