A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs doua posturi  vacante de Expert comunicare

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următoarele 2 posturi  vacante de Expert comunicare în cadrul Compartimentului Comunicare și MASS-MEDIA, Direcţia Generală, pe perioadă nedeterminată:

POST 1- EXPERT COMUNICARE

 Studii / calificări:

Studii universitare, nivel licenţă în domeniul fundamental ”Științe sociale”, specializările: Jurnalism; Comunicare şi relaţii publice, Relații internaționale și studii europene, Marketing, Limbi Moderne aplicate, aşa cum sunt prevăzute în HG nr.615/2017;

Experienţa de minimum 3 ani în activităţi MEDIA , Comunicare/PR;

POST 2- EXPERT COMUNICARE

Studii / calificări:

– Studii universitare, nivel licenţă în domeniul fundamental ”Științe sociale”, specializările: Jurnalism; Comunicare şi relaţii publice, Relații internaționale și studii europene, Marketing, Limbi Moderne aplicate, aşa cum sunt prevăzute în HG nr.615/2017;

Experienţa de minimum 6 luni în muncă;

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe(pentru ambele posturi vacante):

Cunoştinţe:

 • cunoştinţe privind cadrul instituţional european şi cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale,
 • cunoştinţe de management proiect,
 • cunoaşterea Programului Operaţional Regional şi a axelor sale prioritare,
 • cunoştinţe de operare PC: Word , Excel, pagini WEB, Prezi, PPT, infografic, etc ;
 • cunoștințe de marketing (offline și online);

Abilităţi şi competenţe:

 • Capacitate de planificare şi control;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Limba engleză-nivel avansat;

Aptitudini şi trăsături personale:

 • gândire creativă;
 • bun comunicator;
 • prezenţă socială;
 • aptitudini de coordonare şi organizare;
 • eficienţă în condiţii de supraîncărcare;
 • memorie bună şi atenţie distributivă;
 • orientare către rezultat;

Responsabilităţi principale:

Activități legate de comunicarea externă și internă

 • Răspunde la solicitări de informații despre ADR Nord-Vest, CDR, programe de finanțare POR;
 • Organizează evenimente;
 • Elaborează practici care să asigure transparența și flexibilitatea proceselor de comunicare în interiorul ADR Nord-Vest și în exterior;

Activități legate de promovarea imaginii ADR Nord-Vest și campanii de informare:

 • Organizează evenimente publice: campanii, întâlniri de promovare;
 • Asigură funcționalitatea și promovarea instrumentelor de comunicare moderne: pagina web, newsletterul, dezbaterile publice;
 • Monitorizează și raportează asupra activităților de promovare a imaginii ADR Nord-Vest;
 • Elaborează modificări la strategia de comunicare și promovare a agenției și a POR;

Activități legate de promovarea POR și campanii de informare

 • Participă la Steering Committee pentru campania de promovare a POR la nivel național;
 • Participă/organizează evenimente specifice privind lansarea de ghiduri/sesiuni de informare, seminarii de instruire, asigurând publicitatea adecvată sub coordonarea Directorului Executiv DIPOR;
 • Furnizează informații despre POR potențialilor beneficiari;
 • Informează, oferă consultanță și monitorizează beneficiarii pentru îndeplinirea sarcinilor privind informarea şi publicitatea;
 • Asigură vizibilitatea POR și UE în materialele create despre POR;
 • Coordonează realizarea unui spot audio/video și mai multor layout-uri pentru presa scrisă, pe baza subcontractării;
 • Analizează și propune alte acţiuni / evenimente suplimentare de promovare a POR la nivel regional;
 • Organizează seminariile de informare pentru fiecare domeniu major de intervenție și a help-desk-ului

Activități de HELP-DESK POR

 • Organizează și susține activitatea help-deskului în cadrul ADR Nord-Vest;
 • Înregistrează toate solicitările de informații în Registrul solicitărilor;

Activități legate de mass media

 • Organizează sau participă la conferințe de presa și oferă interviuri, informări sau răspunsuri la solicitările mass-media privind informațiile de interes public deținute de Agenție;
 • Efectuează vizite împreună cu presa în locurile de implementare ale proiectelor;
 • Participă la sesiuni de briefing pe subiecte de interes;
 • Elaborează comunicatele de presă și documente oficiale ale Agenției; se asigură de respectarea manualului de integritate vizuală al Agenției;

Bibliografie pentru concurs:

 • Legea 315/2004 – Legea privind dezvoltarea regională în România, actualizată;
 • Programul Operațional Regional 2014-2020 – http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html;
 • Principalele instituţii şi politici ale Uniunii Europene – materialele de documentare pot fi găsite pe site-urile: ec.europa.eu/romania;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Uniunea Europeană şi reţelele de comunicare, https://ec.europa.eu/commission/index_ro
 • Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest în data de 09.11.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 19.11.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro :
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura, in care se va specifica postul pentru care se aplică;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • în data de 21.11.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel, Test de limba engleză) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 23.11.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC, test de limba engleză) se va face telefonic sau pe email până la data de 26.11.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 29.11.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.

Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 04.12.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

Articolul anterior
Achizitie servicii de cazare
Articolul următor
Achizitie servicii de cazare
Meniu
Sari la conținut