Întrebări și Răspunsuri – POAT 5D

Întrebare: În cadrul parteneriatului, în care un UAT participă cu două proiecte ( Mobilitate urbană și Regenerare urbană) vă rugăm să ne transmiteți dacă achizițiile se pot face pentru fiecare proiect în parte -ceea ce implica o procedură de achiziție directă sau achizițiile se fac cumulat pentru ambele proiecte – ceea ce implică proceduri de achiziție pentru un prag superior.

Răspuns: Conform dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 98/2016:
„(1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziţiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.
(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege.”
În aplicarea art. 11 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va respecta prevederile art. 17 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, care instituie în sarcina acesteia obligația ca la alegerea modalității în care se va derula procesul de atribuire a contractului de achiziție publică, să se raporteze la valoarea estimată cumulată a produselor, serviciilor şi lucrărilor care sunt considerate similare în condiţiile de la alin. (1).
Astfel, potrivit art.17 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 395/2016, autoritatea contractantă trebuie să aleagă modalitatea de achiziție în funcție de valoarea estimată a tuturor achizițiilor cu același obiect sau destinate utilizării identice ori similare, pe care intenționează să le atribuie în cursul unui an bugetar.

Mai exact, din punctul de vedere tehnic, lucrările relevante vizează lucrări de infrastructură și prin urmare ambele proiecte asigură dezvoltarea/ modernizarea localității.

Așadar, având în vedere cele de mai sus, estimarea valorii achizițiilor pentru proiectele Mobilitate urbană și Regenerare urbană, autoritatea contractantă poate achiziționa direct serviciile menționate numai dacă valoarea estimată a acestora calculată conform regulilor de mai sus este situată sub pragul valoric stabilit prin art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, în caz contrar fiind obligată să aplice una din procedurile de atribuire reglementate de art. 68 din lege cu posibilitatea împărțirii pe loturi separate.