Trei posturi vacante de Expert cu rol de ofițer de contract, pe perioadă determinată de 2 ani, la Departamentul Verificare Cheltuieli Proiecte POR, Direcția Implementare POR

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următoarele trei posturi  vacante de Expert cu rol de ofițer de contract, pe perioadă determinată de 2 ani, la Departamentul Verificare Cheltuieli Proiecte POR, Direcția Implementare POR.

Main Responsibilities:

-Verificarea proiectelor finanţate în cadrul POR, implementate în regiune, verificarea lucrărilor/bunurilor/serviciilor co-finanţate efectiv executate/livrate/prestate;

– Verificarea cheltuielilor declarate de către beneficiari în cadrul proiectelor efectuate şi realizate în conformitate cu legislaţia aplicabilă, cu programul operaţional şi cu condiţiile de acordare a finanţării;

– Verificarea cererilor de prefinanţare, rambursare şi plată din punct de vedere tehnic şi financiar;

– Efectuarea de vizite la faţa locului pentru fiecare proiect, aferente cererilor de rambursare, asigurând verificarea executării lucrărilor, livrării bunurilor şi prestării serviciilor conform contractelor de finanţare şi a legislaţiei în vigoare, și întocmirea raportului de vizită la fața  locului în conformitate cu procedurile și instrucțiunile AMPOR aplicabile;

-Certificarea realității  şi legalității cheltuielilor declarate de către beneficiar, în cererile de rambursare/plată;

-Verificarea respectării obligaţiilor beneficiarilor în materie de informare şi publicitate;

Requirements:

I. 2 posturi de Expert cu rol de ofițer de contract

  Education and qualifications:

 • studii universitare, nivel licenţă în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, aşa cum este prevăzut în HG nr. 615/2017.
 • permis de conducere categoria B, cu vechime de minimum 1 an.

 The experience:

 • Experienţă de minimum 1 an, ulterior licenţierii, în domeniul ingineriei civile;

 Knowledge/skills/competences:

 PC operating skills (Word, Excel).

 • Stress resistance; patience; diplomacy; self-control capacity; responsibility; sociability; balance, analogical thinking, inclination towards analysis and investigation, emotional stability; developed ethical sense; orientation towards discipline, order, punctuality.
 • Ability to work under pressure; the ability to maintain good relations with others; sense of responsibility; team spirit; initiative.
 • Constituie avantaj experiența în gestionarea fondurilor externe nerambursabile sau în derularea de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

 

II. 1 post de Expert cu rol de ofițer de contract

 Education and qualifications:

 • studii universitare, nivel licenţă în ramura de știință „Ştiinţe economice”, aşa cum este prevăzut în HG nr. 615/2017:
 • permis de conducere categoria B, cu vechime de minimum 1 an.

The experience:

 • Experienţă de minimum 1 an, ulterior licenţierii, în domeniul studiilor absolvite;

 Knowledge/skills/competences:

 PC operating skills (Word, Excel).

 • Stress resistance; patience; diplomacy; self-control capacity; responsibility; sociability; balance, analogical thinking, inclination towards analysis and investigation, emotional stability; developed ethical sense; orientation towards discipline, order, punctuality.
 • Ability to work under pressure; the ability to maintain good relations with others; sense of responsibility; team spirit; initiative.
 • Constituie avantaj experiența în gestionarea fondurilor externe nerambursabile sau în derularea de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Bibliography for the competition:

 • Legea nr. 315/2004 – Legea privind dezvoltarea regională în România;
 • Programul Operațional Regional 2014-2020 – http://www.inforegio.ro/images/POR_2014-2020%20%20-%20aprilie%202017.pdf
 • OUG 40/ 2015, privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • HG 93/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020;
 • HG 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 • Ordinul MDRAP 760/2016, privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020;
 • Ordinul MDRAP 3254/2016, privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020;

Organizational information:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 06.03.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 13.03.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copy of identity document;
  • CV dated and signed;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura, cu specificarea postului vacant pentru care se aplică candidatura;
  • copies according to study documents;
  • copy of driver's license;
  • copies of the documents certifying the professional experience (according to the requirements), signed and stamped, with the registration number from the employer;
  • copies of any official legal documents, relevant to prove training/certifications and/or acquired knowledge (signed, stamped and with registration number);
  • certificate issued by the family doctor or qualified medical units, from which it can be concluded that the person in question is fit to perform the work for which he is applying for employment (issued no more than 6 months before the competition);
  • the criminal record (valid for 6 months from the date of issue) or declaration on your own responsibility that there are no entries in the criminal record.
 • în data de 21.03.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 27.03.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 30.03.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 12.04.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respective rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 18.04.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

 

Previous Post
Machete usor de editat pentru identitatea vizuala a proiectelor finantate prin REGIO
Next Post
Regio: Modificarea unei prevederi din ghidul specific pentru 2.1.A Microîntreprinderi (apel închis)
Menu
Skip to content