A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post de EXPERT TEHNIC

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post de EXPERT TEHNIC, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Specializare Inteligentă – Departamentul Investiţii Regionale și Instrumente Financiare Inovatoare, Direcţia Generală.

Responsabilităţi principale:

 • Colaborează la actualizarea, dezvoltarea și implementarea strategiei de Specializare Inteligentă la nivelul regiunii, conform prevederilor legale, și supunerea acesteia spre aprobare Consiliului de Dezvoltare Regională;
 • Colaborează  la elaborarea unei viziuni directoare de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest și la stabilirea politicilor regionale de dezvoltare și întocmirea de strategii și documente de planificare regională și Specializare Inteligentă;
 • Contribuie la elaborarea rapoartelor anuale/trimestriale și a raportului final de implementare a POR;
 • Contribuie la pregătirile specifice pentru următoarea perioadă de programare, în special pentru obiectivul de politică 1 – O Europă mai inteligentă – prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.
 • Asigură relația cu AMPOR, cu structurile de specialitate ale Comisiei Europene și cu alte organizații, după caz, pentru elaborarea și actualizarea strategiei de Specializare Inteligentă și implementarea strategiei acesteia la nivelul regiunii în conformitate cu obiectivele specifice aprobate de Consiliul pentru Dezvoltare Regională.

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

Studii universitare, nivel licenţă, conform HG 158/2018, domenii fundamentale:

 • Ştiinţe inginereşti
 • Științe sociale

Experienţă:

Minim 3 ani în muncă, din care minim 1 an în implementarea, monitorizarea,  verificarea (tehnică/financiară) a proiectelor finanțate din fonduri europene, dovedită prin documente (adeverinţă, fișă de post);

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

a. Organizare, un flux propriu de lucru adaptabil.

b. Cunoștințe de economie, dezvoltare regională, business.

c. Capacitatea de a lucra cu mai multe proiecte simultan, respectând termenele.

d. Abilități de exprimare scrisă și vorbită adecvate postului.

e. Cunoștințe privind crearea de conținut pentru produse online.

f. Cunoștințe de limba engleză, nivel minim B2.

g. Gândire creativă.

Apreciem: rezistența la stres, răbdarea, diplomația, responsabilitatea, capacitatea de concentrare, atenția, flexibilitatea și jucătorii de echipă.

Bibliografie pentru concurs:

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM, va fi postat pe site-ul/facebook ADR Nord-Vest și pe site-ul de recrutare, în data de 31.10.2019.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 14.11.2019, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro :
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • În data de 18.11.2019, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la proba scrisă.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel și testul scris de limba engleză) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 21.11.2019, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC şi test scris de limba engleză) se va face telefonic sau pe email până la data de 25.11.2019, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 27.11.2019, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 29.11.2019, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.