A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs doua posturi de Expert cu rol de ofiţer monitorizare

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următoarele 2 posturi  vacante de Expert cu rol de ofiţer monitorizare, Departament Gestiune Flux Plăţi şi Monitorizare Proiecte Prioritare, Direcţia Implementare POR pe perioadă determinată de 2 ani:

 • Educaţie şi calificări: Studii universitare, nivel licenţă, conform HG 615/2017, domeniu fundamental: Ştiinţe inginereşti, Ramură de ştiinţă: Inginerie civilă, Domeniul de licenţă: inginerie civilă;
 • Experienţa: Experienţă în domeniul tehnic (inginerie civilă si/sau inginerie cai ferate drumuri/poduri), ulterior licenţierii, de minim 3 ani;

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Cunoştinţe despre managementul de proiect;
 • Cunoaşterea procedurilor de achiziţii publice;
 • Colaborarea cu administraţiile publice locale;
 • Cunoştinţe foarte bune de utilizare a Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, AutoCad-Arhicad;
 • rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.

Prezentarea postului:

 • Monitorizarea implementării proiectelor prioritare finanţate prin POR 2014-2020, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Responsabilităţi cheie / Atribuţii:

 • Gestionarea Fluxului de Plăţi pentru proiectele finanţate prin POR 2014-2020;
 • Monitorizarea şi gestionarea proiectelor prin platforma de monitorizare POR.
 • Elaborarea şi transmiterea către AMPOR a rapoartelor cerute prin procedurile de monitorizare, pentru fiecare din proiectele pe care le monitorizează în cadrul axelor prioritare ale POR.
 • Acordarea de asistenţă de specialitate beneficiarilor pe parcursul implementării proiectelor finanţate prin POR.

Bibliografie pentru concurs:

 • Legea nr. 315/2004 – Legea privind dezvoltarea regională în România;
 • Programul Operaţional Regional 2014-2020 https://www.nord-vest.ro/regio-2014-2020/ (Documentul final POR 2014-2020);
 • OUG 40/ 2015, privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții;
 • LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Republicată/ Actualizata prin Legea 241/2016

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 12.11.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 19.11.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro :
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • În data de 22.11.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 27.11.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 29.11.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 04.12.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.

Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 07.12.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

Articolul anterior
Achizitie servicii de cazare
Articolul următor
Servicii de organizare eveniment
Meniu
Sari la conținut