Cariera

Dacă vrei să faci parte din echipa noastră

Trimite-ne CV-ul tău

 

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următorul post: Şef Departament Proiecte, Relaţii Internaţionale, Parteneriate, un post pe perioadă determinată, pe perioada înlocuirii titularului postului, până la data de 14.02.2019, în cadrul Departamentului Proiecte, Relaţii Internaţionale, Parteneriate, Direcţia Generală.

Responsabilităţi principale:

 • Planificarea, coordonarea și controlul activităților de iniţiere, elaborare, implementare şi de asigurare a sustenabilității proiectelor proprii, a acţiunilor pilot şi a serviciilor noi;
 • Corelarea activităților din cadrul departamentului cu obiectivele de dezvoltare regională, în acord cu strategia și planul de dezvoltare regională;
 • Îndeplineşte funcţii de reprezentare şi promovare a ADR Nord-Vest precum şi a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest în ceea ce priveşte proiectele proprii, acțiuni pilot, servicii inovative, etc.;
 • Elaborează analize şi studii pentru proiectele de cercetare-dezvoltare-inovare şi participă la activitatea de planificare teritorială;
 • Implementează activităţile specifice în calitate de membru în echipa de proiect în cadrul proiectelor în care nu are calitate de manager proiect;

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

 • studii universitare, nivel licenţă în domeniul fundamental „Ştiinţe sociale”, aşa cum este prevăzut în HG nr. 140/2017;
 • constituie avantaj studiile/specializarea în: management general; management proiecte; planificare/dezvoltare regională; Fonduri Europene Structurale si de Investiții; comunicare.

Experienţa:

 • experienţă de minimum 5 ani în specialitatea studiilor, ulterior licenţierii;
 • experienţă în muncă de minimum 6 luni, în perioada 2014-2017, în oricare dintre următoarele domenii/activităţi:
  • managementul şi/sau implementarea de proiecte finanţate din fonduri publice (naţionale sau UE);
  • elaborarea şi/sau implementarea de programe finanţate din fonduri publice (naţionale sau UE);

dovedită prin documente (carnet de muncă, adeverinţă, raport REVISAL, contract de muncă, fişa postului, etc.).

 • experienţă de minimum 6 luni într-o funcţie de conducere (asimilată conform prevederilor grupei majore I din Clasificaţia Ocupaţiilor din România sau conform prevederilor art.13 din Legea nr. 188/1999);

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • de elaborare de studii şi analize, inclusiv planuri de afaceri şi strategii;
 • despre managementul ciclului de proiect (PCM – project cicle management);
 • de management de proiect și management de program;
 • privind regulamentele, legislaţia națională și europeană în domeniul fondurilor structurale;
 • despre sursele de finanțare disponibile la nivel național/european
 • despre organizare şi structură de proces;
 • avansate de limba engleză, scris şi oral
 • avansate de operare PC (Word, Excel, Power Point);

 

Bibliografie pentru concurs:

 • Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România;
 • HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
 • Strategia ”Europa 2020” (https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_ro);
 • Acordul de Parteneriat al României pentru perioada 2014-2020 (http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat) şi documentele de programare naţionale, cu accent pe Programul Operaţional Regional;
 • Programul Operațional Regional 2014-2020 (http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html);
 • Planul de Dezvoltare Regională Transilvania Nord, pentru perioada 2014-2020 (http://www.nord-vest.ro/strategia-de-dezvoltare-regionala-2014-2020/);
 • Programul „Orizont 2020”, cu accent pe programul de lucru pentru perioada 2018-2020 (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf);
 • Programul „Transnaţional Dunărea 2014-2020” (http://www.interreg-danube.eu/);
 • Programul „Interreg Europe 2014-2020” (https://www.interregeurope.eu/);

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 19.10.2017.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 26.10.2017, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:

– copie document de identitate;

– CV datat şi semnat;

– scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;

– copii după documentele de studii;

– copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator;

– copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);

– adeverinţă eliberată de medicul de familie sau unităţile medicale abilitate, din care să rezulte că persoana în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului);

– cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.

 • în data de 01.11.2017, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel şi testul scris de limba engleză) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 06.11.2017, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC şi test scris de limba engleză) se va face telefonic sau pe email până la data de 09.11.2017, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie (în limba română şi în limba engleză) se vor desfăşura în data de 14.11.2017, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 17.11.2017, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

 

REGULAMENTUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 1. Participarea la concursul de verificare a cunoştinţelor se face în baza verificării identităţii candidatului.
 2. La data examinării toţi candidaţii eligibili se vor prezenta la concurs la ora comunicată de către secretarul comisiei.
 3. Condiţiile de examinare sunt standardizate astfel încât toţi candidaţii pe post să fie verificaţi şi evaluaţi în mod egal, fără crearea vreunei situaţii de discriminare.
 4. Seturile de subiecte sunt secrete şi sunt închise în plicuri sigilate.
 5. Înainte de testul scris, secretarul comisiei va face prezenţa candidaţilor şi îi va informa cu privire la timpul alocat testelor şi prezintă candidaţilor setul cu subiecte.
 6. Lucrările elaborate de către candidaţi vor fi redactate, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate şi stampilate de către ADR Nord-Vest.
 7. În cazul în care verificarea cunoştinţelor se face prin test scris pe suport de hârtie, toţi candidaţii vor folosi pix cu pastă de culoare albastră.
 8. Testul va fi completat cu numele candidatului în colţul din dreapta sus, care va fi lipit şi sigilat de către secretarul comisiei şi apoi semnat de către preşedintele comisiei de concurs.
 9. Candidaţii îşi vor marca greşelile prin tăierea cuvântului/cuvintelor cu o linie orizontală și punerea lor între paranteze.
 10. La sfârşitul testului scris secretarul comisiei va nota într-un tabel numărul de pagini scrise, iar candidatul va semna pentru conformitate.
 11. Fiecare candidat va fi informat asupra rezultatelor obţinute la probele de concurs.
 12. La proba scrisă, interviu şi probele suplimentare vor promova doar candidaţii care au întrunit minim punctajul de 70 din 100.
 13. Candidaţii nemulţumiţi de punctajul realizat, la oricare dintre probele de concurs, pot depune contestaţie, expunând motivele contestaţiei depuse şi aducând dovezi în sprijinul fundamentării acestei acţiuni, în termen de 1 zi lucrătoare (24 de ore) de la comunicarea rezultatelor, la secretariatul ADR Nord-Vest, care va fi înregistrată cu număr de înregistrare.
 14. Contestaţia va fi analizată de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, iar răspunsul va fi comunicat contestatarului în termen de 1 zi lucrătoare (24 de ore).