Instrucțiunea AM POR nr. 170

Instrucțiunea nr.170/17.08.2020 – Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronovirus.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;
Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ”contractul de finanţare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor”,
Luând în calcul Hotărârea de Guvern nr. 394 din 18 mai 2020, privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și Hotărârea de Guvern nr. 668 din 14 august 2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
În virtutea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020, privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare, în contextul necesității aplicării unor măsuri de protecție a sănătății personalului implicat în gestionarea contractelor de finanțare, în special prin evitarea contactului direct între persoane și cu documente transmise în procesul de implementare al proiectelor și necesar a fi procesate, luând în calcul situația actuală a proiectelor aflate în implementare, pentru care activitățile aferente trebuie continuate în mod corespunzător, în vederea îndeplinirii obiectivelor/indicatorilor,
având în vedere faptul că în prezent este implementat în cadrul Modulului Contractare al Sistemului Unic de Management al Informației (SMIS) un flux aferent Actelor adiționale, ținând cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10) și art. 16, alin. (1) din Contractele de finanțare – Condiții Generale:
Art. 7-B (1) AM/OI are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
Art. 7 –A (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+,
Art, 16 (1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menţionarea titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS2014+ şi va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI, luând în considerare dispozițiile art. 8, alin. (3) din Contractele de finanțare – Anexa 1 – Condiții specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia, art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare – Anexa 1 – Condiții specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucțiunile emise de AM, art. 4 – A, alin. (1), lit.a) și k) din Contractele de finanțare – Anexa 1 – Condiții specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020:
a) OI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată şi care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoştinţă a unei decizii a AM,
k) OI are obligaţia de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanţare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare,
AMPOR emite următoarea
INSTRUCȚIUNE:
I. Prevederile articolului I din Instrucțiunea AMPOR nr. 142/18.03.2020 sunt aplicabile și pentru proiectele care se finalizează în cursul lunii septembrie 2020 și pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul perioadei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire.
Astfel, acordul MLPDA pentru prelungirea perioadei de implementare a acestor proiecte se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, cu durata solicitată de beneficiari, dar în limita prevăzută de Program – 31.12.2023 și a celei aplicabile PI aferente proiectului în speță.
Fac obiectul aplicării art. I al prezentei Instrucțiuni solicitările care respectă condițiile de mai sus și pentru care nu s-a semnat actul adițional de prelungire a duratei inițiat în MYSMIS.
II. Pentru situațiile care se încadrează în prevederile art. I, vor fi deblocate în MYSMIS secțiunile/anexele contractelor în vederea modificării de către Beneficiar după verificarea respectării limitelor mai sus menționate de către OI, iar ulterior se va genera arhiva finală.
Odată cu generarea acesteia și închiderea fluxului aferent solicitării de Act adițional, OI va încărca în MYSMIS o Notă semnată de Șeful OI sau înlocuitorul acestuia care va confirma încadrarea proiectului în prevederile art. I din prezenta Instrucțiune și va menționa noua perioadă de implementare.
Astfel, pentru aceste proiecte, secțiunea Act adițional din MYSMIS va cuprinde la arhiva finală Nota menționată și noua versiune a cererii de finanțare.
Modificarea solicitată conform art. I operează de la data semnării Notei de către Șeful OI sau înlocuitorul acestuia.
Până la data de 05.10.2020 OI-urile vor informa AMPOR-DMP (ofițerul de regiune), prin e-mail, asupra acelor proiecte a căror durată de implementare a fost prelungită în conformitate cu prevederile art. I al prezentei Instrucțiuni.
III. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.

Articolul anterior
Au fost publicate rezultatele finale ale proiectelor de tip B în cadrul apelului de preselecție a portofoliului de proiecte integrate pe domeniile de specializare inteligentă!
Articolul următor
Au fost publicate punctajele finale ale proiectelor de tip A depuse în cadrul apelului de preselecție a portofoliului de proiecte integrate pe domeniile de specializare inteligentă.
Meniu
Sari la conținut