A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Înfiinţare întreprindere de economie socială PLAYGROUND JUNGLE SRL”

A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Înfiinţare întreprindere de economie socială PLAYGROUND JUNGLE SRL”, Beneficiar: PLAYGROUND JUNGLE S.R.L., cod SMIS 140884.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectivul Specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni, respectiv între data 01.06.2020 și data 31.10.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 335.972,70 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 306.547,90 lei.