A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs 3 posturi vacante de Expert cu rol de ofiter responsabil gestionare și soluționare contestații

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs 3 posturi vacante de Expert cu rol de ofiter responsabil gestionare și soluționare contestații, Departament Soluționare Contestații, DAMPR 2021-2027 pe perioada determinată de 36 luni, cu normă întreagă.

Prezentarea posturilor:

Postul constă în asigurarea activităților ce țin de soluționarea contestațiilor formulate împotriva rezultatelor procesului de evaluare, selectie si contractare, a titlurilor de creanță, a altor acte administrative de constatare a abaterilor de la respectarea regulilor în materie de eligibilitate/achiziții, precum și împotriva oricăror alte acte administrative/documente emise de către ADR Nord-Vest, cu privire la implementarea Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Responsabilităţi cheie / Atribuţii:

 • Evidența contestațiilor depuse având ca obiect acte administrative emise in procesul de implementare a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, utilizând un registru unic special ca instrument de monitorizare a contestațiilor formulate şi soluționate;
 • Participarea la soluționarea contestațiilor, în cadrul comisiilor de soluționare a contestațiilor in calitate de secretar, președinte sau membru, după caz;
 • Analiza contestațiilor, elaborarea solicitărilor de clarificări, elaborarea solicitărilor de puncte de vedere, elaborarea deciziilor de soluționare, elaborarea adreselor de comunicare cu contestatarii
 • Arhivarea si păstrarea documentelor aferente dosarelor contestațiilor conform reglementărilor legale naționale și comunitare în materie.  

Cerinţe :

Educație și calificări:

1 post:

 • Studii universitare, nivel licență, conform HG 433/2022,
 • Domeniul Fundamental Științe sociale, Ramură de științe-Științe juridice.

Experiență:

 • Experiență în domeniul juridic, ulterior licențierii de minimum 3 ani, dovedita prin carnet de muncă, adeverință, raport RevisaL, contract de muncă;
 • Vechime în domeniul implementării, gestionării sau controlului/auditului operaţiunilor finanţate din fonduri publice sau private cel puţin 3 ani.Constituie avantaj experienta in domeniul achizitiilor publice.

2 posturi:

 • Studii universitare, nivel licență, conform HG 433/2022, –Domeniul Fundamental Științe sociale, Ramură de științe-Științe administrative, Științe economice
 • Domeniul Fundamental Științe inginerești.

Experienta:

 • Experiență, ulterior licențierii de minimum 3 ani, dovedită prin carnet de muncă, adeverință, raport Revisal, contract de muncă.
 • Vechime în domeniul implementării, gestionării sau controlului/auditului operaţiunilor finanţate din fonduri publice sau private cel puţin 3 ani.Constituie avantaj experienta in domeniul achizitiilor publice

Bibliografia pentru concurs (aplicabila ambelor tipuri de posturi scoase la concurs):

 1. Legea nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 873 din 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021 – 2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă;
 3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 133 din 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 829 din 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
 5. OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HG nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute la OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM, pe pagina de Facebook a agenției și pe un site specializat în recrutare în data de 25.05.2023.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 08.06.2023, ora 16.00, următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • În data de 12.06.2023, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic și/sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum, testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 15.06.2023, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic și/sau pe email până la data de 19.06.2023, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 21.06.2023, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.

Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 22.06.2023, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie. 

Articolul anterior
ADR Nord-Vest lansează consultarea publică pentru „Metodologia de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală, între APL-uri si ecosistemele antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest”
Articolul următor
A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post vacant de Expert financiar/ asistență tehnică
Meniu
Sari la conținut