Cariera

Dacă vrei să faci parte din echipa noastră

Trimite-ne CV-ul tău
 

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următorul post: EXPERT TEHNIC, un post pe perioadă nedeterminată, în cadrul Departamentului Sprijin Dezvoltare Urbană, Direcţia Implementare POR.

Responsabilităţi principale:

 • Sprijinirea elaborării/actualizării/modificării documentelor programatice aferente implementării dezvoltării urbane durabile în perioada 2014-2020;
 • Sprijinirea Autorităților Urbane în îndeplinirea responsabilităţilor;
 • Sprijinirea monitorizării Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020;
 • Acordarea de sprijin pentru implementarea dezvoltării urbane durabile în perioada 2014-2020;

 Cerinţe:

Condiţii de participare:

Educaţie şi calificări:

 • Studii universitare, nivel licenţă, conform HG 615/2017, domenii fundamentale:
 1. Ştiinţe inginereşti,

Ramură de ştiinţă: Inginerie civilă, Domeniul de licenţă: inginerie civilă;

 1. Științe umaniste și arte,

Ramură de ştiinţă: Arhitectură şi urbanism, Domeniile de licenţă: Arhitectură şi Urbanism;

 Experienţă:

 • Experienţă în domeniul tehnic( inginerie civilă, arhitectură, urbanism), ulterior licenţierii, de minim 3 ani;

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Cunoştinţe despre problematica dezvoltării şi implementării planurilor de mobilitate urbană durabilă;
 • Cunoştinţe în elaborarea documentelor strategice (strategii de dezvoltare urbană integrate, planuri de mobilitate urbană durabile);
 • Cunoştinţe de elaborare a documentaţiilor tehnice pentru proiecte de infrastructura (DALI/SF, proiecte tehnice);
 • Cunoştinţe despre managementul de proiect, avantaj certificarea cu diploma de Manager de proiect;
 • Experienţă sau cunoştinţe despre servicii IoT (internet of Things), dispozitive şi aplicaţii;
 • Colaborarea cu administraţiile publice locale;
 • Munca în echipă;
 • Abilităţi de comunicare foarte bune;
 • Limba engleză – nivel avansat ;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Cunoştinţe foarte bune de utilizare a Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, AutoCad-Arhicad;

Bibliografia pentru concurs:

 • Document cadru de implementare a axei 4 POR,
 • Ghidurile solicitantului pentru Priorităţile de investiţii ale axei 4 POR,
 • Regulament nr.1370/2007,
 • Regulament nr.1301/2007, al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regional,
 • Regulament nr.1303/2007, al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,
 • Legea nr.350/2001, actualizată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
 • Legea nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat,
 • HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
 • Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată prin Legea nr.225/2016;
 • HG nr.363/2010 privind standardele de cost;
 • Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii;
 • Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 19.01.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 26.01.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:

– copie document de identitate;

– CV datat şi semnat;

– scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;

– copii după documentele de studii;

– copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator;

– copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);

– adeverinţă eliberată de medicul de familie sau unităţile medicale abilitate, din care să rezulte că persoana în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului);

– cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.

 • în data de 31.01.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, testul de cunoştinţe de operare PC-Word şi Excel şi testul de limbă engleză) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 13.02.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic şi/sau pe email până la data de 16.02.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie (în limba română) se vor desfăşura în data de 20.02.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 23.02.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

 

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următorul post: RESPONSABIL ASIGURARE ŞI EXPLOATARE LOGISTICĂ, un post pe perioadă nedeterminată, în cadrul Departamentului Administrativ-logistic şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică.

Responsabilităţi principale:

 • Întocmirea tuturor documentelor privind gestionarea și întreținerea parcului auto şi privind gestionarea bugetului alocat activităţii de transport;
 • Planificarea, organizarea şi controlul activităţilor de transport rutier de persoane ale agenţiei;
 • Întocmirea tuturor documentelor şi obţinerea avizelor necesare pentru circulaţia legală pe drumurile publice a mijloacelor de transport ale agenţiei;
 • Urmărirea modului de exploatare şi de întreţinere a maşinilor, starea tehnică şi de curăţenie a acestora;
 • Stabilirea necesarului de piese de schimb şi de consumabile;
 • Asigurarea şi derularea activităţilor de înmatriculări şi radieri;
 • Asigurarea aprovizionării cu materialele și dispozitive necesare respectării normelor SSM și PSI de către angajații ADR-Nord Vest și amplasarea lor;
 • Participarea la inventarierea patrimoniului agenţiei;
 • Gestionează relaţiile dintre agenţie şi autorităţile locale şi furnizorii de utilităţi în vederea administrării corespunzătoare a imobilelor;
 • Urmăreşte buna gestionare a patrimoniului imobiliar al agenţiei inclusiv contractele de servicii de întreţinere şi reparaţii.

