POR 2021-2027

Prima versiune a Programului Operaţional Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027 supusă evaluării de mediu, conform procedurii SEA, Mai 2020descarcă documentul de aici

 I.Prezentare

Titlul programuluiProgramul Operaţional Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027
TitularMinisterul Fondurilor Europene
Instituţia care aprobă programulComisia Europeană
Prevederile în baza cărora a fost elaborat programulRegulamentul privind prevederile comune (CPR)
Procedura de adoptareDecizie a Comisiei Europene Conform art. 18  din Regulamentul privind prevederile comune (CPR), Comisia Europeană evaluează programul și conformitatea acestuia cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice fondului, precum și coerența acestuia cu Acordul de parteneriat relevant sau cu setul de informații relevante menționate la articolul 8 alineatul (2). În evaluarea sa, Comisia ține seama, în special, de modul în care au fost adresate recomandările relevante pentru fiecare țară. Comisia poate face observații în termen de trei luni de la data depunerii programului de către statul membru. Statul membru revizuiește programul ținând cont de observațiile făcute de Comisie. Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare care aprobă programul în cel mult șase luni de la data depunerii programului de către statul membru.
Sectorulspecializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate, infrastructură educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural
Zonă probabil afectatăTeritoriul privind regiunea de dezvoltare Nord-Vest
PopulaţiaPopulaţia regiunii de dezvoltare Nord-Vest

Priorități de investiții în cadrul Programului Operaţional Regional 2021-2027

Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectiv Specific (OS): Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate. 

 • Dezvoltarea structurilor CDI în folosul întreprinderilor și IMM-urilor din sectoarele de specializare inteligentă (proiecte CDI de impact regional
 • Sprijinirea transferului tehnologic prin: crearea/dezvoltarea structurilor și serviciilor de transfer tehnologic (ITT), dezvoltarea unor noi tipuri de infrastructuri care facilitează transferul tehnologic (de ex. demo-lab, living lab, fab lab, makers-space etc.) și a serviciilor aferente
 • Dezvoltare de infrastructuri (fizice și digitale) care facilitează interacțiunea între CDI și mediul de afaceri în scopul transferului tehnologic
 • Sprijinirea ecosistemului de inovare

*Calendarul de implementare al proiectelor va fi detaliat în cadrul fiecărei decizii de finanțare în parte, cu respectarea termenului final de implementare prevăzut în actualele regulamente europene.

Obiectiv Specific (OS): Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor

 • Creșterea competitivității IMM-urilor prin echipamente, tehnologii, utilaje inovative, inclusiv digitalizare, respectiv: investiții în active corporale și necorporale/ linii pilot, testare prototipuri, audit energetic, eficiență energetică, certificare produse/servicii.
 • Sprijinirea ecosistemului antreprenorial regional, încurajarea dezvoltării diferitelor forme specifice de antreprenoriat și de intermediere în antreprenoriat, respectiv intervenții pentru susținerea sectoarelor economice prioritare la nivel regional, conform RIS3 2021-2027.

Prioritatea 2 - O regiune cu orașe Smart

Obiectiv Specific (OS): Fructificarea avantajelor digitalizării, in beneficiul cetățenilor, al companiilor si al guvernelor

Intervenții de tip smart-city si de creștere a eficienței administrației publice ca urmare a digitalizării, inclusiv în zonele metropolitane și în zonele urbane funcționale, de ex: siguranța publică, servicii și utilități publice, monitorizarea consumului de energie, monitorizarea diferitelor componente ale calității mediului înconjurător, baze de date geospațiale, sisteme de management al traficului și optimizarea transportului public, iluminat public etc.

