A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs postul de Auditor intern, Compartimentul Audit intern

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următorul post: Auditor intern, Compartimentul Audit intern, Direcţia Generală  pe perioadă determinată de 2 ani.

Prezentarea postului:

Postul consta în evaluarea ţintelor organizaţionale, a performanţei obiectivelor şi a impactului programelor manageriale şi a activităţii ADR Nord-Vest, inclusiv în domeniul economic şi financiar în conformitate cu politicile şi procedurile organizaţiei.

Responsabilităţi cheie / Atribuţii:

 • Planifică şi participă ca membru în echipa de audit la realizarea misiunilor de audit intern în zona de responsabilitate delegată, în vederea evaluării eficienţei sistemelor de control intern în scopul îndeplinirii obiectivelor organizaţionale  şi a utilizării resurselor în mod economic, eficace şi eficient;
 • Evaluează politicile şi procedurile organizaţionale şi aplică principiile şi standardele de audit intern pentru a evalua înregistrările financiare şi funcţionarea sistemelor operaţionale  interne;
 • Examinează funcţionarea sistemelor de fundamentare a deciziilor de planificare, programare, organizare, coordonare şi de control al îndeplinirii deciziilor;
 • Elaborează rapoarte de audit;
 • Identifică şi analizează cerinţele legislative din domeniul proiectelor finanţate pentru a determina conformitatea implementării proiectelor cu cerinţele de reglementare;
 • Elaborează documente de lucru, programe şi analize în conformitate cu procedurile specifice;

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

Condiţii de participare:

 • Studii universitare, nivel licenţă, conform HG 326/2019, în domeniul fundamental  Științe sociale: Ramură de ştiinţă: Științe economice;
 • Experienţă în domeniul management financiar/contabilitate/audit financiar/audit intern de  minim 3 ani, dovedită prin documente (carnet de muncă, adeverinţă, raport REVISAL, contract de muncă);

Cunoştinţe şi abilităţi:

 • Cunoştinţe privind legislaţia şi principiile procesului de audit intern ;
 • Cunoştinţe despre managementul riscului , control intern si guvernanta corporativa,
 • Cunoştinţe de management de proiect;
 • Cunoaşterea procedurilor de achiziţii publice;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Cunoştinţe foarte bune de utilizare a Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint,
 • Contabilitate – include cunoştinţele cadru referitoare la organizarea contabilităţii şi la rolul acesteia în sistemul informaţional, cunoştinţe despre managementul costurilor şi sistemul de analiză şi modelare a acestuia, precum şi sistemul de analiză şi control;
 • Financiar – include cunoştinţele care se referă la natura resurselor şi a cheltuielilor, precum şi la sistemul de bugete;

Valori:

 • Etica profesională: integritatea, independenţa şi obiectivitatea, confidenţialitatea şi competenţa profesională;
 • Valorile personale: echilibrat, ambiţios, entuziast, persuasiv, devotat, motivat, flexibil, adaptabil.
 • Limba engleză – nivel avansat ;
 • Capacitate de analiza; stil de lucru organizat, metodic;
 • Spirit de echipa, adaptabilitate, iniţiativa, disponibilitate pentru desfăşurarea de activităţi în program prelungit

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr. 315/2004 – Legea privind dezvoltarea regională în România;
 • Legea 672/2002 privind auditul public intern, actualizată;
 • HOTĂRÂRE Nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM, va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, și pe site-ul de recrutare  în data de  01.11.2019.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 15.11.2019, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
 • copie document de identitate;
 • CV datat şi semnat;
 • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
 • copii după documentele de studii;
 • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
 • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
 • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • În data de 20.11.2019, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, testul de cunoştinţe de operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 26.11.2019, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic şi/sau pe email până la data de 28.11.2019, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie (în limba română) se vor desfăşura în data de 03.12.2019, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 06.12.2019, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.