Instrucțiunea 130/11.11.2019 privind modul de transmitere a dosarelor de achiziție în vederea verificării lor de către OI – Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Instrucțiunea nr. 130/11.11.2019 Privind transmiterea dosarului de achiziție, precum și documentele aferente achizițiilor prezentate de beneficiari Ia depunerea cererilor de plată/rambursare

Art. 1. Dosarul achiziției pentru fiecare tip de procedura și conținând minimul de documente astfel cum este precizat în instrucțiunea AMPOR nr. 42 va fi transmis prin intermediul aplicației MySMIS, modulul achiziții sau comunicare.

 1) Dosarul achiziției va avea paginile numerotate și va cuprinde un opis al documentelor.

2) Beneficiarul nu va mai aplica mențiunea „Conform cu originalul”, semnătura reprezentantului legal/managerului de proiect/persoana desemnată pe copiile documentelor ce alcătuiesc dosarul achiziției, înainte de realizarea copiei electronice. Copia electronică se va realiza doar după numerotarea și opisarea dosarului. Copia electronică a dosarului achiziției, respectiv a documentelor componente, va fi semnată obligatoriu electronic de reprezentantul legal/managerul de proiect/persoana desemnată.

 3) Se elimină obligația transmiterii dosarului achiziției pe suport hârtie Ia OI.

4) După încărcarea dosarului achiziției în MySMIS beneficiarul va informa OI că a depus dosarul achiziției publice folosind formularul 4.5.1.1 din Instrucțiunea AMPOR nr. 42, anexat Ia prezenta instrucțiune. Formularul va fi însoțit de o copie electronica pe CD a dosarului achiziției. Netransmiterea formularului 4.5.1.1 la OI este echivalentă cu nedepunerea dosarului de achiziție, respectiv a termenelor de verificare ce decurg din aceasta.

5) În situația în care beneficiarul va încărca dosarul achiziției în modulul achiziții se va încărca conținutul corespunzător secțiunilor din MySMIS, aferent etapelor de derulare a procedurii de achiziție respectiv:

Planificare, Publicare, Participanți procedură, Rezultat evaluare, Contract achiziție, Acte adiționale. Daca vor fi încărcate mai multe dosare de achiziție în aceeași secțiune din MySMIS, acestea trebuie să poată fi fără echivoc identificate de către reprezentanții OI/AM care sunt autorizați să aibă acces Ia acestea.

6) În situația în care OI/AMPOR va verifica procedura de achiziție și va constata că dosarul achiziției nu are paginile numerotate, nu cuprinde un opis al documentelor, este incomplet și nu poate fi identificat corespunzător în MySMIS, are dreptul de a solicita beneficiarului depunerea acestuia în format pe hârtie cu respectarea cerințelor impuse prin instrucțiunea AMPOR nr. 42.

Prezenta instrucțiune reprezintă modificarea procedurilor privind verificarea achizițiilor și conflictului de interese și va fi avută in vedere Ia următoarea revizuire a procedurilor anterior menționate.

Art.2. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional și Organismele Intermediare aferente vor duce Ia îndeplinire prezenta Instrucțiune prin publicarea pe site-urile acestora în vederea informării Beneficiarilor proiectelor finanțate prin Programului Operațional Regional.

Articolul anterior
Instrucțiunea 130/11.11.2019 privind modul de transmitere a dosarelor de achiziție în vederea verificării lor de către OI – Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Articolul următor
Dezvoltare Regională prin specializare inteligentă
Meniu
Sari la conținut