A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs 1 post Expert achiziţii publice, pe perioadă nedeterminată

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următoarul  post  vacant de Expert achiziţii publice, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului Achiziţii Publice şi Asistenţă Tehnică Proiecte Proprii, Direcţia Economică

Responsabilităţi principale:

– Realizarea achiziţiilor publice prevăzute în contractele de finanţare ale OI, finanţate din POR / POAT şi proiecte proprii ale agenţiei si monitorizarea derulării contractelor de achiziţie precum şi urmărirea modului de respectare a condiţiilor de livrare şi a celorlalte condiţii contractuale pentru contractele administrative;

-Participarea la identificarea necesarului de achiziţii, colectarea şi centralizarea informaţilor de la direcţiile şi departamentele agenţiei;

– Elaborarea şi implementarea Programului anual de achiziţii publice;

– Elaborarea strategiei anuale de achiziţii publice;

-Identificarea furnizorilor potenţiali pentru fiecare categorie de achiziţii, realizarea şi actualizarea evidenţei acestora;

– Efectuarea recepţiei bunurilor, serviciilor sau lucrărilor achiziţionate şi participarea în Comisii de recepţie a acestora;

– Întocmirea de  rapoarte detaliate de analiză şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţilor din aria sa de responsabilitate.

Cerinţe:

Studii / calificări:

Studii universitare, nivel licenţă în următoarele domenii fundamentale/ramuri de ştiinţă, aşa cum sunt prevăzute în Hotararea Guvernului nr.615/2017:

– ştiinţe juridice, ştiinţe economice;

Alte cerinte: 

           – Curs de calificare/perfecţionare/specializare/instruire în domeniul achiziţiilor publice;

 Experienţa:

 • experienţă de minimum 2 ani în domeniul achiziţiilor publice, ulterior licenţierii;

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 Cunoștințe de operare PC (Word, Excel).

 • Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, gândire analogică, înclinaţie către analiză şi investigare, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.
 • Cunoştinţe de managementul contractelor (vânzare-cumpărare, închiriere, lucrări/servicii furnizare);

Bibliografie pentru concurs:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016;
 • Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 şi prin HG nr. 395/2016;
 • INSTRUCŢIUNEA ANAP Nr. 1/2017 din 4 ianuarie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
 • INSTRUCŢIUNEA ANAP Nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
 • INSTRUCŢIUNEA ANAP Nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest în data de 17.04.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 24.04.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
 • copie document de identitate;
 • CV datat şi semnat;
 • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
 • copii după documentele de studii;
 • copie permis de conducere auto;
 • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator;
 • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);
 • adeverinţă eliberată de medicul de familie sau unităţile medicale abilitate, din care să rezulte că persoana în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului);
 • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • în data de 27.04.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 04.05.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 09.05.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 15.05.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respective rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 24.05.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.
Articolul anterior
A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs două posturi de EXPERT TEHNIC
Articolul următor
Cerere ofertă de preț servicii cazare
Meniu
Sari la conținut