RESPONSABIL ASIGURARE ŞI EXPLOATARE LOGISTICĂ, un post pe perioadă nedeterminată, în cadrul Departamentului Administrativ-logistic şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică.

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următorul post: RESPONSABIL ASIGURARE ŞI EXPLOATARE LOGISTICĂ, un post pe perioadă nedeterminată, în cadrul Departamentului Administrativ-logistic şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică.

Responsabilităţi principale:

 • Întocmirea tuturor documentelor privind gestionarea și întreținerea parcului auto şi privind gestionarea bugetului alocat activităţii de transport;
 • Planificarea, organizarea şi controlul activităţilor de transport rutier de persoane ale agenţiei;
 • Întocmirea tuturor documentelor şi obţinerea avizelor necesare pentru circulaţia legală pe drumurile publice a mijloacelor de transport ale agenţiei;
 • Urmărirea modului de exploatare şi de întreţinere a maşinilor, starea tehnică şi de curăţenie a acestora;
 • Stabilirea necesarului de piese de schimb şi de consumabile;
 • Asigurarea şi derularea activităţilor de înmatriculări şi radieri;
 • Asigurarea aprovizionării cu materialele și dispozitive necesare respectării normelor SSM și PSI de către angajații ADR-Nord Vest și amplasarea lor;
 • Participarea la inventarierea patrimoniului agenţiei;
 • Gestionează relaţiile dintre agenţie şi autorităţile locale şi furnizorii de utilităţi în vederea administrării corespunzătoare a imobilelor;
 • Urmăreşte buna gestionare a patrimoniului imobiliar al agenţiei inclusiv contractele de servicii de întreţinere şi reparaţii.

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

 • studii universitare, nivel licenţă.
 • permis de conducere categoria B, cu vechime de minimum 1 an;

Experienţa:

 • Experienţă de minimum 1 an, ulterior licenţierii.

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Cunoştinţe foarte bune privind aspectele operaţionale ale transporturilor rutiere;
 • Cunoştinţe foarte bune de legislaţie rutieră;
 • Cunoştinţe legate de serviciile de asigurare a autoturismelor;
 • Cunoștințe de operare PC (Word, Excel).
 • Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.

Bibliografie pentru concurs:

 • Legea nr. 315/2004 – Legea privind dezvoltarea regională în România;
 • Regulament pentru aplicarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – Capitolul II – Vehiculele;
 • Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 ;
 • Ordin MAI nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu – Capitolul III Alegerea, amplasarea și controlul stingătoarelor de incendiu;
 • Ordinul MFP nr. 2861 /2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 01.03.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 08.03.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copie permis de conducere auto;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);
  • adeverinţă eliberată de medicul de familie sau unităţile medicale abilitate, din care să rezulte că persoana în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • în data de 13.03.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 16.03.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 21.03.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 26.03.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respective rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 29.03.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

 

Articolul anterior
Machete usor de editat pentru identitatea vizuala a proiectelor finantate prin REGIO
Articolul următor
Regio: Modificarea unei prevederi din ghidul specific pentru 2.1.A Microîntreprinderi (apel închis)
Meniu
Sari la conținut