A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post de Șef de Departament Administrativ-logistic şi Relaţii cu Publicul

ADR Nord-Vest is putting the following post to competition: Șef Departament Administrativ-logistic şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică.

Main Responsibilities:

 • Colaborează cu Experții achiziții publice și cu celelalte structuri organizatorice, în vederea realizării achizițiilor de: dotări, mijloace fixe, bunuri, consumabile, etc.;
 • Asigură gestionarea patrimoniului imobiliar al agenţiei prin coordonarea, planificarea şi verificarea activităţilor de administrare şi întreţinere a imobilelor aflate în proprietatea şi / sau în folosinţa ADR Nord-Vest;
 • Coordonează activităţile legate de administrarea şi gestionarea parcului auto şi a bunurilor agenţiei;
 • Supervizează proiectele Agenției legate de sistemul informatic;
 • Supervizează activitățile de comunicare interinstituțională și cu terții;
 • Monitorizează și supervizează derularea contractelor de servicii externalizate în domeniul SSM și PSI și pentru serviciile de medicină a muncii;
 • Supervizează activitățile de arhivare.

Requirements:

Education and qualifications:

 • Studii universitare, nivel licenţă, aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 615/2017;
 • Permis de conducere categoria B.

The experience:

 • Experienţă de minimum 1 an în domeniul achizițiilor;
 • Experiență de minimum 1 an în funcții de conducere.

Knowledge/skills/competences:

 • Cunoştinţe foarte bune privind achizițiile publice;
 • Cunoştinţe legate de serviciile de asigurare autoturisme/clădiri;
 • Cunoștințe de gestionare parc auto;
 • Cunoștințe despre domeniul SSM și PSI;
 • PC operating skills (Word, Excel).
 • Stress resistance; patience; diplomacy; self-control capacity; responsibility; sociability; balance, emotional stability; developed ethical sense; orientation towards discipline, order, punctuality.
 • Ability to work under pressure; the ability to maintain good relations with others; sense of responsibility; team spirit; initiative.

Themes and Bibliography for the competition:

1. Achiziții directe:

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

– HG nr. 395/2016 – Norme Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

2. Gestionare patrimoniu:

– Ordinul MFP nr. 2861 /2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

– HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;

– Ordinul MFP nr. 2634/2015privind documentele financiar-contabile;

3. Administrare parc auto:

– Regulament pentru aplicarea OUG 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice – Capitolul II – Vehiculele;

– Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie;

4. SSM și PSI:

– Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

– HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;

– Ordin MAI nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu – Capitolul III Alegerea, amplasarea și controlul stingătoarelor de incendiu;

5. Arhivare:

– Legea arhivei naţionale nr. 16/1996, actualizată.

Organizational information:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 17.04.2018.
 • Interested persons, who meet the specified mandatory requirements, will send the following documents by email to the address resurse.umane@nord-vest.ro :
  • copy of identity document;
  • copy of driver's license;
  • CV dated and signed;
  • the letter of intent with the date of submission and signature;
  • copies according to study documents;
  • copies of the documents certifying the professional experience (according to the requirements), signed and stamped, with the registration number from the employer;
  • copies of any official legal documents, relevant to prove training/certifications and/or acquired knowledge (signed, stamped and with registration number);
  • certificate issued by the family doctor or qualified medical units, from which it can be concluded that the person in question is fit to perform the work for which he is applying for employment (issued no more than 6 months before the competition);
  • the criminal record (valid for 6 months from the date of issue) or declaration on your own responsibility that there are no entries in the criminal record.
 • on 27.04.2018, until 4:00 p.m., only people who meet the mandatory requirements of the position will be contacted by phone or e-mail to be invited to appear for the competition.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 08.05.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 11.05.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 16.05.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respective rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 22.05.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.
Previous Post
ADR Nord-Vest offers two positions of TECHNICAL EXPERT
Next Post
Request for a price offer for accommodation services
Menu
Skip to content