Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 27 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 27 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 721 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea – RURAL.

 

Apelul de proiecte este competitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada:  25 august 2023, ora 10:00 –   23 februarie 2024, ora 10:00.

Descarcă – Ghidul Solicitantului PRNV/2023/721/1 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea – RURAL.

 

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin pentru investiții care vizează restaurarea, protecția, conservarea  inclusiv dotarea obiectivelor de patrimoniu UNESCO și patrimoniu cultural național condiţionat de localizarea investiţiei în mediul rural. Cererile de finanţare prin care se propun intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu se regăsesc în ultima lista aprobata a monumentelor istorice, anexa la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată/modificată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute.

Acestea trebuie să vizeze monumente istorice care se încadrează în grupa A inclusiv UNESCO, condiţionat de localizarea investiţiei în mediul rural din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Corpurile de clădire neclasate, parte din ansamblul monumentului istoric de grupă A, localizate în mediul rural, pot fi considerate eligibile în baza unei adrese/adeverinţe emise de către INP privind apartenenţa acestora la ansamblul monumentului istoric implicit precizarea explicită a codului de clasare corespondent din Lista Monumentelor Istorice.

 
 
 

A. Activități eligibile obligatorii

Activitățile eligibile obligatorii propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului.

Solicitantul va trebui să includă în cererea de finanțare cel puțin o activitate din cele prevăzute la punctul a.1:

a.1) Activități principale care pot fi finanțate în mod independent în cadrul proiectelor aferente acestui apel vizează intervenții asupra obiectivelor de patrimoniu monument istoric, cu condiția să includă lucrări care se supun autorizării conform Legii nr. 50/1991:

Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea obiectivelor de patrimoniu monument istoric;
Modernizarea, reabilitarea clădirilor monument istoric cu funcții culturale.

a.2) Activități secundare care pot fi finanțate prin prezentul apel doar în cadrul proiectelor integrate care includ cel puțin o activitate principală din cele de mai sus, în caz contrar proiectele vor fi respinse:

Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
Achiziționarea, restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea unor dotări specifice în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 şi Cap. 5, punctul 5.1.1 din cadrul devizului general (ex: mobilier, orgă, dotări cu expunerea și protecția patrimoniului mobil și imobil, etc);
Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas, etc.;
Activitatea de informare și publicitate;
Activitatea de digitizare.

B. Activităţi eligibile conexe

Alte intervenții complementare 

Prin acest tip de intervenții se urmărește realizarea de activități necesare pentru asigurarea funcționalității și punerea în valoare a monumentului istoric în limita a 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 şi Cap. 5, subcap. 5.1.1 din cadrul devizului general, prin:

reabilitarea, modernizarea drumurilor/căilor de acces direct cu sau fără parcări către obiectivele de patrimoniu cu excepţia drumurilor judeţene/naţionale.
extinderea monumentelor istorice.
realizare amenajări exterioare pe amplasamentul monumentului istoric şi realizarea/reabilitarea/modernizarea construcţiilor conexe (ex: centrală termică, spaţiu tehnic, etc cu excepţia spaţiilor administrative), inclusiv utilităţile aferente acestora.

Pentru justificarea încadrării în pragul eligibil stabilit mai sus, pentru intervențiile complementare, solicitantul va prezenta un deviz pe obiect distinct cu aceste cheltuieli, iar cheltuielile vor fi incluse într-o categorie distinctă de cheltuieli.

 
 
 

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

 

 

Articolul anterior
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 25 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.
Articolul următor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 27 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.
Meniu
Sari la conținut