Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a emis instrucțiunea cu numărul 207

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027,

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ”contractul de finanţare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor”,

În aplicarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022 – Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPAII)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021,

Ținând cont de prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Având în vedere Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte,

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitățile de simplificare a demersurilor aferente aplicării acestei legislații în ceea ce privește încadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarate nefuncționale/nefinalizate,

Având în vedere stadiul implementării POR 2014-2020, numărul mare al contractelor de finanțare semnate și aflate în derulare, gradul ridicat de încărcare a personalului AMPOR/OI cu atribuții legate de implementarea proiectelor,

În contextul în care în prezent este reglementat și pus în practică în mod corespunzător procesul de purtare a corespondenței între Beneficiari, OI și AM, sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014 fiind operațional, permițându-se astfel schimbul electronic de date, colectarea, înregistrarea și stocarea, în format electronic, a informațiilor referitoare la fiecare operațiune, respectiv trasabilitatea operațiunilor,

Având în vedere că este implementat și operațional, în cadrul Modulului Contractare al Sistemului Unic de Management al Informației (SMIS), un flux aferent Actelor adiționale,

ținând cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10, 18, 29) art. 9 (2) și 16, alin. (1) din Contractele de finanțare – Condiții Generale:

Art. 7-B (1) AM/OI are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului,
Art. 7 –A (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+,
Art. 7 – A (18) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AM/OI, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice document sau informaţie solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operaţional Regional şi/sau a
Proiectului implementat,
Art. 7 – A (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia,
Art. 9 (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite OI/AM cu cel puţin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu
excepţia circumstanţelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
Art. 16 (1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menţionarea titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS2014+ şi va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.

luând în considerare dispozițiile
art. 8, alin. (3) din Contractele de finanțare – Anexa 1 – Condiții specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia,
art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare – Anexa 1 – Condiții specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucțiunile emise de AM,
art. 4 – A, alin. (1), lit.a) și k) din Contractele de finanțare – Anexa 1 – Condiții specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020:
a) OI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată şi care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoștință a unei decizii a AM,
k) OI are obligaţia de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanţare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare, AMPOR emite următoarea INSTRUCȚIUNE:

Articolul anterior
Ghidul Solicitantului 113 – Ecosisteme de inovare – centre CDI – Inclusiv cercetare în colaborare a fost publicat astăzi, 3 noiembrie 2023 în consultare publică de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)
Articolul următor
Ghidul Solicitantului 131.F – Sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor a fost publicat astăzi, 6 noiembrie 2023 în consultare publică de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)
Meniu
Sari la conținut