A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs 5 posturi vacante de Expert cu rol de ofițer contractare proiecte

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs 5 posturi vacante de Expert cu rol de ofițer contractare proiecte, Compartimentul Contractare Proiecte, Direcția evaluare, selecție și contractare proiecte – Direcția AMPR 2021-2027, pe perioada determinată de 36 luni, cu normă întreagă.

Responsabilităţi cheie / Atribuţii:

 • Elaborează contractele/deciziile de finanțare cu beneficiarii proiectelor aprobate;
 • Iniţiază corespondenţa cu solicitantul / beneficiarul în vederea colectării tuturor informaţiilor/ documentelor necesare pentru finalizarea şi semnarea contractului de finanţare;
 • Asigurarea verificării, inclusiv în baza instrumentelor disponibile (ARACHNE);
 • Notifică celelalte structuri relevante din AM PR NV cu privire la finalizarea contractării;
 • Elaborarea și aplicarea procedurilor și instrucțiunilor specifice compartimentului pentru contractarea proiectelor în cadrul PR NV;
 • Participarea la identificarea și evaluarea riscurilor de fraudă aferente procesului de contractare a operațiunilor finanțate;
 • Înregistrarea informaţiilor specifice activităţii compartimentului în sistemele informatice;
 • Contribuie la elaborarea descrierii de sistem și a pachetului de proceduri operaționale de la nivelul ADR NV, în calitate de Autoritate de Management pentru PR și desfășoară și alte activități specifice de suport pentru AM PR NV, conform cadrului procedural și legislației în vigoare.

Cerinţe:

Educaţie şi calificări: Studii universitare, absolvite cu diplomă de licență, conform HG 433/2022, domeniile fundamentale:

1. Științe inginerești, domeniile de licență:

 • Inginerie civilă
 • Ingineria instalațiilor
 • Inginerie electrică
 • Inginerie energetică
 • Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
 • Calculatoare și tehnologia informației
 • Ingineria sistemelor
 • Ingineria mediului

2. Științe sociale, ramura de științe: științe economice.

Experienţa: ulterior licenţierii, de minimum 5 ani în domeniul studiilor universitare absolvite (științe inginerești sau științe economice) (dovedite prin documente justificative: extras Revisal, Adeverință, Fișă de post).

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Cunoştinţe despre managementul de proiect, avantaj certificarea cu diploma de Manager de proiect;
 • Munca în echipă;
 • Abilități de exprimare scrisă și vorbită adecvate postului;
 • Capacitate de muncă individuală ridicată;
 • Gândire critică dezvoltată;
 • Capacitate de sinteză și structurare a unor volume mari de informații;
 • Adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situații de criza;
 • Cunoștințe de limba engleză, nivel minim B2.

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România actualizată;
 • Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 https://regionordvest.ro/wp-content/uploads/2022/10/PR_NV_1.2_RO-1.pdf;
 • Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=RO
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 AL COMISIEI din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&from=RO
 • HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă.

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM și va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest în data de 08.03.2023.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 24.03.2023, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • Copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • Scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • Copii după documentele de studii;
  • Copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • Copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • Cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • În data de 28.03.2023, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic și/sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs;
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum, testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 30.03.2023, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic și/sau pe email până la data de 03.04.2023, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 05.04.2023, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 07.04.2023, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.  
Articolul anterior
Servicii de organizare a evenimentului „Study visit to projects financed by the Regional Operational Programme 2014-2020”
Articolul următor
Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, lansează astăzi, 9 Martie 2023, în consultare publică, un nou ghid al solicitantului
Meniu
Sari la conținut