Cariera

Dacă vrei să faci parte din echipa noastră

Trimite-ne CV-ul tău
 

ADR Nord-Vest scoate la concurs două posturi: EXPERT TEHNIC în cadrul Departamentului Investiţii Regionale, Direcţia Generală, și EXPERT TEHNIC MANAGEMENT PROIECTE în cadrul Departamentului Proiecte, Relaţii Internaţionale, Parteneriate, Direcția Generală.

Condițiile specifice pentru fiecare post se regăsesc mai jos: 

 

1. EXPERT TEHNIC, un post pe perioadă nedeterminată, în cadrul Departamentului Investiţii Regionale, Direcţia Generală

Responsabilităţi principale:

 • Concepere, dezvoltare şi implementare programe pentru atragerea şi accelerarea activităţilor de dezvoltare afacerilor în cadrul ADR Nord-Vest;
 • Consultanţă, analiză, cercetare şi atragere de investitori în cadrul programelor existente în cadrul ADR Nord-Vest;
 • Promovarea Platformei de investiţii şi inovare, atragerea şi selectarea grupului / categoriilor de useri/mentori/coaches/traineri/formatori/investitori/antreprenori care vor derula activităţi de informare, promovare şi formare în cadrul Platformei;
 • Dezvoltare de parteneriate cu alte structuri naţionale şi internaţionale, precum şi cu alţi parteneri relevanţi din sfera mediului antreprenorial / de afaceri și investițional;
 • Creează /concepe, dezvoltă şi asigură mentenanţa pentru prezenţa online a instituției, prin platforma regională de investiții aflată în curs de dezvoltare, incluzând websiteuri, reţele de socializare, newsletter, market-share, etc.;
 • Participă activ la dezvoltarea platformei de investiţii şi inovare prin crearea de content relevant şi dezvoltarea secţiunilor din cadrul platformei;
 • Documentează soluțiile de finanțare / dezvoltare ale instituției şi asigură prezentarea succintă şi eficientă a acestora, din perspectiva utilizatorului platformei;
 • Întreţine şi dezvoltă prezenţa în mediile sociale online, asigurând viziunea integrată folosind şi alte instrumente relevante;
 • Creează, editează şi distribuie newsletterele platformei (incluzand whitepapers, guides, infos) plecând de la viziunea integrată şi colaborând cu celelalte departamente;
 • Creează / concepe sau participă la crearea conceperea, editarea şi promovarea platformei , incluzând bannere, anunţuri, news-uri, etc., plecând de la viziunea integrată si colaborând cu celelalte departamente;
 • Editează, întreţine şi măreşte bazele de date ale ADR Nord-Vest, participând activ la mărirea / extinderea şi eficientizarea listelor de abonaţi;
 • Colaborează cu echipa departamentului investiții regionale și webdesignerii și webdeveloperii externi pentru a oferi clienţilor agenţiei / utilizatorilor platformei content de calitate, aliniat necesităţilor şi intereselor acestora;
 • Susţine SEO identificând cuvinte cheie şi aspecte de optimizare organică, asigurând implementarea lor în prezenţa online a companiei platformei de investiții și inovare;
 • Susţine marketing-ul intern prin comunicare interdepartamentală;
 • Coordonează, propune şi creează evenimente de marketing pentru promovarea activităţilor destinate stakeholderilor sistemului de investiţii din regiunea de Nord-Vest;
 • Concepe și implementează strategia de marketing pentru promovarea platformei de investiții și inovare în mediul online și offline;
 • Elaborează strategia de conținut aferentă platformei de investiții și inovare și planifică implementarea acesteia (articole, postări, script-uri etc.);
 • Asigură creșterea traficului și maximizarea numărului de vizitatori prin campanii targetate;
 • Coordonează campanii de email marketing;
 • Contribuie la dezvoltarea portofoliului de parteneriate media;
 • Este la curent cu tendințele si inovațiile din social media, dispozitive mobile si instrumente de căutare;
 • Identifică noi modalități de creștere a potențialului platformei în mediul on-line și le pune în aplicare.

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

 • studii universitare, nivel licenţă în domeniul fundamental „Ştiinţe sociale”, aşa cum este prevăzut în HG nr. 615/2017:

Experienţa:

 • Experienţă de minimum 2 ani în domeniul marketing/ managementul afacerilor/ promovarea investiţiilor/ cooperare internaţională, dovedite prin adeverinţe, fişe de post, alte documente relevante.

