A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs 2 posturi vacante de Expert cu rol de responsabil comunicare program și helpdesk

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs 2 posturi vacante de Expert cu rol de responsabil comunicare program și helpdesk, Compartiment Comunicare Program, Help Desk și SMIS-IT / Direcția Gestionare, Monitorizare, Evaluare și Comunicare Program / Direcția AMPR 2021-2027, pe perioada determinată de 24 luni, cu normă întreagă.

Responsabilităţi cheie / Atribuţii:

  • realizează activități legate de comunicarea externă și internă pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020) și Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV 2021-2027)  prin reprezentarea agenției în cadrul unor emisiuni/interviuri pentru mass-media, organizarea de conferințe de presă și evenimente (ateliere, vizite de studiu, sesiuni de informare), conceperea și implementarea de campanii de informare și publicitate pentru promovarea programelor;

  • realizează activități de HELP-DESK  pentru POR 2014-2020 și PRNV 2021-2027;

  • acordă sprijin echipei de AT(Asistență Tehnică) pentru furnizarea datelor necesare în vederea pregătirii bugetul necesar pentru activitățile de comunicare și pentru elaborarea rapoartelor de progres aferente programelor POR 2014-2020 și PRNV 2021-2027;

  • pregătește informări cu privire la implementarea măsurilor de comunicare prevăzute în PR NV pentru reuniunile Comitetului de Monitorizare al PR NV;

  • elaborează  și actualizează Manualul de Identitate Vizuală pentru PR NV 2021-2027;

  • asigură interfața în procesul de comunicare între solicitanți/potențiali solicitanți și AM PR NV 2021 – 2027 cu privire la procesul de lansare, evaluare, selecție și contractare;

  • actualizează informațiile pe website-ul Agenției (www.nord-vest.ro) și pe cel dedicat PR NV 2021-2027 (www.regionordvest.ro), cu privire la activitățile specifice și necesitățile de comunicare din cadrul programelor și proiectelor gestionate în cadrul agenției, în conformitate cu cerințele legislației comunitare aplicabile;

  • acordă asistență beneficiarilor în vederea respectării cerințelor de identitate vizuală cu privire la proiectele finanțate din PR NV 2021 – 2027 și POR 2014-2020;

  • asigură îndeplinirea obligațiilor legate de informare și publicitate derivate din Regulamentele europene;

  • pune la dispoziția potențialilor beneficiari informații relevante pentru obținerea finanțării, în baza ghidurilor aplicabile și altor informații furnizate de structurile direcției;

  • organizează, în colaborare cu celelalte structuri, cursuri de instruire pentru beneficiarii PR NV 2021-2027;

  • formulează răspunsuri la solicitările de informații de interes public, legate de implementarea PR NV 2021 – 2027;

Cerinţe :

Educaţie şi calificări: Studii universitare, absolvite cu diplomă de licență, ramura de știință: Științe ale comunicării, conform prevederilor HG 433/2022;

Experienţa: de minimum 1 an în activităţi MEDIA, Comunicare/PR, probată cu documente justificative (fișă de post, adeverință, etc.);

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

Cunoştinţe:

  • cunoştinţe privind cadrul instituţional european şi cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale,

  • cunoştinţe de management proiect,

  • cunoaşterea Programului Operaţional Regional 2014-202 şi a axelor sale prioritare;

  • cunoașterea Progamului Regional Nord-Vest 2021-2027 și a priorităților specifice acestuia;

  • cunoașterea prevederilor pentru vizibilitate și comunicare din cadrul Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al consiliului din 24 iunie 2021;

  • cunoştinţe de operare PC: Word , Excel, pagini WEB, Prezi, PPT, infografic, etc ;

  • cunoștințe de marketing (offline și online);

Abilităţi şi competenţe:

  • Capacitate de planificare şi control;

  • Capacitate de analiză şi sinteză;

  • Limba engleză-nivel avansat;

Aptitudini şi trăsături personale:

  • gândire creativă;

  • bun comunicator;

  • prezenţă socială;

  • aptitudini de coordonare şi organizare;

  • eficienţă în condiţii de supraîncărcare;

  • memorie bună şi atenţie distributivă;

  • orientare către rezultat;

Bibliografia pentru concurs:

  • Legea 315/2004 – Legea privind dezvoltarea regională în România, actualizată;

  • Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 – https://regionordvest.ro/programul-regional-nv/

  • Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al consiliului din 24 iunie 2021 (Art 46 – 50 și Anexa IX)

  • Brand Book pentru autoritățile de management și pentru beneficiarii proiectelor finanțate în perioada de programare 2021-2027:

  • Principalele instituţii şi politici ale Uniunii Europene  – materialele de documentare pot fi găsite pe portalul european: www.ec.europa.eu/romania;

  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

  • Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

  • Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

Informaţii organizatorice:

  • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM și va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest în data de 23.05.2023.

  • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 05.06.2023, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
    • copie document de identitate;

    • CV datat şi semnat;

    • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;

    • copii după documentele de studii;

    • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;

    • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);

    • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.

  • În data de 06.06.2023, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic și/sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.

  • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum, testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel si test de limba engleza) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 08.06.2023, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.

  • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC, test de limba engleză) se va face telefonic și/sau pe email până la data de 12.06.2023, ora 16:00.

  • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 14.06.2023, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.

  • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 16.06.2023, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.  

Articolul anterior
Autoritatea de Management PR NV 2021-2027 a hotărât prelungirea sesiunii de depunere a documentelor pentru etapa de verificare a conformității administrative și admisibilității documentelor strategice (Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategii Teritoriale)
Articolul următor
ADR Nord-Vest lansează consultarea publică pentru „Metodologia de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală, între APL-uri si ecosistemele antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest”
Meniu
Sari la conținut