A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post vacant de Expert financiar/ asistență tehnică

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post vacant de Expert financiar/ asistență tehnică, Departament Asistență Tehnică Proiecte, Direcția Economica,  pe perioada determinată de 24 de luni, cu normă întreagă.

Prezentarea postului:

 • Îndeplinirea activităților specifice gestionării fondurilor structurale și asigurarea funcționării şi utilizării sistemului de implementare, în conformitate cu procedurile stabilite la nivelul ADR Nord-Vest și cu respectarea termenelor prevăzute în acestea.  

Responsabilităţi cheie / Atribuţii:

 • centralizarea de la direcțiile/departamentele/compartimentele beneficiare a estimarii necesarului de asistență tehnică;
 • întocmirea cererilor de rambursare,  în colaborare cu structurile din cadrul ADR NV aferente contractelor finanțate din axa de asistență tehnică pentru proiectele aflate în implementare;
 • gestionarea documentelor specifice postului;
 • activităţi administrative.  

Cerințe:

Educaţie şi calificări:

 • studii universitare, nivel licenţă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale, aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 433/2022:
  • științe economice

Experienţa:

 • Experienţă de minimum 3 ani, ulterior licentierii, în domeniul economic; financiar; contabilitate sau asistenta tehnica proiecte.

Abilităţi şi competenţe:

 • Cunoștințe de operare PC (Word, Excel-nivel avansat).
 • Rezistență la stres; Spirit analitic; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.

Bibliografie pentru concurs:

 • Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iunie 2004, modificată de O.U.G. nr. 111/2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 1115 din 27 noiembrie 2004, cu anexa introdusă prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial nr. 615 din 7 iulie 2004;
 • HG 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020;
 • HG 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
 • Program Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 – scop, obiectiv, axe finantate, alocare financiara;
 • REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021  – cap. III – Asistență tehnică;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – achiziție directă și procedura simplificată.

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM și pe pagina agenției în data de 25.05.2023.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 02.06.2023, ora 16.00, următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • În data de 07.06.2023, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic și/sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum, testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 14.06.2023, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic și/sau pe email până la data de 19.06.2023, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 22.06.2023, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 23.06.2023, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.  
Articolul anterior
A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs 3 posturi vacante de Expert cu rol de ofiter responsabil gestionare și soluționare contestații
Articolul următor
Achiziție de servicii de catering
Meniu
Sari la conținut