ue
gv_r
regio
structurale

Achiziție servicii de instruire în domeniul achizițiilor publice

SPECIFICAŢII TEHNICE

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate certificării de competenţe în domeniul Achiziţiilor publice pentru 2 salariaţi

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs on-line ACHIZIŢII PUBLICE, cu emitere de certificat absolvire ANC pentru ocupaţia de Expert achiziţii publice
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  2
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  în prima jumătate a lunii iunie 2021, cu începere după data de 05.06.2021
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Legislația specifică în domeniul achizițiilor publice
  • Platforma SEAP.: înregistrare, utilizare, catalog electronic, anunțuri, raportări, formulare, etc.
  • Prezentarea tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice
  • Managementul achizițiilor publice
  • Proceduri de achiziții publice: praguri valorice, procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea fără publicare
  • Înregistrarea/Recuperarea/Reînnoirea certificatului digital SEAP
  • Utilizarea semnăturii electronice
  • Criptarea și decriptarea documentelor publicate de autoritatea contractantă
  • Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire
  • Estimarea achizițiilor publice
  • Publicarea în SEAP a planurilor de achiziții publice
  • Încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire
  • Modalități de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare
  • Rolul Documentului Unic de Achiziție European (DUAE) și corelarea cu fișa de date a achiziției
  • Întocmirea răspunsului la solicitările de clarificări transmise de autoritatea contractantă
  • Cumpărarea directă
  • Depunerea contestațiilor. Remediile și căile de atac
  • Termenul de evaluare și reevaluare a ofertelor
  • Pregătirea documentației de atribuire
  • Analiza și evaluarea documentelor realizate de ofertanți
  • Criterii minime de calificare
  • Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării
  • Litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor publice
  • Soluționarea contestațiilor depuse la CNCSC  și a celor formulate in fața instanțelor de judecată
  • Derularea unei proceduri de atribuire on-line
  • Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică. Modificări ale contractului în perioada de implementare
  • Contravenții și sancțiuni
  • Aplicații practice relevante, derivate din situații reale
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 40 ore instruire, dintre care minim 24 ore vor fi ore de predare teoretică şi minim 16 ore instruirea practică asistată de trainer
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line
 • PREȚ SERVICII: Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant: Maxim 700 lei fără TVA / cursant / program instruire
 • Contract: NU

Alte menţiuni:

 • Criterii obligatorii pentru ofertanţi:
  • certificarea pentru ocupaţia de Expert Achiziţii publice conform cod COR
  • respectarea duratei cursului conform specificaţiilor tehnice cu un minim de 24 ore predare teorie şi un minim de 16 ore activitate practică asistată de trainer
  • respectarea perioadei de desfăşurare a programului de instruire, conform specificaţiilor tehnice
  • furnizarea integrală a conţinutului de instruire cerut conform tematicilor solicitate prin specificaţiile tehnice

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 03.06.2021, ORA 10.