Acțiunile vizează: 

 • Dezvoltarea de aplicații și platforme pentru optimizarea interacțiunii cetățenilor cu orașul;
 • Dezvoltarea bazelor de date geospațiale și centrelor de date urbane; Echiparea orașelor cu infrastructură pentru colectare date (senzori, camere, bucle inductive, etc.), respectiv:
 • Dezvoltarea laboratoarelor (living labs) pentru soluții de tip smart city.
 • Arhivare digitală, platformă servicii publice digitale, semnătură digitală, aparatură hardware, etc:
 • Securitate cibernetică, interoperabilitate a proiectelor de digitalizare a serviciilor publice
Prioritatea 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

Obiectiv Specific (OS): Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

 • Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor, inclusiv:  Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii, șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare; reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic; Modernizarea sistemului de încălzire etc.; Implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice.
 • Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv: Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; Reabilitarea termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum; Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; Sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, inclusiv clădiri publice de patrimoniu, etc.
 • Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate (încălzire centralizata pe combustibili alternativi/SACET de condominiu).

Obiectiv Specific (OS): Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării

 • Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea investițiilor ce promovează infrastructura verde în zonele urbane.
 • Conversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/abandonate.
 • Modernizarea/extinderea spațiilor verzi existente, inclusiv parcuri urbane acoperișuri verzi, grădini urbane, etc.
 • Măsurarea poluanților în aerului ambiental prin intermediul unor echipamente specifice.

Obiectiv Specific (OS): Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile

Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice, respectiv:

 • dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate
 • dezvoltarea, extinderea infrastructurii pentru mersul cu bicicleta, inclusive construcția de piste și parcări, amenajarea de zone pietonale, introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc.
 • dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public; modernizarea/ extinderea liniilor de tramvai; achiziționare/ modernizare material rulant (tramvaie); Achiziționare troleibuze/ autobuze, modernizare/echipare depou, e-ticketing).
 • dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbană durabilă, inclusiv linii de tramvai metropolitane Infrastructuri pentru combustibili alternativi
 • dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, cum ar fi sisteme de management traffic, aplicații mobility as a service, sisteme park & ride, etc.
Prioritatea 4 - O regiune accesibilă

Obiectiv Specific (OS): Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața  schimbărilor climatice, inteligente și inter-modale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontalier

 • Construirea și reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T (drumuri județene, descărcări autostradă, conectivitatea la rețeaua de baza – CORE TEN-T, centuri ocolitoare).
 • Soluții pentru decongestionarea / fluidizarea traficului (pasaje, extinderi la 4 benzi, măsuri de siguranță)
Prioritatea 5 - O regiune educată

Obiectiv Specific (OS): Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii

 • dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu. Sunt avute în vedere: învățământ ante-preșcolar, preșcolar, primar, secundar
 • dezvoltarea infrastructurii educaționale în domeniul învățământului profesional și tehnic(licee tehnologice)
 • dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul terțiar
Prioritatea 6 - O regiune atractivă

Obiectiv Specific (OS): Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane.

 • Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural și dezvoltarea serviciilor culturale, inclusiv case memoriale
 • Îmbunătățirea  infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv infrastructuri integrate de administrare, protejare informare si exploatare turistica sustenabila si tabere de elevi și preșcolari/ centre multidisciplinare de tineret.
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismului balnear și balneo – climateric, – dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice;
 • Îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (ca acțiune complementara celorlalte)

Obiectiv Specific (OS): Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane

 • Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural și dezvoltarea serviciilor culturale, inclusiv case memoriale
 • Îmbunătățirea  infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv infrastructuri integrate de administrare, protejare informare si exploatare turistica sustenabila si tabere de elevi și preșcolari/ centre multidisciplinare de tineret.
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismului balnear și balneo – climateric, – dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice;
 • Îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (ca acțiune complementara celorlalte)

II.Context

În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memo), Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest va asigura funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul Acordului de Parteneriat în curs de negociere cu Comisia Europeană.

Programul Operaţional Regional pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest 2021-2027, este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate,  infrastructura educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural. Luând în considerare nevoile naționale, regionale şi locale, obiectivele specifice selectate și Acțiunile/Tipurile de proiecte susțin Strategia programului pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii. Proiectele finanţate au potenţialul de a contribui la îmbunătăţirea infrastructurii verzi, prin adoptarea unor soluţii care să permită reducerea amprentei ecologice a componentei antropice.  Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile infrastructurii verzi contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale, prin asigurarea menţinerii condiţiilor ecologice optime.

