Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 14 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 14 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 312.A Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu

Apelul de proiecte este competitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 11 august 2023, ora 10:00 – 10 februarie 2024, ora 10:00.

Descarcă – Ghidul Solicitantului PRNV/2023/312.A/1 – Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu.

 
 
 

Proiectele finanțate în cadrul acestei acțiuni trebuie să conducă cel puțin la o renovare energetică moderată ce implică reducerea, după renovare termică și energetică, cu minim 40% a consumului de energie primară și a emisiilor GES a clădirilor publice (inclusiv a clădirilor publice de patrimoniu).

Pentru toate proiectele care includ clădiri care nu sunt clasate ca monumente istorice, se va urmări inclusiv scăderea consumului anual de energie pentru încălzire cu cel puțin 50% față de starea de pre-renovare. Prin excepție, pentru clădirile clasate ca monumente istorice, scăderea consumului anual de energie pentru încălzire trebuie să fie cel puțin de 30% față de starea de pre-renovare.

Se acordă prioritate la finanțare proiectelor care propun o renovare aprofundată, precum și celor care propun transformarea clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB).

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE OBLIGATORII care pot beneficia de finanțare în cadrul proiectelor aferente acestui apel constau în măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri cu valoare de patrimoniu, în care se desfășoară activități eligibile, după caz, ale autorităţilor/ instituțiilor publice eligibile. Aceste activități includ următoarele tipuri de lucrări:

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
Lucrările de introducere/reabilitare/modernizare a sistemului de încălzire/răcire și de furnizare a apei calde de consum, precum și achiziționarea, înlocuirea, instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, unde este cazul;
Lucrările ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice din surse regenerabile pentru consum propriu, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice;
Lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
Lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii, cu înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent/incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată de tipul;
Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv activități necesare pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente.

 
 
 

În rândul ACTIVITĂȚILOR CONEXE sunt cuprinse următoarele:

Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
Repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
Repararea/refacerea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;
Repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială;
Măsuri de reparaţii/consolidare, inclusiv consolidări seismice ale clădirii astfel încât după reabilitare clădirea să fie încadrată în clasa III risc seismic, acolo unde este cazul, în condițiile menționate în prezentul ghid;
Crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces) și alte măsuri suplimentare de asigurare a accesibilităţii și de dezvoltare durabilă. Aceste tipuri de măsuri sunt obligatorii în conformitate cu cerințele minime legislative aplicabile;
Lucrări de recompartimentare interioară;
În cazul spitalelor – lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (instalații de oxigen) precum si lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale;
Procurarea şi montarea lifturilor în cadrul unei clădiri prevăzute din proiectare cu lifturi (care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective) sau în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural, precum și construirea, procurarea şi montarea lifturilor în exteriorul unei clădiri în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural;
Lucrări specifice din categoria lucrărilor necesare obținerii avizului ISU sau lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
Introducerea tubulaturii pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
Lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare, altele decât cele care despart spații încălzite de spații neîncălzite;
Alte intervenții specifice clădirilor încadrate în grupa monumentelor istorice, necesare investiției şi/sau impuse prin avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii (art.23, alin(3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată);
Cheltuielile pentru construirea de clădiri noi care adăpostesc centrale termice, cu încadrarea în excepţiile de la art. 7, alin (1), litera h), punctul i) din Regulamentul (UE0 nr. 2021/1058, ca urmare a cerințelor ISU (privind măsurile de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor de încălzire locală și centralizată);
Realizarea de terase/pereți verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru vegetația naturală;
Soluții pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri;
Echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice;
Pictură murală pe pereții exteriori ai clădirilor, realizată cu vopsea purificatoare, ținând cont de prevederile legale în vigoare, inclusiv de analiza DNSH.

 

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

 

Articolul anterior
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 14 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.
Articolul următor
NOTRE – Noi metode menite să îmbunătățească potențialul de inovare în producție cu soluții concrete pentru îngrijirea seniorilor
Meniu
Sari la conținut