Expert cu rol de ofițer recuperare debite

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post vacant de Expert cu rol de ofiţer recuperare debite în cadrul Departamentului Plăţi, Contabilitate şi Recuperare Debite/ Direcţia Management Cheltuieli şi Verificare Achiziţii/ DAMPR 2021-2027, pe perioadă determinată de 24 luni, cu normă întreagă.

Prezentarea postului:
Activitatea constă în urmărirea recuperării creanțelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora pentru proiectele derulate în cadrul PR NV 2021-2027 și a monitorizării modului de stingere a acestora;

Responsabilități cheie / Atribuții:

 • monitorizează procesul de recuperare administrativă și/sau judiciară a debitelor provenite din nereguli;
 • notifică debitorul cu privire la obligația de restituire a sumelor nejustificate prin cereri; informează cu privire la riscul de stabilire a unor dobânzi asociate creanțelor neachitate în termenul scadent, solicită debitorului acceptul cu privire la deducerea unor debite înainte de termenul scadent;
 • calculează dobânda datorată pentru neachitarea la termen a debitelor provenite din nereguli/prefinanțarea utilizată necorespunzător;
 • întocmește Procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate precum și Deciziile de recuperare a prefinanțării acordate, a debitelor provenite din neutilizarea corespunzătoare a prefinanțării acordate, respectiv Deciziile de stabilire a dobânzilor provenite din neachitarea la termen a debitelor aferente prefinanțării;
 • transmite organelor fiscale competente titlurile de creanță devenite executorii împreună cu dovada comunicării acestora debitorilor în vederea efectuării procedurii de executare silită potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală;
 • înregistrează informațiile specifice activității proprii în sistemele informatice (SMIS);
 • notifică Autoritatea de Certificare și Plată cu privire la emiterea proceselor-verbale/deciziilor, recuperarea creanțelor bugetare și transmite orice alte documente/informații solicitate;
 • colaborează cu colegii din cadrul DPCRD precum și cu cei din alte departamente (constatare nereguli, gestionare și soluționare contestații, autorizare cheltuieli) în vederea completării Registrului debitelor provenite din nereguli, a efectuării reconcilierilor periodice interne și externe și a efectuării punctajelor reciproce cu debitorii privind soldul debitelor la sfârșitul anului;
 • solicită și urmărește redistribuirea debitelor recuperate prin încasare pentru reîntregirea conturilor;
 • asigură îndosarierea și arhivarea documentelor specifice activității proprii.

Cerințe:

Educaţie şi calificări:

 • Studii universitare, nivel licență, conform HG 433/2022, în domeniul fundamental Științe sociale, Ramură de știință: Științe economice.

 Experienţa:

 • Experiență în domeniul financiar – contabil, ulterior licențierii de minimum 4 ani, dovedită prin carnet de muncă, adeverință, raport REVISAL, contract de muncă.

Abilităţi şi competenţe:

 • Cunoștințe foarte bune privitoare la cadrul instituțional european;
 • Cunoștințe privind legislația fiscală;
 • Cunoștințe foarte bune de contabilitate financiară și de gestiune;
 • Cunoștințe foarte bune de utilizare a Ms Word, Ms Excel;
 • Capacitatea de a comunica clar și eficient, atât în scris cât și oral;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Flexibilitate și rigurozitate în respectarea termenelor limită;
 • Perseverență, proactivitate și orientare spre rezultate;
 • Obiectivitate;
 • Conduită morală;
 • Independenţă decizională în condiţiile separării atribuţiilor;

Bibliografie pentru concurs:

 1. Legea nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66 din 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 875 din 2011 norme metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66 din 2011
 4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77 din 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996;
 5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 122 din 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în Romania, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 873 din 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021 – 2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă;
 7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 133 din 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 829 din 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
 9. Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură fiscală – Titlul VII Colectarea creanțelor fiscale.

Informaţii organizatorice:

Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM și va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, pe pagina de Facebook a agenției și pe un site specializat în recrutare în data de 09.02.2024.

Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 23.02.2024, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:

 • copie document de identitate;
 • CV datat şi semnat;
 • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
 • copii după documentele de studii;
 • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
 • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
 • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.

Comunicarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților se va face telefonic și/sau pe email până la data 27.02.2024, până la ora 16.00; candidații care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului vor fi invitați să se prezinte la proba scrisă.

Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 04.03.2024, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.

Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC, test de limba engleză) se va face telefonic și/sau pe email până la data de 06.03.2024, ora 16:00.

Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 11.03.2024, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.

Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 12.03.2024, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

Articolul anterior
Achiziția de servicii de instruire
Articolul următor
ERATĂ pentru un set de CORRIGENDUM-uri pentru Ghidurile Solicitantului 312.A, 481.A și 481.B
Meniu
Sari la conținut