A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post de Șef de Departament Administrativ-logistic şi Relaţii cu Publicul

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următorul post: Șef Departament Administrativ-logistic şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică.

Responsabilităţi principale:

 • Colaborează cu Experții achiziții publice și cu celelalte structuri organizatorice, în vederea realizării achizițiilor de: dotări, mijloace fixe, bunuri, consumabile, etc.;
 • Asigură gestionarea patrimoniului imobiliar al agenţiei prin coordonarea, planificarea şi verificarea activităţilor de administrare şi întreţinere a imobilelor aflate în proprietatea şi / sau în folosinţa ADR Nord-Vest;
 • Coordonează activităţile legate de administrarea şi gestionarea parcului auto şi a bunurilor agenţiei;
 • Supervizează proiectele Agenției legate de sistemul informatic;
 • Supervizează activitățile de comunicare interinstituțională și cu terții;
 • Monitorizează și supervizează derularea contractelor de servicii externalizate în domeniul SSM și PSI și pentru serviciile de medicină a muncii;
 • Supervizează activitățile de arhivare.

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

 • Studii universitare, nivel licenţă, aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 615/2017;
 • Permis de conducere categoria B.

Experienţa:

 • Experienţă de minimum 1 an în domeniul achizițiilor;
 • Experiență de minimum 1 an în funcții de conducere.

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Cunoştinţe foarte bune privind achizițiile publice;
 • Cunoştinţe legate de serviciile de asigurare autoturisme/clădiri;
 • Cunoștințe de gestionare parc auto;
 • Cunoștințe despre domeniul SSM și PSI;
 • Cunoștințe de operare PC (Word, Excel).
 • Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.

Tematici și Bibliografie pentru concurs:

1. Achiziții directe:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

– HG nr. 395/2016 – Norme Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

2. Gestionare patrimoniu:

– Ordinul MFP nr. 2861 /2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

– HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;

– Ordinul MFP nr. 2634/2015privind documentele financiar-contabile;

3. Administrare parc auto:

– Regulament pentru aplicarea OUG 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice – Capitolul II – Vehiculele;

– Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie;

4. SSM și PSI:

– Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

– HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;

– Ordin MAI nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu – Capitolul III Alegerea, amplasarea și controlul stingătoarelor de incendiu;

5. Arhivare:

– Legea arhivei naţionale nr. 16/1996, actualizată.

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 17.04.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 24.04.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro :
  • copie document de identitate;
  • copie permis de conducere auto;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);
  • adeverinţă eliberată de medicul de familie sau unităţile medicale abilitate, din care să rezulte că persoana în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • în data de 27.04.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 08.05.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 11.05.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 16.05.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respective rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 22.05.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.
Articolul anterior
A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs două posturi de EXPERT TEHNIC
Articolul următor
Cerere ofertă de preț servicii cazare
Meniu
Sari la conținut