Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 25 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 25 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 714.B Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice.

 

Apelul de proiecte este competitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada:  31 august 2023, ora 10:00 –   29 februarie 2024, ora 10:00.

Descarcă – Ghidul Solicitantului PRNV/2023/714.B/1 –Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice.

 

Prin Obiectivul specific 5.1, acțiunea d) Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 sunt sprijinite proiectele care vor contribui la creșterea atractivității spațiilor publice urbane degradate și care necesită intervenții integrate de regenerare urbană, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.

Măsurile de regenerare urbană sprijinite prin acest apel vor acorda prioritate cartierelor și comunităților defavorizate, conform evaluării nevoilor identificate prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2027.

 
 
 

Activitățile eligibile obligatorii propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului.

A. Reabilitarea integrată a spațiilor publice, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară aferentă din următoarele zone: zone centrale; zone istorice; spații publice din interiorul ansamblurilor de locuințe colective, respectiv din cartierele de blocuri sau zonele cu locuințe de tip condominiu; din zona autogărilor și gărilor, din zone portuare situate în interiorul sau la limita localităților urbane; falezele, malurile și insulele râurilor și lacurilor din interiorul localităților urbane; din zonele rezidențiale periferice destructurate, din zonele de blocuri degradate și așezări informale din mediul urban. De asemenea, este sprijinită regenerarea unor spații publice neutilizate, pentru scopuri de agreement și de petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Activitatea privind reabilitarea integrată a spațiilor publice, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară poate cuprinde:

demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural;
activităţi de igienizare a terenului (care nu presupun în mod obligatoriu defrişarea vegetaţiei existente, cu menţinerea arborilor importanţi din punct de vedere ecologic), modelarea terenului pe terenurile supuse intervențiilor etc.;
relocarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de utilități publice (apă, canalizare, electricitate, telefonie etc) care sunt amplasate în corpul terenului obiect al investiției;
construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea parcurilor, scuaruri, grădinilor publice, altor zone cu spaţii verzi, inclusiv “înverzirea” suprafeţelor betonate (străzi, alei) şi refacerea esteticii peisajului mai ales în cartierele/zonele cu o lipsă acută de spaţii verzi, inclusiv a facilităţilor sportive și recreaționale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), reabilitarea monumentelor de for public etc.;
reamenajarea spaţiilor urbane în zonele de locuit și crearea de facilități pentru odihnă, relaxare şi recreere pe terenurile amenajate (ex. spaţii special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii etc.);
realizarea/extinderea sistemelor de irigații pentru spațiile verzi amenajate prin proiect;
construcția/reabilitarea/modernizarea trotuarelor, pistelor pentru bicicliști (inclusiv sistemele de monitorizare a deplasărilor nemotorizate), aleilor pietonale, căilor de acces;
construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea zonelor pietonale, inclusiv prin transformarea unor străzi urbane în zone pietonale.

B. Investiții de reabilitare a anvelopelor clădirilor situate în piețele centrale/istorice, respectiv a ansamblului constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din fațade și sistem de acoperire, inclusiv elementele exterioare funcționale și de plastică arhitecturală, după caz, cu minime intervenții de consolidare a acestora, dacă este cazul. În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 153/2011, sunt eligibile următoarele categorii de lucrări:

lucrări de consolidare, reparare/refacere a zidăriilor/pereților exteriori;
lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și altele asemenea;
lucrări de consolidare și/sau reparare/refacere a sistemului de acoperire;
lucrări de înlocuire, reparare/refacere a tâmplăriei exterioare și a elementelor exterioare funcționale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornișe și altele asemenea.

C. Investiții de reabilitare a anvelopelor clădirilor situate în piețele centrale/istorice, respectiv a ansamblului constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din faţade şi sistem de acoperire, inclusiv elementele exterioare funcţionale şi de plastică arhitecturală, după caz, cu minime intervenții de consolidare a acestora, dacă este cazul.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 153/2011, , sunt eligibile următoarele categorii de lucrări:

a) lucrări de consolidare, reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori;

b) lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi altele asemenea;

c) lucrări de consolidare şi/sau reparare/refacere a sistemului de acoperire;

d) lucrări de înlocuire, reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor exterioare funcţionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe şi altele asemenea;

e) lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri şi altele asemenea;

f) lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţade/acoperiş, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie.

Odată cu lucrările prevăzute la alin. (1) al  art. 6 din  Legea nr. 153/2011 se pot executa, după caz, şi lucrări de intervenţie justificate din punct de vedere tehnic prin proiect, precum:

g) lucrări de reparare/refacere a trotuarului de protecţie al clădirii;

h) lucrări de eliminare a igrasiei, precum şi de izolare a rosturilor;

i) alte lucrări de această natură, după caz.

D. Construirea/modernizarea/reabilitarea și dotarea piețelor agroalimentare urbane care sunt integrate teritorial în cadrul spaţiilor publice urbane ce necesită regenerare, conform SIDU 2021-2027.

Nu sunt eligibile proiectele pentru care sunt îndeplinite cel puțin una dintre următoarele condiții:

obiectul proiectului constă exclusiv în realizarea de lucrări de construcție, fără dotare;
obiectul proiectului vizează doar investiții în active necorporale;

E. Investiții pentru asigurarea securității spațiilor publice (ex: iluminatul corespunzător al spațiilor publice, sisteme de monitorizare video etc.), ca parte a proiectelor integrate de regenerare urbană.

Sunt eligibile următoarele:

Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de supraveghere video prin instalare de sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect, sisteme de monitorizare trafic și dotarea dispeceratelor aferente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemului de iluminat public în zona supusă intervenţiei prin proiect.

Activități eligibile conexe

reabilitarea/modernizarea străzilor urbane, partea carosabilă, incluzând și relocarea parcărilor

Cheltuielile din investiţia de bază aferente activităţii reabilitarea/modernizarea străzilor urbane, partea carosabilă, definite conform OG 43/1997, care asigură accesul în zona supusă intervenţiilor prin proiect, precum și relocarea parcărilor pot reprezenta maximum 15% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului (dacă sunt singurele investiții conexe din proiect). Suprafața și lungimea părtii carosabile reabilitate și modernizate nu poate depăsi suprafața și lungimea părtii carosabile inițiale din zona supusă intervențiilor prin proiect. De asemenea numărul parcărilor relocate nu poate depăși numărul inițial al parcărilor din zona supusă intervențiilor prin proiect.

relocarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de utilități publice (apă, canalizare, electricitate, telefonie etc.) care sunt amplasate în corpul părtii carosabile și a parcărilor obiect al investiției

Cheltuielile din investiţia de bază aferente activităţii relocarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de utilități publice (apă, canalizare, electricitate, telefonie etc.) care sunt amplasate în corpul părtii carosabile și a parcărilor obiect al investiției pot reprezenta maximum 15% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului (dacă sunt singurele investiții conexe din proiect).

 
 
 

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

 

 

Articolul anterior
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 25 iulie 2023, în consultare publică, un nou ghid al solicitantului
Articolul următor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 25 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.
Meniu
Sari la conținut