Cariera

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs, din surse externe, următorul post: ŞEF DEPARTAMENT ADMINISTRATIV-LOGISTIC, un post pe perioadă nedeterminată, în cadrul  Direcţiei Economice.

Responsabilităţi principale:

 • administrarea şi întreţinerea tuturor bunurilor imobile ale ADR Nord-Vest şi cele privind administrarea spaţiului destinat arhivei ADR Nord-Vest;
 • coordonarea activităţilor administrativ – logistice, de aprovizionare, de gestionare şi întreţinere a parcului auto;
 • asigurarea suportului pentru organizarea şi derularea activităţilor de mentenanţă;
 • coordonarea şi supervizarea activităţii de arhivare;
 • asigurarea implementării în cadrul agenţiei a procedurilor privind SSM şi PSI şi coordonarea activităţii acestora.

Cerinţe:

Studii / calificări:

 • studii universitare, nivel licenţă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale, aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 654/2016:
  • „Ştiinţe inginereşti”;
  • „Ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţă ştiinţe economice.
 • constituie avantaj formarea/ certificarea în domeniile: management şi/sau instruire în domeniul SSM şi PSI;

 Experienţă profesională:

 • experienţă de minimum 1 an într-o funcţie de conducere;
 • experienţă de minimum 3 ani în domeniul tehnic/logistic, ulterior licenţierii;

Cunoştinţe:

 • managementul, administrarea şi gestiunea clădirilor civile şi industriale;
 • tehnice, legislative şi financiare în domeniul construcţiilor şi a mentenanţei clădirilor;
 • managementul contractelor (vânzare-cumpărare, închiriere, lucrări/servicii furnizare);
 • coordonarea şi gestionarea parcului auto;
 • generale despre arhivarea documentelor şi despre administrarea arhivelor;
 • domeniul SSM/PSI;
 • sistemele de operare PC (MS Office – Excel, Word);

Aptitudini şi trăsături personale:

 • competenţe manageriale;
 • foarte bune abilităţi de comunicare orală şi scrisă;
 • etică profesională de excepţie, moralitate, responsabilitate;
 • capacitate ridicată de autocontrol, organizare şi eficienţă în condiţii de presiune a termenelor;
 • iniţiativă, responsabilitate, meticulozitate;
 • tendinţă spre stabilitate;
 • responsabilitate, bună organizare, caracter moral;

Alte cerinţe:

 • permis de conducere auto categoria B.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 315/2004 – Legea privind dezvoltarea regională în România;
 • Ordinul MFP nr. 2861 din 09/10/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 ;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

INFORMAŢII ORGANIZATORICE:

 • În data de 23.03.2017, anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul A.D.R. Nord-Vest.

Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 30.03.2017, ora 14.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:

 • CV datat şi semnat;
 • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
 • copii după documentele de studii;
 • copii după documentele care atestă experienţa într-o funcţie de conducere, semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator;
 • copii după documentele care atestă experienţa în domeniul tehnic/logistic, semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator,precum şi orice alte documente oficiale legale.
 • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite, semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator.
 • În data de 03.04.2017, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic şi pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concursul pe post.
 • Examinarea (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei şi testare operare PC-WORD şi EXCEL) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 06.04.2017, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 2,5 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la probele de concurs (test scris şi test de operare PC) se va face telefonic şi pe email până la data de 11.04.2017, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 14.04.2017, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor finale ale concursului/examenului se va face până la data de 20.04.2017, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.