Programul Operaţional Regional pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest 2021-2027, care face obiectul negocierii cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun european 2021-2027 şi ale Regulamentelor europene aferente. Programul nu prezintă conexiune cu alt program operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi identificate legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la același nivel – PODD, POT, POCID, POCU, POS

III.Calendar orientativ de elaborare

Start: martie 2020

Versiunea finală de lucru (data predării): noiembrie 2020

IV.Modificări și efecte posibile

În cazul în care programul ar determina modificări semnificative de acțiune, comportament sau decizie ale persoanelor, întreprinderilor, instituțiilor guvernamentale, aceste modificări ar putea să conducă la:

ArticolDA/ NUDescriere indicând dacă modificarea ar putea avea un efect negativ sau pozitiv asupra mediului
1. dezvoltarea infrastructurii și clădirilorDAImpact pozitiv prin soluțiile de eficiență energetică, sustenabile și prietenoase cu mediul, mai ales pentru zone urbane cu densitate mare a populației. Acestea pot contribui în mod semnificativ la reducerea emisiilor și a cererii de energie primară, și la atingerea obiectivelor de reducere de emisii în sistemul energetic, prin investiții dedicate asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice în clădiri publice și rezidențiale, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie, precum și îmbunătățirii eficienței energetice în domeniul încălzirii centralizate. Efect pozitiv prin susținerea cercetării și inovării prin investiții in infrastructuri CDI, digitalizare și transfer tehnologic.
  2. amenajarea unor terenuri noi sau zone importante pentru conservarea naturii;  DAImpact pozitiv prin reconversia terenurilor abandonate, deteriorate și neutilizate din zonele urbane zonelor, ce pot dobândi destinația de zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate, precum și prin  extinderea spaţiilor verzi, care au o contribuţie importantă la epurarea chimică a atmosferei și la atenuarea poluării fonice. Spaţiile verzi constituie adevărate bariere pentru zgomot, mai ales în perioada de vegetaţie.
3. modificări în consumul social de energie și în special de combustibili și deci ale emisiilor de CO2 și alte gaze cu  efect de serăDA  Impact pozitiv prin intervenții care continua implementarea directivelor europene privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu implicaţii directe asupra consumului social de energie şi de combustibili, şi deci a emisiilor de CO2.
4. modificări de consum social al altor resurse naturale /de  ex. apă, soluri, minerale sau agregate);NU 
5. modificarea cantității sau tipurilor de deșeuri produse (solide, lichide, periculoase) sau de poluanți emiși în apă, pe teren sau în aer;NU 
6. modificări ale emisiilor de gaze cu efect de seră din alte surse (de ex. metan de la ferme zootehnice sau depozite de deșeuri);NU 
7. schimbări semnificative ale modalităților de deplasare.DAImpact pozitiv prin îmbunătățirea mobilității urbane prin dezvoltarea infrastructurii verzi, curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi) și încurajarea traficului nemotorizat (pietonal și ciclist), respectivi reducerea transportului auto individual; Impact pozitiv prin îmbunătățirea mobilități naționale și regionale prin investiții în legături rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T.
8. impact asupra oamenilor și comunităților, de ex. Prin creșterea nivelului de zgomot, tulburărilor sau neplăcerilor;DAImpact pozitiv prin îmbunătățirea calității aerului și reducerea zgomotului (urmare a modernizării infrastructurii de transport urban și soluțiilor de tip ”smart city”,  soluțiilor pentru decongestionarea/fluidizarea traficului, plantarea de aliniamente de arbori și arbuști, parcări „park and ride”, etc.),
9. riscuri pentru sănătatea publicNU 

Pentru mai multe detalii, accesați pagina Ministerului Fondurilor Europene dedicată perioadei de programare 2021-2027 – CLICK AICI