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Cunoştinţe de nivel mediu a aplicaţiilor şi programelor de browsing;
 • Familiarizare cu mediul online şi webdesign;
 • Cunoştinţe despre SEO şi a altor instrumente de indexare organică, incluzând analytics şi interpretarea datelor;
 • Constituie avantaj familiarizarea cu Adobe Photoshop, Corel Draw si Adobe Illustrator;
 • Crearea de content din perspectiva unui end-user decât din perspectiva internă;
 • Cunoştinţe de PR şi adresare publică; gramatica limbii române la un nivel corespunzător pentru o adresare publică fără probleme;
 • Simţ artistic dezvoltat, imaginaţie, creativitate şi idei noi. Comisia de concurs va aprecia creativitatea şi imaginaţia candidatului la redactarea CV-ului şi a scrisorii de intenţie.
 • Participarea la cursuri/formări profesionale într-unul dintre domeniile: managementul afacerilor, marketing, managementul proiectelor, fonduri europene;
 • Cunoştinţe solide de limba engleză, nivel minim B2;
 • Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; capacitate de concentrare; atenţie; flexibilitate; lucru în echipă; comunicare eficientă; organizare;
 • Capacitatea de a coordona mai multe proiecte simultan, respectând termenele.

Bibliografie pentru concurs:

1. Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu toate completările şi modificările ulterioare;

2. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu toate completările şi modificările ulterioare;

3. HG nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

4. Principalele instituţii şi politici ale Uniunii Europene (www.ec.europa.eu/romania şi www.euractiv.ro);

5. Fondurile Structurale şi de Coeziune în România (www.inforegio.ro şi www.fonduri-ue.ro);

6. OUG nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe;

7. How to Get Startup Ideas – Paul Graham essay http://www.paulgraham.com/startupideas.html

8. Startup School (Youtube videos):

Lecture 1 – How to Start a Startup (Sam Altman, Dustin Moskovitz) https://www.youtube.com/watch?v=CBYhVcO4WgI&t=7s

Lecture 2 – Team and Execution (Sam Altman) https://www.youtube.com/watch?v=CVfnkM44Urs&t=4s

Lecture 3 – Before the Startup (Paul Graham) https://www.youtube.com/watch?v=ii1jcLg-eIQ&t=8s

Lecture 4 – Building Product, Talking to Users, and Growing (Adora Cheung) https://www.youtube.com/watch?v=yP176MBG9Tk&t=6s

9. https://www.fi-compass.eu/publication/brochures-factsheets/financial-instrument-products

https://www.fi-compass.eu/publication/brochures-factsheets/developing-action-plan

https://www.fi-compass.eu/publication/brochures-factsheets/factsheet-european-regional-development-fund-erdf

https://www.businessknowhow.com/marketing/marketing-plan.htm

10. Kotler & Keller, Marketing Management http://socioline.ru/files/5/283/kotler_keller_-_marketing_management_14th_edition.pdf : PART 3 Connecting with Customers; PART 4 Building Strong Brands; PART 7 Communicating Value

11. https://we.tl/uk3RzkWWpX :How To Sell The Benefits Of User Experience Design; Raise The Profile Of The Customer; Develop A Proof Of Concept; Transform The Organisational Culture

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 15.02.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 22.02.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);
  • adeverinţă eliberată de medicul de familie sau unităţile medicale abilitate, din care să rezulte că persoana în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • în data de 27.02.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel şi testul scris de limba engleză) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 02.03.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC şi test scris de limba engleză) se va face telefonic sau pe email până la data de 07.03.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie (în limba română şi în limba engleză) se vor desfăşura în data de 12.03.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 14.03.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

 

2. EXPERT TEHNIC MANAGEMENT PROIECTE, un post pe perioadă nedeterminată, în cadrul Departamentului Proiecte, Relaţii Internaţionale, Parteneriate, Direcția Generală

Responsabilităţi principale:

 • Contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare regională prin iniţierea, elaborarea, implementarea şi asigurarea sustenabilităţii planurilor de acţiune / proiectelor proprii;
 • Participă la implementarea de proiecte în calitate de membru al echipei de implementare conform rolului atribuit în cadrul echipei;
 • Îndeplineşte funcţii de Reprezentare şi Promovare a ADR Nord-Vest precum şi a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pe proiectele de care răspunde;
 • Elaborează, întocmeşte documentaţia necesară depunerii proiectelor conform ghidurilor;
 • Implementează activităţile specifice în calitate de membru în echipa de proiect în cadrul proiectelor în care nu are calitate de manager proiect;
 • Desfășoară activități legate de păstrarea şi arhivarea documentelor aferente proiectelor;
 • Completează documente, furnizează informaţii în vederea aprobării rapoartelor şi cererilor de rambursare, etc.;
 • Participă la dezvoltarea de produse şi servicii inovative, precum şi a unor acţiuni pilot, care pot contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare regională;
 • Construieşte şi gestionează baze de date cu beneficiarii serviciilor;
 • Întocmeşte sinteze și documente de prezentare / promovare pentru evenimentele publice;
 • Participă la evenimentele publice de promovare a proiectelor și serviciilor proprii /planurilor de dezvoltare (lansări, târguri, conferinţe);
 • Participă la diferite evenimente organizate la nivel european, naţional sau regional privind activitatea desfăşurată, în cazul în care este desemnat;
 • Participă la elaborarea studiilor pe diferite domenii acoperite de planificarea regională;
 • Participă la elaborarea analizelor pentru proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare;

