ue
gv_r
regio
structurale

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post vacant de Expert pregatire proiecte, perioadă determinată de 24 de luni, în cadrul Departamentului Pregatire Proiecte, Directia Generală, cu normă întreagă.

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post vacant de Expert pregatire proiecte, perioadă determinată de 24 de luni, în cadrul Departamentului Pregatire Proiecte, Directia Generală, cu normă întreagă.

Responsabilităţi cheie / Atribuţii:

– Identificare şi pregătirea portofoliului de proiecte finanţabile prin POR 2021-2027;

– Participare la pregătirea perioadei de programare 2021-2027, precum și a perioadei de programare post 2027 în vederea absorbţiei noilor fonduri europene, prin realizarea de diferite documente în conformitate cu noile regulamente UE pentru politica de coeziune;

– Participare la procesul de operaționalizare a ADR Nord-Vest ca și Autoritate de Management POR 2021-2027;

– Participare la asigurarea derulării optime a etapelor de evaluare, contractare, verificare achiziții publice și monitorizare a proiectelor de infrastructură finanțate prin POAT 2014-2020.

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

– studii universitare, nivel licenţă, domeniul fundamental ”Matematica si stiinte ale naturii”, domeniul de studii-Geografie-”Planificare teritoriala”, si domeniul fundamental ”Stiinte ingineresti”- Ramura de stiinta”Inginerie civila”, aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 640/2019;

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Cunoștințe in domeniul dezvoltarii teritoriale;
 • Cunostiinte foarte bune GIS(Geographic Information System);
 • Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.

Bibliografia pentru concurs:

 • Document cadru de implementare a axei 4 POR ( www.inforegio.ro );
 • Ghidurile solicitantului pentru Priorităţile de investiţii ale axei 4 POR;
 • HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată prin Legea nr.225/2016;
 • Regulament 2021/1058/24.06.2021 privind Fondul de Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune;
 • OUG 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM și va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest în data de 14.01.2022.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 25.01.2022, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • În data de 28.01.2022, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic și/sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 03.02.2022, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic și/sau pe email până la data de 07.02.2022, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 15.02.2022, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.

Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respective rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 17.02.2022, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.