Achiziția de servicii de formare profesională în domeniul achizițiilor publice

Privind achiziţia de: Curs Expert Achiziții Publice

Obiect achiziţie: Program formare profesională;
Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională.

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu prezență fizică, cu emitere de certificat nominal pentru ocupația de Expert Achiziții Publice, acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale,
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 5
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: luna mai 2024
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Legea nr. 98/23 mai 2016 privind achiziţiile publice (clasice) – M.Of. nr. 390/2016; Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale – M.Of. nr. 391/2016;
  • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii – M.Of. nr. 392/2016;
  • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor -M.Of. nr. 393/2016;
  • HG 395/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice- M.Of. nr. 423/6 iunie 2016;
  • HG 394/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale- M.Of. nr.422/6 iunie 2016;
  • Hotărârea nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare;
  • Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate;
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public- privat – în vigoare din data de 10 mai 2018;
  • ORDIN Nr. 314/2018 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex- post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • Noul Sistem al Achiziţiilor Publice in Romania: componenta instituţionala (MFP/ANAP, CNSC, SEAP) si componenta legislativa, in conformitate cu Directivele europene 2014;
  • Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (NOU);
  • Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind achiziţiile publice (abrogat Directiva 18);
  • Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind achiziţiile în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale (abrogat Directiva 17);
  • Legislaţia specifica in vigoare in domeniul achiziţiilor publice, transpusa din Directivele Europene 2004: OUG 34/2006, HG 925/2006, HG 1660/2006 ABROGATA;
  • Strategia naţionala in domeniul achiziţiilor publice (HG 901/2015).

DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: minimum 27 ore
LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în România
Valoarea estimată: 1700 lei fără TVA / cursant

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.
Termen depunere oferte: 11.04.2024,ORA 11

Articolul anterior
Achiziția de servicii de formare profesională în domeniul turismului
Articolul următor
Programul Regional Nord-Vest contribuie cu 75 de milioane de euro pentru valorificarea, în scop turistic, a monumentelor naturii și resurselor naturale deosebite din Regiunea de Nord-Vest
Meniu
Sari la conținut