A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs doua posturi vacante de Expert pregatire proiecte, perioadă determinată de 24 de luni

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs doua posturi vacante de Expert pregatire proiecte, perioadă determinată de 24 de luni, în cadrul Departamentului Pregatire Proiecte, Directia Generala, cu normă întreagă.

Responsabilităţi cheie / Atribuţii:

– Identificare şi pregătire a portofoliului de proiecte finanţabile prin POR 2021-2027;

– Participare la pregătirea perioadei de programare 2021-2027, precum și a perioadei de programare post 2027 în vederea absorbţiei noilor fonduri europene, prin realizarea de diferite documente în conformitate cu noile regulamente UE pentru politica de coeziune;

– Participare la procesul de operaționalizare a ADR Nord-Vest ca și Autoritate de Management POR 2021-2027;

– Participare la asigurarea derulării optime a etapelor de evaluare, contractare, verificare achiziții publice și monitorizare a proiectelor de infrastructură finanțate prin POAT 2014-2020.

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

– studii universitare, nivel licenţă, domeniul fundamental ”Matematică și științe ale naturii”, domeniul de licență ”Geografie – Planificare teritorială”, și domeniul fundamental ”Științe inginerești”, Ramura de știință ”Inginerie civilă”, aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 640/2019;

Experienţa:

– constituie avantaj cunoștințele foarte bune GIS (Geographic Information System);

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

– Cunoștințe in domeniul dezvoltarii teritoriale;

– Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.

–  Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.

Bibliografia pentru concurs:

 • Document cadru de implementare a axei 4 POR ( www.inforegio.ro );
 • Ghidurile solicitantului pentru Priorităţile de investiţii ale axei 4 POR;
 • HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată prin Legea nr.225/2016;
 • Regulament 2021/1058/24.06.2021 privind Fondul de Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune;

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM și va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest în data de 20.07.2021.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 27.07.2021, ora 16.00, următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • În data de 02.08.2021, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic și/sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 05.08.2021, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic și/sau pe email până la data de 09.08.2021, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 11.08.2021, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respective rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 13.08.2021, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.