A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs două posturi vacante de Expert cu rol de ofiţer achiziţii

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următoarele două posturi  vacante de Expert cu rol de ofiţer achiziţii, în cadrul Departamentului Verificare Achiziţii Publice şi Conflict de Interese, Direcția Implementare POR, perioada determinată 2 ani.

Prezentarea postului:

Obiectivele postului:

 • Verificarea ex-post a achiziţiilor publice efectuate de către beneficiarii ce derulează proiecte finanţate prin POR;

 

Responsabilităţi cheie / Atribuţii:

 • Verifică achizițiile publice realizate de beneficiari, conform procedurilor, instrucţiunilor şi listelor de verificare aferente și cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi a celei comunitare relevante;
 • Gestionarea documentelor specifice postului;
 • Asigurarea interfeţei agenţie – terţi;
 • Activităţi administrative.

 

Cerințe:

Educaţie şi calificări:

 • studii universitare, nivel licenţă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale, aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 615/2017:
  • „Ştiinţe sociale”;
  • „Ştiinţe inginereşti”.

Experienţa:

 • Experienţă de minim 3 luni, ulterior licenţierii, în domeniul achizițiilor;
 • Experienţă de minim 3 ani în domeniul său de specialitate, ulterior licenţierii;

Abilităţi şi competenţe:

 • Cunoștințe de operare PC (Ms-Word, Excel).
 • Rezistență la stres; Spirit analitic; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.

Bibliografie pentru concurs:

 • Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iunie 2004, modificată de O.U.G. nr. 111/2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 1115 din 27 noiembrie 2004, cu anexa introdusă prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial nr. 615 din 7 iulie 2004;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest şi pe pagina de Facebook a agenţiei în data de 21.08.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 30.08.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro :
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • în data de 04.09.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 06.09.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris şi test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 10.09.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 13.09.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.

Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 18.09.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

Articolul anterior
Servicii hoteliere 
Articolul următor
Achizitie servicii de cazare
Meniu
Sari la conținut