A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post de EXPERT CU ROL DE OFIȚER MONITORIZARE

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următoarele posturi: EXPERT CU ROL DE OFIȚER MONITORIZARE – un post pe perioadă determinată (post până la data de 28.11.2018), în cadrul Departamentului Monitorizare Ex-post POSCCE, Direcţia Generală.

Responsabilităţi principale:

 • monitorizează menţinerea investiţiilor finanţate prin POS CCE, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest prin prisma perenităţii operaţiunilor;
 • monitorizează gradul de îndeplinire a indicatorilor de rezultat, pe perioada de durabilitate a proiectelor;
 • colectează informaţii cu privire la proiectele finanţate prin POS CCE şi întocmeşte rapoarte în formatul solicitat de AM POSCCE; Acordă asistenţă de specialitate beneficiarilor pe parcursul perioadei de durabilitate a proiectelor implementate finanţate prin POSCCE. .

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

 • studii universitare, nivel licenţă.
 • permis de conducere categoria B.

Experienţa:

 • Experienţă în muncă de minimum 1 an.

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • de legislaţie şi regulamente relevante naţionale, europene;
 • despre Programului Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității Economice şi a structurilor naţionale şi europene relevante;
 • de contabilitate primară;
 • avansate de operare PC şi a programelor MSWord şi MSExcel;
 • cunoștințe de operare PC (Word, Excel);
 • rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.

Bibliografie pentru concurs:

 • Programul Operaţional Sectorial pentru Creșterea Competitivității Economice – document strategic aprobat  prin Decizia Comisiei Europene nr.3472 din 12 iulie 2007 cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regională în România.
 • Ordinul nr. 1056/2014 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de IMM și întreprinderi mari”, aferentă axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient”, domeniului major de intervenție 1.1 „Investiții productive și pregătirea pentru concurența pe piață a întreprinderilor”, operațiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de IMM și întreprinderi mari”, din cadrul Programului operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
 • HG nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 04.05.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 11.05.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro :
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copie permis de conducere auto;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);
  • adeverinţă eliberată de medicul de familie sau unităţile medicale abilitate, din care să rezulte că persoana în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • în data de 16.05.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 21.05.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 23.05.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 25.05.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.

Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respective rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 30.05.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

Articolul anterior
S-a lansat apelul REGIO destinat proiectelor nefinalizate ce vizează investiții în patrimoniul natural și cultural
Articolul următor
Achiziţie de SERVICII CATERING            
Meniu
Sari la conținut