Priorități de investiții

Priorități de investiții în cadrul Programului Operaţional Regional 2021-2027 pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectiv Specific (OS): Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate. 

 • Dezvoltarea structurilor CDI în folosul întreprinderilor și IMM-urilor din sectoarele de specializare inteligentă (proiecte CDI de impact regional
 • Sprijinirea transferului tehnologic prin: crearea/dezvoltarea structurilor și serviciilor de transfer tehnologic (ITT), dezvoltarea unor noi tipuri de infrastructuri care facilitează transferul tehnologic (de ex. demo-lab, living lab, fab lab, makers-space etc.) și a serviciilor aferente
 • Dezvoltare de infrastructuri (fizice și digitale) care facilitează interacțiunea între CDI și mediul de afaceri în scopul transferului tehnologic
 • Sprijinirea ecosistemului de inovare

*Calendarul de implementare al proiectelor va fi detaliat în cadrul fiecărei decizii de finanțare în parte, cu respectarea termenului final de implementare prevăzut în actualele regulamente europene.

Obiectiv Specific (OS): Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor

 • Creșterea competitivității IMM-urilor prin echipamente, tehnologii, utilaje inovative, inclusiv digitalizare, respectiv: investiții în active corporale și necorporale/ linii pilot, testare prototipuri, audit energetic, eficiență energetică, certificare produse/servicii.
 • Sprijinirea ecosistemului antreprenorial regional, încurajarea dezvoltării diferitelor forme specifice de antreprenoriat și de intermediere în antreprenoriat, respectiv intervenții pentru susținerea sectoarelor economice prioritare la nivel regional, conform RIS3 2021-2027.

Prioritatea 2 - O regiune cu orașe Smart

Obiectiv Specific (OS): Fructificarea avantajelor digitalizării, in beneficiul cetățenilor, al companiilor si al guvernelor

Intervenții de tip smart-city si de creștere a eficienței administrației publice ca urmare a digitalizării, inclusiv în zonele metropolitane și în zonele urbane funcționale, de ex: siguranța publică, servicii și utilități publice, monitorizarea consumului de energie, monitorizarea diferitelor componente ale calității mediului înconjurător, baze de date geospațiale, sisteme de management al traficului și optimizarea transportului public, iluminat public etc.

Acțiunile vizează: 

 • Dezvoltarea de aplicații și platforme pentru optimizarea interacțiunii cetățenilor cu orașul;
 • Dezvoltarea bazelor de date geospațiale și centrelor de date urbane; Echiparea orașelor cu infrastructură pentru colectare date (senzori, camere, bucle inductive, etc.), respectiv:
 • Dezvoltarea laboratoarelor (living labs) pentru soluții de tip smart city.
 • Arhivare digitală, platformă servicii publice digitale, semnătură digitală, aparatură hardware, etc:
 • Securitate cibernetică, interoperabilitate a proiectelor de digitalizare a serviciilor publice
Prioritatea 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

Obiectiv Specific (OS): Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

 • Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor, inclusiv:  Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii, șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare; reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic; Modernizarea sistemului de încălzire etc.; Implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice.
 • Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv: Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; Reabilitarea termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum; Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; Sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, inclusiv clădiri publice de patrimoniu, etc.
 • Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate (încălzire centralizata pe combustibili alternativi/SACET de condominiu).

Obiectiv Specific (OS): Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării

 • Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea investițiilor ce promovează infrastructura verde în zonele urbane.
 • Conversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/abandonate.
 • Modernizarea/extinderea spațiilor verzi existente, inclusiv parcuri urbane acoperișuri verzi, grădini urbane, etc.
 • Măsurarea poluanților în aerului ambiental prin intermediul unor echipamente specifice.

Obiectiv Specific (OS): Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile

Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice, respectiv:

 • dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate
 • dezvoltarea, extinderea infrastructurii pentru mersul cu bicicleta, inclusive construcția de piste și parcări, amenajarea de zone pietonale, introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc.
 • dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public; modernizarea/ extinderea liniilor de tramvai; achiziționare/ modernizare material rulant (tramvaie); Achiziționare troleibuze/ autobuze, modernizare/echipare depou, e-ticketing).
 • dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbană durabilă, inclusiv linii de tramvai metropolitane Infrastructuri pentru combustibili alternativi
 • dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, cum ar fi sisteme de management traffic, aplicații mobility as a service, sisteme park & ride, etc.
Prioritatea 4 - O regiune accesibilă

Obiectiv Specific (OS): Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața  schimbărilor climatice, inteligente și inter-modale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontalier

 • Construirea și reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T (drumuri județene, descărcări autostradă, conectivitatea la rețeaua de baza – CORE TEN-T, centuri ocolitoare).
 • Soluții pentru decongestionarea / fluidizarea traficului (pasaje, extinderi la 4 benzi, măsuri de siguranță)
Prioritatea 5 - O regiune educată

Obiectiv Specific (OS): Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii

 • dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu. Sunt avute în vedere: învățământ ante-preșcolar, preșcolar, primar, secundar
 • dezvoltarea infrastructurii educaționale în domeniul învățământului profesional și tehnic(licee tehnologice)
 • dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul terțiar
Prioritatea 6 - O regiune atractivă

Obiectiv Specific (OS): Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane.

 • Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural și dezvoltarea serviciilor culturale, inclusiv case memoriale
 • Îmbunătățirea  infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv infrastructuri integrate de administrare, protejare informare si exploatare turistica sustenabila si tabere de elevi și preșcolari/ centre multidisciplinare de tineret.
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismului balnear și balneo – climateric, – dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice;
 • Îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (ca acțiune complementara celorlalte)

Obiectiv Specific (OS): Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane

 • Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural și dezvoltarea serviciilor culturale, inclusiv case memoriale
 • Îmbunătățirea  infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv infrastructuri integrate de administrare, protejare informare si exploatare turistica sustenabila si tabere de elevi și preșcolari/ centre multidisciplinare de tineret.
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismului balnear și balneo – climateric, – dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice;
 • Îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (ca acțiune complementara celorlalte)