A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs post vacant de Expert achiziţii publice

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următoarul  post  vacant de Expert achiziţii publice, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului Achiziţii Publice şi Asistenţă Tehnică Proiecte Proprii, Direcţia Economică

Responsabilităţi principale:

– Realizarea achiziţiilor publice prevăzute în contractele de finanţare ale OI, finanţate din POR / POAT şi proiecte proprii ale agenţiei si monitorizarea derulării contractelor de achiziţie precum şi urmărirea modului de respectare a condiţiilor de livrare şi a celorlalte condiţii contractuale pentru contractele administrative;

-Participarea la identificarea necesarului de achiziţii, colectarea şi centralizarea informaţilor de la direcţiile şi departamentele agenţiei;

– Elaborarea şi implementarea Programului anual de achiziţii publice;

– Elaborarea strategiei anuale de achiziţii publice;

-Identificarea furnizorilor potenţiali pentru fiecare categorie de achiziţii, realizarea şi actualizarea evidenţei acestora;

– Efectuarea recepţiei bunurilor, serviciilor sau lucrărilor achiziţionate şi participarea în Comisii de recepţie a acestora;

– Întocmirea de  rapoarte detaliate de analiză şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţilor din aria sa de responsabilitate.

Cerinţe:

Studii / calificări:

Studii universitare, nivel licenţă în următoarele domenii fundamentale/ramuri de ştiinţă, aşa cum sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.615/2017:

– ştiinţe juridice, ştiinţe economice;

Alte cerinte: 

           – Curs de calificare/perfecţionare/specializare/instruire în domeniul achiziţiilor publice;

Experienţa:

 • experienţă de minimum 2 ani în domeniul achiziţiilor publice, ulterior licenţierii;

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Cunoștințe de operare PC (Word, Excel).
 • Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, gândire analogică, înclinaţie către analiză şi investigare, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.
 • Cunoştinţe de managementul contractelor (vânzare-cumpărare, închiriere, lucrări/servicii furnizare);

 

Bibliografie pentru concurs:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016;
 • Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 şi prin HG nr. 395/2016;
 • INSTRUCŢIUNEA ANAP Nr. 1/2017 din 4 ianuarie 2017 , INSTRUCŢIUNEA ANAP Nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017, INSTRUCŢIUNEA ANAP Nr. 3/2017 din 8 august privind achiziţiile publice;

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM ,va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest şi pe pagina de Facebook a agenţiei, în data de 17.05.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 29.05.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copie permis de conducere auto;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);
  • adeverinţă eliberată de medicul de familie sau unităţile medicale abilitate, din care să rezulte că persoana în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • în data de 04.06.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 07.06.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 11.06.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 14.06.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 19.06.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.