A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs 3 posturi Expert cu rol de ofițer de contract, pe perioadă determinată de 2 ani

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următoarele trei posturi  vacante de Expert cu rol de ofițer de contract, pe perioadă determinată de 2 ani, la Departamentul Verificare Cheltuieli Proiecte POR, Direcția Implementare POR.

Responsabilităţi principale:

– Verificarea proiectelor finanţate în cadrul POR, implementate în regiune, verificarea lucrărilor/bunurilor/serviciilor co-finanţate efectiv executate/livrate/prestate;

– Verificarea cheltuielilor declarate de către beneficiari în cadrul proiectelor efectuate şi realizate în conformitate cu legislaţia aplicabilă, cu programul operaţional şi cu condiţiile de acordare a finanţării;

– Verificarea cererilor de prefinanţare, rambursare şi plată din punct de vedere tehnic şi financiar;

– Efectuarea de vizite la faţa locului pentru fiecare proiect, aferente cererilor de rambursare, asigurând verificarea executării lucrărilor, livrării bunurilor şi prestării serviciilor conform contractelor de finanţare şi a legislaţiei în vigoare, și întocmirea raportului de vizită la fața  locului în conformitate cu procedurile și instrucțiunile AMPOR aplicabile;

-Certificarea realității  şi legalității cheltuielilor declarate de către beneficiar, în cererile de rambursare/plată;

-Verificarea respectării obligaţiilor beneficiarilor în materie de informare şi publicitate;

Cerinţe:

1. 2 posturi de Expert cu rol de ofițer de contract

  Educaţie şi calificări:

 • studii universitare, nivel licenţă în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, aşa cum este prevăzut în HG nr. 615/2017.
 • permis de conducere categoria B, cu vechime de minimum 1 an.

 Experienţa:

 • Experienţă de minimum 1 an, ulterior licenţierii, în domeniul ingineriei civile;

 Cunoştinţe/abilităţi/competenţe: 

 • Cunoștințe de operare PC (Word, Excel).
 • Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, gândire analogică, înclinaţie către analiză şi investigare, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.
 • Constituie avantaj experiența în gestionarea fondurilor externe nerambursabile sau în derularea de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

 

2. 1 post de Expert cu rol de ofițer de contract

 Educaţie şi calificări:

 • studii universitare, nivel licenţă în ramura de știință „Ştiinţe economice”, aşa cum este prevăzut în HG nr. 615/2017:
 • permis de conducere categoria B, cu vechime de minimum 1 an.

Experienţa:

 • Experienţă de minimum 1 an, ulterior licenţierii, în domeniul studiilor absolvite;

 Cunoştinţe/abilităţi/competenţe: 

 • Cunoștințe de operare PC (Word, Excel).
 • Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, gândire analogică, înclinaţie către analiză şi investigare, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.
 • Constituie avantaj experiența în gestionarea fondurilor externe nerambursabile sau în derularea de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Bibliografie pentru concurs:

1. OUG 40/ 2015, cu modificările și completările ulterioare – Cap. IV Prefinanțarea, Cap. V Rambursarea cheltuielilor eligibile/ Mecanismul decontării cererilor de plată,

2. Instrucțiunea AMPOR nr. 41/2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plata

(http://www.inforegio.ro/images/2.2%20CP/Instructiune%2041.rar)

3. Ghidul solicitantului PI 2.2.- cap. 3.3.Eligibilitatea proiectului și 3.4. Eligibilitatea Cheltuielilor

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest şi în data de 17.04.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 27.04.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
 • copie document de identitate;
 • CV datat şi semnat;
 • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
 • copii după documentele de studii;
 • copie permis de conducere auto;
 • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator;
 • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);
 • adeverinţă eliberată de medicul de familie sau unităţile medicale abilitate, din care să rezulte că persoana în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului);
 • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • în data de 04.05.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 10.05.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 14.05.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 17.05.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respective rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 24.05.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.
Articolul anterior
A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs două posturi de EXPERT TEHNIC
Articolul următor
Cerere ofertă de preț servicii cazare
Meniu
Sari la conținut