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

 • studii universitare, nivel licenţă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale, aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 615/2017:
  • „Ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţă „Ştiinţe economice”;
  • „Ştiinţe inginereşti”;
 • permis de conducere categoria B, cu vechime de minimum 1 an;

Experienţa:

 • Experienţă de minimum 1 an, ulterior licenţierii, în activităţi de gestionare și întreținere a parcului auto sau în domenii tehnice (mecanic; construcţii; electricitate-energetic; electrotehnic-electronică; chimie industrială-petrochimie; mine-metalurgie).

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Cunoştinţe foarte bune privind aspectele operaţionale ale transporturilor rutiere;
 • Cunoştinţe foarte bune de legislaţie rutieră;
 • Cunoştinţe legate de serviciile de asigurare a autoturismelor;
 • Cunoștințe de operare PC (Word, Excel).
 • Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.

Bibliografie pentru concurs:

 • Legea nr. 315/2004 – Legea privind dezvoltarea regională în România;
 • Regulament pentru aplicarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – Capitolul II – Vehiculele;
 • Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 ;
 • Ordin MAI nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu – Capitolul III Alegerea, amplasarea și controlul stingătoarelor de incendiu;
 • Ordinul MFP nr. 2861 /2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 18.01.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 02.02.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:

– copie document de identitate;

– CV datat şi semnat;

– scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;

– copii după documentele de studii;

– copie permis de conducere auto;

– copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator;

– copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);

– adeverinţă eliberată de medicul de familie sau unităţile medicale abilitate, din care să rezulte că persoana în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului);

– cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.

 • în data de 14.02.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 20.02.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 23.02.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 28.02.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respective rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 05.03.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

 

REGULAMENTUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 1. Participarea la concursul de verificare a cunoştinţelor se face în baza verificării identităţii candidatului.
 2. La data examinării toţi candidaţii eligibili se vor prezenta la concurs la ora comunicată de către secretarul comisiei.
 3. Condiţiile de examinare sunt standardizate astfel încât toţi candidaţii pe post să fie verificaţi şi evaluaţi în mod egal, fără crearea vreunei situaţii de discriminare.
 4. Seturile de subiecte sunt secrete şi sunt închise în plicuri sigilate.
 5. Înainte de testul scris, secretarul comisiei va face prezenţa candidaţilor şi îi va informa cu privire la timpul alocat testelor şi prezintă candidaţilor setul cu subiecte.
 6. Lucrările elaborate de către candidaţi vor fi redactate, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate şi stampilate de către ADR Nord-Vest.
 7. În cazul în care verificarea cunoştinţelor se face prin test scris pe suport de hârtie, toţi candidaţii vor folosi pix cu pastă de culoare albastră.
 8. Testul va fi completat cu numele candidatului în colţul din dreapta sus, care va fi lipit şi sigilat de către secretarul comisiei şi apoi semnat de către preşedintele comisiei de concurs.
 9. Candidaţii îşi vor marca greşelile prin tăierea cuvântului/cuvintelor cu o linie orizontală și punerea lor între paranteze.
 10. La sfârşitul testului scris secretarul comisiei va nota într-un tabel numărul de pagini scrise, iar candidatul va semna pentru conformitate.
 11. Fiecare candidat va fi informat asupra rezultatelor obţinute la probele de concurs.
 12. La proba scrisă, interviu şi probele suplimentare vor promova doar candidaţii care au întrunit minim punctajul de 70 din 100.
 13. Candidaţii nemulţumiţi de punctajul realizat, la oricare dintre probele de concurs, pot depune contestaţie, expunând motivele contestaţiei depuse şi aducând dovezi în sprijinul fundamentării acestei acţiuni, în termen de 1 zi lucrătoare (24 de ore) de la comunicarea rezultatelor, la secretariatul ADR Nord-Vest, care va fi înregistrată cu număr de înregistrare.
 14. Contestaţia va fi analizată de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, iar răspunsul va fi comunicat contestatarului în termen de 1 zi lucrătoare (24 de ore).