Cerințe:

 • studii universitare, nivel licenţă în domeniul fundamental „Ştiinţe sociale”, aşa cum este prevăzut în HG nr. 615/2017;
 • cunoștiințe de limba engleză, certificate/atestate, nivel minim B2;

 Aptitudini şi trăsături personale:

 – foarte bune abilități de comunicare orală şi scrisă;

– etică profesională de excepţie, moralitate, responsabilitate;

– capacitate ridicată de autocontrol, organizare şi eficienţă în condiţii de presiune a termenelor;

– iniţiativă, responsabilitate, meticulozitate;

– tendință spre stabilitate; responsabilitate; buna organizare;

Bibliografie pentru concurs:

 • Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România;
 • Strategia ”Europa 2020” (http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm);
 • Acordul de Parteneriat al României pentru perioada 2014-2020 (http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat) şi documentele de programare naţionale, cu accent pe Programul Operaţional Regional;
 • Programul „Orizont 2020”, cu accent pe programul de lucru pentru perioada 2018-2020 (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf);
 • Programul „Transnaţional Dunărea 2014-2020” (http://www.interreg-danube.eu/);
 • Programul „Interreg Europe 2014-2020” (https://www.interregeurope.eu/);

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 15.02.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 22.02.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:

– copie document de identitate;

– CV datat şi semnat;

– scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;

– copii după documentele de studii;

– copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator;

– copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);

– adeverinţă eliberată de medicul de familie sau unităţile medicale abilitate, din care să rezulte că persoana în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului);

– cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.

 • în data de 26.02.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel şi testul scris de limba engleză) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 05.03.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC şi test scris de limba engleză) se va face telefonic sau pe email până la data de 08.03.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie (în limba română şi în limba engleză) se vor desfăşura în data de 13.03.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 16.03.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

 

REGULAMENTUL DE DESFASURARE A CONCURSURILOR ÎN CADRUL ADR NORD-VEST

 1. Participarea la concursul de verificare a cunoştinţelor se face în baza verificării identităţii candidatului.
 2. La data examinării toţi candidaţii eligibili se vor prezenta la concurs la ora comunicată de către secretarul comisiei.
 3. Condiţiile de examinare sunt standardizate astfel încât toţi candidaţii pe post să fie verificaţi şi evaluaţi în mod egal, fără crearea vreunei situaţii de discriminare.
 4. Seturile de subiecte sunt secrete şi sunt închise în plicuri sigilate.
 5. Înainte de testul scris, secretarul comisiei va face prezenţa candidaţilor şi îi va informa cu privire la timpul alocat testelor şi prezintă candidaţilor setul cu subiecte.
 6. Lucrările elaborate de către candidaţi vor fi redactate, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate şi stampilate de către ADR Nord-Vest.
 7. În cazul în care verificarea cunoştinţelor se face prin test scris pe suport de hârtie, toţi candidaţii vor folosi pix cu pastă de culoare albastră.
 8. Testul va fi completat cu numele candidatului în colţul din dreapta sus, care va fi lipit şi sigilat de către secretarul comisiei şi apoi semnat de către preşedintele comisiei de concurs.
 9. Candidaţii îşi vor marca greşelile prin tăierea cuvântului/cuvintelor cu o linie orizontală și punerea lor între paranteze.
 10. La sfârşitul testului scris secretarul comisiei va nota într-un tabel numărul de pagini scrise, iar candidatul va semna pentru conformitate.
 11. Fiecare candidat va fi informat asupra rezultatelor obţinute la probele de concurs.
 12. La proba scrisă, interviu şi probele suplimentare vor promova doar candidaţii care au întrunit minim punctajul de 70 din 100.
 13. Candidaţii nemulţumiţi de punctajul realizat, la oricare dintre probele de concurs, pot depune contestaţie, expunând motivele contestaţiei depuse şi aducând dovezi în sprijinul fundamentării acestei acţiuni, în termen de 1 zi lucrătoare (24 de ore) de la comunicarea rezultatelor, la secretariatul ADR Nord-Vest, care va fi înregistrată cu număr de înregistrare.
 14. Contestaţia va fi analizată de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, iar răspunsul va fi comunicat contestatarului în termen de 1 zi lucrătoare (24 de ore).