A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următorul post: Expert economist, Direcţia Economică

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următorul post: Expert economist, Direcţia Economică.

Main Responsibilities:
– Realizarea operaţiunilor legate de verificarea înregistrărilor contabile, în cadrul Departamentului Financiar – Contabilitate, Direcţia Economică.

Requirements:
Educaţie şi calificări:
– studii universitare, nivel licenţă, domeniul fundamental ”Științe sociale”, ramura de știință ”Științe economice”, aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 615/2017;
– expert contabil membru CECCAR.
The experience:
– Experiență de minimum 5 ani în domeniul financiar-contabil;
– Experienţă de minimum 1 an în implementarea de proiecte finanțate din fonduri publice.
Knowledge/skills/competences:
– Cunoștințe solide ale legislației românești în domeniul financiar și contabil inclusiv finanțări din fonduri nerambursabile;
– Cunoștințe foarte bune de fiscalitate;
– Cunoştinţe foarte bune de contabilitate financiară și de gestiune;
– Cunoştinţe foarte bune de gestiune materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe;
– Obiectivitate în aprecierea și analiza situațiilor economice;
– Cunoștințe de operare PC (Winmentor, Word, Excel).
– Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
– Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.

Themes and Bibliography for the competition:
A. Legislația românească în domeniul financiar și contabil inclusiv finanțări din fonduri nerambursabile:

– Ordin nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
– Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
– Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
– HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (actualizat);
– HG nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.
B. Fiscalitate:
– Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal:
• Titlul II Impozitul pe profit: Calculul si declararea impozitului pe profit pentru organizațiile nonprofit;
• Titlul IV – Impozit pe venit;
• Titlul V – Contribuții sociale obligatorii;
• Titlul VII – TVA: Facturarea.
C. Contabilitate de gestiune:
– Ordin nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune.
D. Buget, execuție bugetară, Control financiar preventiv:
– Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
– Ordin nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Organizational information:
• Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 05.06.2018.
• Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 13.06.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
– copie document de identitate;
– CV dated and signed;
– the letter of intent with the date of submission and signature;
- copies according to study documents;
– copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator;
– copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);
– adeverinţă eliberată de medicul de familie sau unităţile medicale abilitate, din care să rezulte că persoana în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului);
– cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
• în data de 15.06.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
• Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 28.06.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
• Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 03.07.2018, ora 16:00.
• Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 05.07.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
• Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 09.07.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

 

 

Previous Post
Achizitie servicii de reinnoire semnatura electronica
Next Post
ACHIZITIE SERVICII DE CAZARE
Menu
Skip to content