Planificare strategică

Prin activitatea de planificare, ADR Nord-Vest îşi propune să contribuie la realizarea celor trei obiective de bază ale politicii de dezvoltare regională în România, stipulate în Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională: diminuarea dezechilibrelor regionale existente, corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor şi stimularea cooperării inter-regionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere.

Planul şi strategia de dezvoltare regională sunt principalele documente de planificare elaborate la nivel regional şi reflectă politicile de dezvoltare relevante de la nivel european şi naţional în raport cu nevoile şi provocările specifice de la nivelul regiunii. Reprezintă baza strategică pentru fundamentarea proiectelor iniţiate în regiune şi sunt un reper atât pentru autorităţile naţionale în privinţa fundamentării programelor de finanţare, cât şi pentru autorităţile judeţene / locale şi potenţiali investitori publici sau privaţi. Un astfel de document porneşte de la analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor existente şi a tendinţelor înregistrate într-un interval de timp acoperind toate domeniile de dezvoltare economică şi socială, fiind sintetizată printr-o evidenţiere a punctelor tari şi slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor (analiza SWOT).

Pe baza acestor informaţii, ţinând cont de viziunea de dezvoltare pe termen lung, precum şi de contextul de planificare şi programare de la nivel naţional şi european, dar şi de informaţiile şi observaţiile primite din partea actorilor cheie în cadrul consultărilor parteneriale, este formulată strategia de dezvoltare regională (obiective, priorităţi, acţiuni sau măsuri).

Strategiile de dezvoltare sunt implementate pe baza unei plan de acţiuni, care conţine şi elemente cu privire la monitorizare şi evaluare, precum şi un portofoliu de proiecte. Documentele de planificare pot fi completate prin elaborarea şi implementarea unor strategii sectoriale.

Până acum Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a elaborat patru astfel de documente de planificare strategică pentru perioadele: 2000-2002, 2004-2006, 2007-2013, respectiv 2014-2020.