APEL DESCHIS pentru IDENTIFICAREA PROIECTELOR STRATEGICE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest invită toţi actorii cheie din cvadruplu helix, implicaţi în procesul de specializare inteligentă – întreprinderi, universităţi, institute de cercetare-dezvoltare, entităţi de inovare şi transfer tehnologic, parcuri ştiinţifice şi tehnologice, administraţii publice locale, clustere, structuri de sprijinire a afacerilor şi ONG-uri – interesaţi în dezvoltarea şi implementarea unor proiecte integrate, care rezultă în inovare de produs în domenii de specializare inteligentă, să participe prin elaborarea şi transmiterea unor idei de proiecte în procedura de pre-selecţie care are următoarele obiective:

  • de a identifica acele idei de proiecte care urmează a fi nominalizate în Ghidul specific a solicitantului aferent Operaţiunii D din cadrul Axei Prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic – a Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi astfel vor deveni eligibile pentru a accesa alocarea suplimentară acordată Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest în vederea sprijinirii proiectelor care au valoare strategică din perspectiva procesului de specializare inteligentă şi nu pot fi finanţate din surse existente.
  • de a oferi un cadru deschis în vederea identificării acestor idei, printr-un proces transparent, bazat pe principiul egalităţii de şanse/nediscriminării.
  • de a permite, luarea unor decizii fundamentate pe baza unor criterii obiective, stabilite în prealabil, acordând atenţie evitării oricăror situaţii de conflicte de interese.

CONTEXT

ADR Nord-Vest elaborează Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pornind de la conţinutul Documentului Cadru pentru Specializare Inteligentă aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională.

În scopul elaborării acestei strategii, în conformitate cu Ghidul Comisiei Europene pentru Strategii de Specializare Inteligentă, au fost organizate ateliere de descoperire antreprenorială în toate domeniile cu potenţial de specializare inteligentă. O parte a ideilor generate la aceste ateliere au fost dezvoltate pe fişe de proiect, actorii cheie putând trimite inclusiv idei noi ulterior acestor evenimente şi/sau în urma lansării unui anunţ deschis lansat în a doua parte a anului 2017.

În urma analizei acestor idei de proiecte au fost identificate o serie de operaţiuni, corelate cu obiectivele strategice de specializare inteligentă, dar care, datorită complexităţii şi a caracterului integrat nu pot fi finanţate ca atare din sursele de finanţare existente. De regulă, aceste proiecte presupun o colaborare între mai multe tipuri de actori cheie (în special mediul de afaceri şi sfera CDI) şi sunt multisectoriale.

Având în vedere potenţialul impact strategic al acestora la nivel regional, şi în contextul implementării Iniţiativei pilot pentru regiuni mai puţin dezvoltate a DG Regio, precum şi a derulării componentei coordonate de Centrul Comun de Cercetare „RIS3 pentru regiuni mai puţin dezvoltate”, s-a alocat un buget suplimentar de 25 milioane Euro din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Axei Prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, în vederea sprijinirii implementării unor asemenea proiecte.

Cei interesaţi pot depune Cereri de preselecţie până la data de 30 aprilie 2018 (inclusiv), utilizând formularul Cererii de preselecţie (.docx) şi Formularul bugetului detaliat (.xls).

Înainte de a completa cele două formulare vă rugăm să citiţi cu atenţie textul apelului şi specificaţiilor elaborat în vederea sprijinirii potenţialilor promotori de idei de proiecte în creionarea ideilor. Toate aceste documente pot fi descărcate de mai jos.

NOTĂ: Documentaţia aferentă procedurii de pre-selecţie a fost avizată de către Comitetul Director al Strategiei de Specializare Inteligentă, fiind transmisă inclusiv către Autoritatea de Management a programului. Vă rugăm vizitaţi periodic această secţiune a paginii noastre de web pentru a fi la curent cu eventuale modificări ale documentaţiei aferente procedurii.

 Anexa 1 – APEL ŞI SPECIFICAŢII pentru promotori de idei de proiecte – PROCEDURA PENTRU  PRE-SELECŢIA IDEILOR CE VOR PUTEA FI ÎNAINTATE SPRE FINANŢARE ÎN CADRUL AXEI PRIORITARE 1 – OPERAŢIUNEA D, POR 2014-2020

Anexa 2 – Cerere de pre-selecţie

Anexa 3 – Formularul bugetului detaliat

Previous Post
Cerere ofertă de preț servicii poștale și de curierat rapid
Next Post
Purchase of catering services
Menu
Skip to content