A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post de Expert tehnic management proiecte

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post de Expert tehnic management proiecte, pe perioadă nedeterminată în cadrul Departamentului Dezvoltare Regională, Relaţii Internaţionale, Proiecte;

Responsabilităţi principale:

 • Contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare regională prin inițierea, elaborarea, implementarea și asigurarea sustenabilității planurilor de acțiune / proiectelor proprii;
 • Contribuie la dezvoltarea potenţialului turistic din regiune prin iniţierea, elaborarea, implementarea şi asigurarea planurilor de acţiune şi a proiectelor proprii;
 • Participă la implementarea de proiecte în calitate de membru al echipei de implementare conform rolului atribuit în cadrul echipei;
 • Îndeplinește funcții de Reprezentare și Promovare a ADR Nord-Vest precum și a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pe proiectele de care răspunde;
 • Elaborează, întocmește documentația necesară depunerii proiectelor conform ghidurilor;
 • Implementează activitățile specifice în calitate de membru în echipa de proiect în cadrul proiectelor în care nu are calitate de manager proiect;
 • Completează documente, furnizează informații în vederea aprobării rapoartelor și cererilor de rambursare, etc.;
 • Participă la dezvoltarea de produse și servicii inovative, precum și a unor acțiuni pilot, care pot contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare regională;
 • Întocmește sinteze și documente de prezentare / promovare pentru evenimentele publice;
 • Participă la evenimentele publice de promovare a proiectelor și serviciilor proprii /planurilor de dezvoltare (lansări, târguri, conferințe);

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

 • studii universitare, nivel licență cu specializarea: geografia turismului; inginerie şi management în industria turismului; economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii; conform HG nr. 615/2017;
 • cunoștințe de limba engleză;

Experienţa:

 –  Minim 5 ani în muncă;

– Constituie avantaj experiența în scriere/activităţi desfășurate in cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene;

Aptitudini şi trăsături personale:

– abilități de comunicare orală și scrisă;

– creativitate, iniţiativă, responsabilitate;

– etică profesională, moralitate, responsabilitate;

  – capacitate ridicată de autocontrol, organizare și eficiență în condiții de presiune a termenelor;

Bibliografie pentru concurs:

 • Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România;
 • Ordonanţa nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
 • Strategia ”Europa 2020” (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en);
 • Programul „Interreg Europe 2014-2020” (https://www.interregeurope.eu/);
 • Planul de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020, https://www.nord-vest.ro/strategia-de-dezvoltare-regionala-2014-2020/

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 12.07.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 20.07.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro :
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • un proiect/eseu scurt (maxim 5 pagini), într-un format word, Times New Roman, font 12, spațiere 1,15, depus odată cu documentele de înscriere la concurs în format electronic, în care să abordați următoarea temă: ROLUL TURISMULUI ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A REGIUNII NORD-VEST ŞI PREMISELE DEZVOLTĂRII FENOMENULUI TURISTIC DIN REGIUNE. Acest proiect/eseu nu este punctat, însă este relevant pentru comisia de concurs la pregătirea probei de interviu.
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • în data de 25.07.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel şi testul scris de limba engleză) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 30.07.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC şi test scris de limba engleză) se va face telefonic sau pe email până la data de 02.08.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie (în limba română şi în limba engleză) se vor desfăşura în data de 07.08.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 10.08.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.
Articolul anterior
Achizitie servicii de cazare
Articolul următor
Achizitie servicii catering
Meniu
Sari la conținut