Trei posturi vacante de Expert cu rol de ofițer de monitorizare, Direcția Implementare POR, pe perioadă determinată de 2 ani

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următoarele trei posturi  vacante de Expert cu rol de ofițer de monitorizare la Departamentul Monitorizare Proiecte, Direcția Implementare POR, pe perioadă determinată de 2 ani.

Prezentarea postului(responsabilităţi):

Monitorizează implementarea proiectelor finanţate prin POR, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, având ca principale activităţi :

 • Analizarea datelor incluse în rapoartele de progres și în rapoartele privind durabilitatea proiectelor, primite de la beneficiari, solicitarea de clarificări (dacă este cazul);
 • Analizarea progresului fizic al proiectelor, gradul de realizare a indicatorilor şi obiectivelor propuse;
 • Efectuarea de vizite de monitorizare la faţa locului;
 • Elaborarea şi transmiterea către AMPOR a rapoartelor cerute prin procedurile de monitorizare, pentru fiecare din proiectele pe care le monitorizează în cadrul axelor prioritare ale POR;
 • Acordarea de asistenţă de specialitate beneficiarilor pe parcursul implementării proiectelor finanţate prin POR.

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

 • studii universitare, nivel licenţă în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, aşa cum este prevăzut în HG nr. 615/2017, Ramură de Știință: ”Inginerie civilă”

Permis de conducere categoria B, cu vechime de minimum 1 an.

Experienţa:

 • Experienţă de minimum 3 ani, în specialitatea studiilor absolvite, ulterior licenţierii;

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Cunoștințe de operare PC (Word, Excel).
 • Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, gândire analogică, înclinaţie către analiză şi investigare, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.
 • Constituie avantaj experiența în gestionarea fondurilor externe nerambursabile sau în derularea de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Bibliografie pentru concurs:

 • Legea nr. 315/2004 – Legea privind dezvoltarea regională în România;
 • Programul Operațional Regional 2014-2020 – http://www.inforegio.ro/images/POR_2014-2020%20%20-%20aprilie%202017.pdf
 • OUG 40/ 2015, privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții;
 • LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Republicată/ Actualizata prin Legea 241/2016

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 14.03.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 21.03.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro :
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura, cu specificarea postului pentru care se aplică;
  • copii după documentele de studii;
  • copie permis de conducere auto;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);
  • adeverinţă eliberată de medicul de familie sau unităţile medicale abilitate, din care să rezulte că persoana în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • în data de 26.03.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 29.03.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 03.04.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 10.04.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 13.04.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.
Articolul anterior
Termenul pentru depunerea cererilor de finanțare pentru reducerea emisiilor de carbon a fost prelungit
Articolul următor
Contractele de finanțare prin Regio 2014-2020, din Regiunea Nord-Vest, se apropie de 2 miliarde de lei
Meniu
Sari la conținut