A fost modificat și completat Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1

Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România, Programul Operaţional Regional 2014-2020” a fost modificat astăzi 19.09.2019 prin ordin al vice-prim ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.

Principalele modificari realizate sunt:
 Ajustarea unuia dintre criteriile de indeplinit pentru etapa 1, respectiv trecerea de la TRL 6 la TRL 5
 Modificarea perioadei de verificare si evaluare de la 60 de zile 90 de zile avand in vedere complexitatea proiectelor
 Corectarea unei erori materiale legate de nr. unei subcategorii bugetare de la 64 la 65 pentru corelare cu MYSMIS
 Completarea grilei de verificare si evaluare cu elemente procedurale legate de criteriile de la sectiunea B si respectiv permiterea ca unele activități aferente componentei de cercetare și dezvoltare, pentru care se solicită cheltuieli salariale, să se poată realiza, cu justificare, in zona vizată de program, în limitele art. 70 (1) din Regulamentul UE 1303/2013
 Includerea mențiunii că cheltuielile aferente managementului de proiect vor fi tratate similar cu cheltuielile de informare şi publicitate obligatorii pentru proiect

Avand in vedere stadiul incipient al apelului de proiecte modificările se aplica pentru toate proiectele depuse, cu asigurarea tratamentului egal al solicitantilor la finantare.

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, informaţii privind specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de verificare si evaluare, o descriere etapelor procesului de everificare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitant.

Apelul de proiecte are ca scop finanţarea proiectelor listate în cadrul acestuia din regiunile de dezvoltare regionale Nord Est şi Nord Vest. Construcţia portofoliului respectiv a fost un proces transparent în ambele regiuni, în care au fost implicaţi actorii cheie din sistemul quadruple helix (administrație centrală și locală, instituții de învățământ, entităti de educatie si cercetare, reprezentanti ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civila, etc), fiind promovată, în special în cadrul atelierelor de descoperire antreprenorială, ţinând cont de aspectele metodologice promovate de Comisia Europeană pentru realiyarea Strategiilor de Specializare Inteligentă RIS 3. Astfel, mecanismul respectiv a presupus parcurgerea următoarelor etape:
1. Identificare soluţii de specializare regională aferente domeniilor RIS3, prin intermediul atelierelor de lucru pentru descoperire antreprenorială organizate în perioada 2016-2017;
2. Organizare apel(uri) regionale pentru colectare propuneri de proiecte pentru portofoliul RIS3, care corespund soluţiilor identificate în etapa 1;
3. Structurare portofoliu de propuneri de proiecte colectate, pe domenii RIS3 şi surse de finanţare pentru identificare proiecte integrate, fără sursă de finanţare unică;
4. Colectare fişe de proiect extinse şi acordare suport promotorilor de proiecte integrate pentru maturare concept şi definire listă proiecte strategice integrate;
5. Avizarea de către Consorțiul Regional de Inovare şi Consiliul pentru Dezvoltare Regională a listei cu proiecte strategice integrate recomandate pentru finanţare din POR – Anexa 10.7 la Ghidul solicitantului;

***

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.

Articolul anterior
ACHIZIŢIE SERVICII DE CATERING ŞI ORGANIZARE EVENIMENTE
Articolul următor
A fost lansat un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiţii 2.2 – IMM
Meniu
Sari la conținut