Cariera

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următorul post: Expert Achiziţii Publice, un post pe perioadă nedeterminată, în cadrul  Direcţiei Economice, Departamentul Achiziţii Publice şi Asistenţă Tehnică Proiecte.

Responsabilităţi:

 • Realizarea achiziţiilor publice prevăzute în contractele de finanţare ale OI, finanţate din POR / POAT şi proiecte proprii ale agenţiei si monitorizarea derulării contractelor de achiziţie precum şi urmărirea modului de respectare a condiţiilor de livrare şi a celorlalte condiţii contractuale pentru contractele administrative;
 • Participarea la identificarea necesarului de achiziţii, colectarea şi centralizarea informaţilor de la direcţiile şi departamentele agenţiei;
 • Elaborarea şi implementarea Programului anual de achiziţii publice;
 • Elaborarea strategiei anuale de achiziţii publice;
 • Identificarea furnizorilor potenţiali pentru fiecare categorie de achiziţii, realizarea şi actualizarea evidenţei acestora;
 • Efectuarea recepţiei bunurilor, serviciilor sau lucrărilor achiziţionate şi participarea în Comisii de recepţie a acestora;
 • întocmirea de rapoarte detaliate de analiză şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţilor din aria sa de responsabilitate.

Cerinţe:

Studii / calificări:

Studii universitare, nivel licenţă în următoarele domenii fundamentale/ramuri de ştiinţă, aşa cum sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.654/2016:

– ştiinţe inginereşti;

– ştiinţe juridice, ştiinţe politice, ştiinţe economice;

Alte cerinţe: 

           – Curs de calificare/perfecţionare/specializare acreditat ANC/CNFPA în domeniul achiziţiilor publice – cod COR Expert achiziţii publice;

Experienţă profesională:

 • experienţă de minimum 3 ani în domeniul achiziţiilor publice, ulterior licenţierii;

Cunoştinţe:

 • relevante în domeniul achiziţiilor;
 • managementul contractelor (vânzare-cumpărare, închiriere, lucrări/servicii furnizare);
 • sistemele de operare PC (MS Office – Excel, Word);

Aptitudini şi trăsături personale:

 • foarte bune abilităţi de comunicare orală şi scrisă;
 • etică profesională de excepţie, moralitate, responsabilitate;
 • capacitate ridicată de autocontrol, organizare şi eficienţă în condiţii de presiune a termenelor;
 • iniţiativă, responsabilitate, meticulozitate;
 • tendinţă spre stabilitate;
 • responsabilitate, bună organizare, caracter moral;

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 315/2004 – Legea privind dezvoltarea regională în România;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016;
 • Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 • Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 şi prin HG nr. 395/2016;

–          Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

–          Instrucțiunea nr.1 din 11.01.2017 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

INFORMAŢII ORGANIZATORICE:

 • În data de 20.02.2017, anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM si va fi postat pe site-ul A.D.R. Nord-Vest.

Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 28.02.2017, ora 14.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:

 • CV datat şi semnat;
 • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
 • copii după documentele de studii;
 • copii după documentele care atestă calificarea şi experienţa în activitatea de achiziţii, semnate ştampilate, cu număr de înregistrare;
 • copii după documentele care atestă vechimea în muncă, respectiv carnet de muncă şi/sau adeverinţă vechime, raport REVISAL, contract de muncă, semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator,precum şi orice alte documente oficiale legale doveditoare.
 • În data de 03.03.2017, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic şi pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concursul pe post.
 • Examinarea (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei şi testare operare PC-WORD şi EXCEL) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 09.03.2017, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la probele de concurs (test scris şi test de operare PC) se va face telefonic şi pe email până la data de 13.03.2017, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 16.03.2017, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului/examenului se va face până la data de 22.03.2017, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.