EXPERT TEHNIC, post pe perioadă nedeterminată, în cadrul Departamentului Sprijin Dezvoltare Urbană, Direcţia Implementare POR.

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următorul post: EXPERT TEHNIC, un post pe perioadă nedeterminată, în cadrul Departamentului Sprijin Dezvoltare Urbană, Direcţia Implementare POR.

Contribuie la atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a Regiunii Nord-Vest prin susţinerea activităţii de implementare a planurilor integrate de dezvoltare pentru polii de dezvoltare urbană;

Responsabilităţi principale:

 • Sprijinirea elaborării/actualizării/modificării documentelor programatice aferente implementării dezvoltării urbane durabile în perioada 2014-2020;
 • Sprijinirea Autorităților Urbane în îndeplinirea responsabilităţilor;
 • Sprijinirea monitorizării Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020;
 • Acordarea de sprijin pentru implementarea dezvoltării urbane durabile în perioada 2014-2020;

Cerinţe:

Condiţii de participare:

Educaţie şi calificări:

Studii universitare, nivel licenţă, conform HG 615/2017, domenii fundamentale:

Ştiinţe inginereşti,

Ramură de ştiinţă: Inginerie civilă, Domeniul de licenţă: inginerie civilă;

Științe umaniste și arte,

Ramură de ştiinţă: Arhitectură şi urbanism, Domeniile de licenţă: Arhitectură şi Urbanism;

Experienţă:

Experienţă în domeniul tehnic( inginerie civilă, arhitectură, urbanism), ulterior licenţierii, de minim 3 ani;

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Cunoştinţe despre problematica dezvoltării şi implementării planurilor de mobilitate urbană durabilă;
 • Cunoştinţe în elaborarea documentelor strategice (strategii de dezvoltare urbană integrate, planuri de mobilitate urbană durabile);
 • Cunoştinţe de elaborare a documentaţiilor tehnice pentru proiecte de infrastructura (DALI/SF, proiecte tehnice);
 • Cunoştinţe despre managementul de proiect, avantaj certificarea cu diploma de Manager de proiect;
 • Experienţă sau cunoştinţe despre servicii IoT (internet of Things), dispozitive şi aplicaţii;
 • Colaborarea cu administraţiile publice locale;
 • Munca în echipă;
 • Abilităţi de comunicare foarte bune;
 • Limba engleză – nivel avansat ;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Cunoştinţe foarte bune de utilizare a Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, AutoCad-Arhicad;

Bibliografia pentru concurs:

 • Document cadru de implementare a axei 4 POR, varianta actualizată http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html;
 • Ghidurile solicitantului pentru Priorităţile de investiţii ale axei 4 POR, varianta actualizată, http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html-;
 • Regulament nr.1301/2007, al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regional;
 • Legea nr.350/2001, actualizată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 • HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată prin Legea nr.225/2016;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 03.09.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 10.09.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa: resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • în data de 13.09.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, testul de cunoştinţe de operare PC-Word şi Excel ) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 19.09.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic şi/sau pe email până la data de 21.09.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie (în limba română) se vor desfăşura în data de 26.09.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 28.09.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.
Articolul anterior
Zilele REGIO 2018
Articolul următor
Servicii hoteliere
Meniu
Sari la conținut