RESPONSABIL ASIGURARE ŞI EXPLOATARE LOGISTICĂ – Perioadă nedeterminată

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următorul post: RESPONSABIL ASIGURARE ŞI EXPLOATARE LOGISTICĂ, un post pe perioadă nedeterminată, în cadrul Departamentului Administrativ-logistic, Direcţia Economică.

Responsabilităţi principale:

 • Întocmirea tuturor documentelor privind gestionarea și întreținerea parcului auto şi privind gestionarea bugetului alocat activităţii de transport;
 • Planificarea, organizarea şi controlul activităţilor de transport rutier de persoane ale agenţiei;
 • Întocmirea tuturor documentelor şi obţinerea avizelor necesare pentru circulaţia legală pe drumurile publice a mijloacelor de transport ale agenţiei;
 • Urmărirea modului de exploatare şi de întreţinere a maşinilor, starea tehnică şi de curăţenie a acestora;
 • Stabilirea necesarului de piese de schimb şi de consumabile;
 • Asigurarea şi derularea activităţilor de înmatriculări şi radieri;
 • Asigurarea aprovizionării cu materialele și dispozitive necesare respectării normelor SSM și PSI de către angajații ADR-Nord Vest și amplasarea lor;
 • Urmărirea bunei gestionări a patrimoniului imobiliar al agenţiei inclusiv contractele de servicii de întreţinere şi reparaţii;
 • Participarea la inventarierea patrimoniului agenţiei;
 • Gestionarea relaţiilor dintre agenţie şi autorităţile locale şi furnizorii de utilităţi în vederea administrării corespunzătoare a imobilelor.

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

 • Studii universitare, nivel licență.
 • Permis de conducere auto categoria B, cu vechime de minimum 1 an.

Experienţa:

 • Vechime în muncă de minimum 1 an.

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Cunoştinţe foarte bune privind aspectele operaţionale ale transporturilor rutiere;
 • Cunoştinţe foarte bune de legislaţie rutieră;
 • Cunoştinţe legate de serviciile de asigurare a autoturismelor;
 • Cunoștințe de operare PC (Word, Excel);
 • Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate;
 • Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.

Bibliografie pentru concurs:

Transport auto:

 • Regulament pentru aplicarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – Capitolul II – Vehiculele;
 • Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie;

SSM și PSI:

 • Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, actualizată cu modificările şi completările ulterioare și HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;
 • Ordin MAI nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu – Capitolul III Alegerea, amplasarea și controlul stingătoarelor de incendiu;

Gestionare patrimoniu:

 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 31.08.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 07.09.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copie permis de conducere auto;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • în data de 12.09.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 18.09.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 20.09.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 25.09.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 27.09.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

 

Articolul anterior
S-a publicat Corrigendumul nr. 2 pentru proiectele nefinalizate privind infrastructura de sănătate ai cărei beneficiari sunt Ministerul Sănătății sau parteneriatele cu Ministerul Sănătății
Articolul următor
Instrucțiunea nr. 82 / 24.08.2018 cu privire la depunere proiecte tehnice
Meniu
Sari la conținut