POR 2021-2027

În conformitate cu OUG nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, începând cu următoarea perioadă de programare, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest va îndeplini funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) Nord-Vest 2021-2027.

În această calitate, ADR Nord-Vest a elaborat documentul strategic POR Nord-Vest 2021-2027 prin care va susține implementarea proiectelor de dezvoltare a regiunii prin finanțări din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și de la bugetul de stat, adresându-se atât autorităților publice, cât și mediului privat, în vederea creșterii calității vieții în regiune.

POR Nord-Vest 2021-2027 este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizare în administrație și în folosul cetățenilor, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și accesibilitate, protecția naturii și a biodiversității,  infrastructura educaționala, turism și  patrimoniu cultural.

La sfârșitul lunii septembrie, ADR Nord-Vest a transmis Comisiei Europene o primă versiune a POR Nord-Vest 2021-2027, pentru analiză și negociere, fiind primul program operațional elaborat la nivelul Regiunii Nord Vest. Poate fi descărcată cu un click pe butonul de mai jos:

Principalele priorități de intervenție și anvelopa financiară prevăzute vizează următoarele domenii:

 • Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice – 284,251 mil euro.
 • Prioritatea 2 : O regiune cu orașe smart – 138,284 mil euro
 • Prioritatea 3 : O regiune cu orașe prietenoase cu mediul – 555,695 mil euro
 • Prioritatea 4 : O regiune accesibilă – 204,979 mil euro
 • Prioritatea 5 : O regiune educată – 102,093 mil euro
 • Prioritatea 6 : O regiune atractivă – 98,951 mil euro
 • Asistență tehnică.

Întregul proces de elaborare al POR Nord-Vest 2021-2027 a urmărit corelarea cu documentele de planificare existente la nivel regional (Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027, Strategia de Specializare Inteligentă Nord-Vest RIS3, Strategia Regională de Mobilitate Urbană și Orașe Inteligente 2021-2027). De asemenea, s-au urmat liniile strategice ale politicii de coeziune europene, acțiunile  propuse prin POR Nord-Vest 2021-2027 fiind concentrate pe cele 5 obiective de politică (OP) ale Comisiei Europene:

 • OP 1 : O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente.
 • OP2 : O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și justă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor
 • OP3 : O Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale
 • OP4 : O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale
 • OP5 : O Europă mai apropiată de cetățenii prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii.

Priorități de investiții în cadrul Programului Operaţional Regional Nord-Vest 2021-2027

Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

OS a(i): Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate. 

 • Dezvoltarea structurilor CDI în folosul întreprinderilor și IMM-urilor din sectoarele de specializare inteligentă (proiecte CDI de impact regional / local)
 • Sprijinirea transferului tehnologic
 • Sprijinirea ecosistemului de inovare

OS a(iii): Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor

 • Creșterea competitivității IMM-urilor prin echipamente, tehnologii, utilaje inovative, inclusiv digitalizare
 • Sprijinirea ecosistemului antreprenorial regional, încurajarea dezvoltării diferitelor forme specifice de antreprenoriat și de intermediere în antreprenoriat

Prioritatea 2 - O regiune cu orașe Smart

OS a(ii): Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor

 • Intervenții de tip smart-city, inclusiv în zonele metropolitane și în zonele urbane funcțional
 • Soluții de digitalizare la nivel regional, județean sau local pentru administrația publică
Prioritatea 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

OS b(i): Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 • Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor,
 • Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, inclusiv clădiri publice de patrimoniu, etc.

OS b(v): Promovarea managementului durabil al apei

 • Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale, inclusiv în zonele periurbane

OS b(vii): Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării

 • Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin investiții ce promovează infrastructura verde în zonele urbane
 • Conversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/abandonate
 • Modernizarea/extinderea spațiilor verzi existente, inclusiv parcuri / păduri urbane acoperișuri verzi, grădini urbane, etc.

OS b(viii): Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile

 • Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice
Prioritatea 4 - O regiune accesibilă

OS c(iii): Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

 • Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T (drumuri județene, descărcări autostradă, conectivitatea la rețeaua CORE TEN-T, centuri ocolitoare, conectivitatea regionala către punctele de frontiera deschise pentru mobilitatea transfrontaliera)
 • Soluții pentru descongestionarea / fluidizarea traficului (pasaje, extinderi la 4 benzi, măsuri de siguranță), pentru localitățile urbane, pe sectoare rutiere aflate in proprietate/ administrarea UAT.
Prioritatea 5 - O regiune educată

OS d(ii) Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii

 • Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu. Sunt avute în vedere: învățământ ante-preșcolar (creșe), preșcolar (grădinițe), primar, secundar
 • Dezvoltarea infrastructurii educaționale în domeniul învățământului profesional și tehnic (licee tehnologice)
 • Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar.
Prioritatea 6 - O regiune atractivă

OS e(i): Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane.

 • Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, istoric și natural și dezvoltarea serviciilor culturale
 • Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv infrastructuri integrate de administrare, protejare informare si exploatare turistica sustenabila si tabere de elevi și preșcolari/ centre multidisciplinare de tineret
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismului balnear și balneo – climateric
 • Îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (ca acțiune complementara celorlalte)
 • Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice

 

OS e(ii): Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane

 • Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural și dezvoltarea serviciilor culturale
 • Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv infrastructuri integrate de administrare, protejare informare si exploatare turistica sustenabila si tabere de elevi și preșcolari/ centre multidisciplinare de tineret
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismului balnear și balneo – climateric
 • Îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (ca acțiune complementara celorlalte) a sinergiei/ legăturii dintre urban și rural pe această direcție (pentru a nu crea insule fragmentate în rural fără conectivitate tangibilă sau intangibilă)
Prioritatea 7 - Asistență Tehnică

Pentru mai multe detalii, accesați pagina Ministerului Fondurilor Europene dedicată perioadei de programare 2021-2027 – CLICK AICI